Show simple item record

dc.contributor.advisorBaysoy, Gökhan
dc.contributor.authorÖzyılmaz Kırcali, Berkin
dc.date.accessioned2021-08-24T05:55:55Z
dc.date.available2021-08-24T05:55:55Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-08-17
dc.identifier.citationÖzyılmaz Kırcali, B. (2020). Alkolik olmayan yağlı karaciğer modelinde Omega-3, dallı zincirli aminoasit ve deve dikeni desteklerinin bazı biyokimyasal parametrelerine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7932
dc.description.abstractAlkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) pediatrik popülasyonda patogenezi netleştirilemeyen, karmaşık ve multifaktöriyel bir hastalıktır. Hastalığın patogenezinin, genetik faktörler, çevresel etmenler ve beslenme alışkanlıklarını kapsayan kompleks bir süreç olduğu bilinmektedir. Medikal tedavisi bulunmayan hastalığın tedavisinde beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını içeren yaşam tarzı modifikasyonları altın standart olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada infant sıçanlarda yüksek yağlı beslenme ile oluşturulan alkolik olmayan yağlı karaciğer modelinde, omega 3 yağ asitleri, dallı zincirli aminoasitler (BCAA) ve deve dikeni desteklerinin ikişerli veya üçlü kombinasyonların biyokimyasal parametreler üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada, 36 adet Sprague Dawley cinsi dişi infant sıçan kullanılmış ve sıçanlar 6 gruba ayrılmıştır. Sağlıklı kontrol grubuna standart sıçan yemi+plasebo verilirken, diğer gruplara sırasıyla; yüksek yağlı sıçan yemi (HFD)+plasebo, HFD+BCAA+Omega-3, HFD+deve dikeni+omega-3, HFD+BCAA+deve dikeni, HFD+BCAA+Omega-3+deve dikeni kombinasyonları 7 hafta + 9 hafta süresince verilmiştir. 16 haftanın sonunda sıçanların kan örnekleri alınarak karaciğer dokuları çıkarılmıştır. Grupların besin desteği sonrası serum ALT düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel önemli farklılık olduğu (p=0,000), en yüksek ALT sonuç ortalamasının, HFD+plasebo ile beslenen kontrol grubunda, en düşük ALT sonuç ortalamasının ise tüm besin desteklerinin kombine olarak verildiği grupta olduğu saptanmıştır. Grupların serum kolesterol (p=0,000), trigliserit (p=0,009) düzey farklılığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve en yüksek lipid profil ortalaması HFD+plasebo grubunda saptanmıştır. Sonuç olarak üçlü kombinasyon tedavisinin kan biyokimyasını iyileştirdiği ve en az etkinin omega-3 yağ asitleri ile gözlendiği saptanmıştır. Pediatrik NAFLD tedavisinde besin desteği kullanımına yönelik ileri çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.en_US
dc.description.abstractNon-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a complex and multifactorial disease whose pathogenesis cannot be clarified in the pediatric population. It is known that the pathogenesis of the disease is a complex process that covers genetic factors, environmental factors and nutritional habits. Lifestyle modifications, including nutritional and exercise habits, have been reported as the gold standard in the treatment of the disease, which does not have a medical treatment yet. In this study, the effect of double or triple combination of omega3, branched chain aminoacids (BCAA) and milk thistle supports on biochemical parameters in NAFL model induced by high-fat diet in infant rats was investigated. The study was carried out by dividing 36 Sprague Dawley female infant rats into 6 groups. While the healthy control group was given standard rat food + placebo, the other groups are respectively given; high-fat diet (HFD) + placebo, HFD+BCAA+Omega-3, HFD+milk thistle+omega-3, HFD+BCAA+milk thistle, HFD+BCAA+Omega-3+milk thistle combinations for 7 weeks + 9 weeks. At the end of 16 weeks, blood samples of rats were taken, and liver tissues were removed. When the serum ALT levels of the groups were compared after the nutritional support, it was found that there was a statistically significant difference (p = 0,000), the highest ALT result average was in the control group fed with high fat diet + placebo, and the lowest ALT result average was in the group in which all nutritional supplements were given in combination. Serum cholesterol (p = 0,000), triglyceride (p = 0.009) level difference of the groups was found statistically significant and the highest lipid profile was found in the high fat diet + placebo group. As a result, triple combination therapy has been observed to improve blood biochemistry and it has been found that the least effective nutritional supplement is omega-3. New studies to use of nutritional supplements are needed in the treatment of pediatric NAFLD.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlkolik Olmayan Yağlı Karaciğeren_US
dc.subjectDallı Zincirli Aminoasiten_US
dc.subjectDeve Dikenien_US
dc.subjectOmega-3 Yağ Asitlerien_US
dc.subjectYüksek Yağlı Diyeten_US
dc.subjectNon-Alcoholic Fatty Liveren_US
dc.subjectBranched-Chain Amino Acidsen_US
dc.subjectMilk Thistleen_US
dc.subjectOmega-3 Fatty Acidsen_US
dc.subjectHigh-Fat Dieten_US
dc.titleAlkolik olmayan yağlı karaciğer modelinde Omega-3, dallı zincirli aminoasit ve deve dikeni desteklerinin bazı biyokimyasal parametrelerine etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effects of Omega-3 fatty acids branched-chain aminoacids and milk thistle supplemantation on some biochemical parameters in non-alcoholic fatty liver modelen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record