Show simple item record

dc.contributor.advisorKeskin, Mustafa
dc.contributor.authorMaral, Fatih
dc.date.accessioned2021-08-20T08:49:19Z
dc.date.available2021-08-20T08:49:19Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-03
dc.identifier.citationMaral, F. (2020). Üç boyutlu görüntüleme cihazı ile genç yetişkin Türk toplumunda nasolabial alanın kapsamlı morfometrik analizi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7900
dc.description.abstractNasolabial alan yüzün orta hattında bulunmasından dolayı yüz estetiğinde baskın bir rol oynamakla birlikte yaş, cinsiyet, etnik köken, coğrafi iklim gibi faktörlerin etkisiyle oldukça varyatif morfometrik ölçülere sahiptir. Bu yüzden dudak-burun kompleksine yapılan cerrahi operasyonlarda istenilen başarı düzeyini düşürmektedir. Bu çalışmanın amacı, genç yetişkin Türk toplumunda nasolabial alanın normatif morfometrik ölçülerini gelişmiş teknolojik cihazlar yardımıyla optimum güvenirlikte açıklamaktır. Çalışmamız prospektif olarak planlandı ve yaşları 18 ile 29 arasında değişen kraniyofasiyal cerrahi öyküsü bulunmayan 126 bireyin Vectra 3D fotosistem cihazı ile üç boyutlu görüntüleri alınarak yapıldı. Çalışmamıza dahil edilen bireylerde yüze ait belirli referans noktalarından faydalanarak yapılan horizontal, vertikal, açısal ölçümlerin yanı sıra philtrum ve nostrilleri kategorize edildi. Elde edilen tüm veriler cinsiyetler arası karşılaştırıldı. Çalışmamızın sonucunda ağız genişliği, philtrum genişliği, morfolojik burun genişliği, burun uzunluğu, labium inferior cutaneous yüksekliği, total labial yükseklik, nasomental açı, cupid's bow sağ tepe açısı ve cupid's bow sol tepe açısı ölçüm değerleri kadınlarda sırasıyla 47,96 mm, 10,60 mm, 35,48 mm, 49,65 mm, 18,27 mm, 39,11 mm, 127,08°, 135,45° ve 135,43° şeklide iken erkeklerde bu değerler 50,82 mm, 11,60 mm, 37,40 mm, 51,46 mm, 19,65 mm, 41,23 mm, 128,65°, 131,50° ve 131,42° olarak ölçüldü. Çalışmamıza katılan kadınların %33,3'ü triangular, %34,9'u paralel %23,8'i konkav %7,9'u ise flat philtrum tipine sahipken erkeklerin %30,2'si triangular %49,2'si paralel, %12,7'si konkav ve %7,9'u flat philtrum tipine sahipti. Nostril tipleri dağılım sonuçlarında kadınların %50,8'inin gözyaşı, %28,6'sının üçgen, %11,1'inin yuvarlak ve %9,5'inin kalp tipi nostrile sahip olduğu; erkeklerin ise %44,4'ünün gözyaşı, %41,3'ünün üçgen, %9,5'inin yuvarlak ve %4,8'inin ise kalp tipi nostrile sahip olduğu belirlendi. Çalışmamızda bildirdiğimiz sonuçların plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahide nasolabial alana yapılacak olan işlemlerde ve postoperatif dönemde optimum başarıya ulaşılabilmesi adına yararlı bir rehber olacağını öngörmekle birlikte, bu bölgenin morfometrik değerlerinin ortak ve kabul görmüş bir standardı yakalayabilmesi adına ileri teknolojik cihazlarla yapılmış daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractWhile the nasolabial area plays a dominant role in facial aesthetics due to its presence in the midline of the face, it has very variative morphometric measurements due to factors such as age, gender, ethnicity and geographical climate. Therefore, it decreases the desired level of success in surgical operations performed on the lip-nose complex. The aim of this study is to explain the normative morphometric measurements of nasolabial area in young adult Turkish society with the help of advanced technological devices in optimum reliability. Our study was planned prospectively and it was performed by using Vectra 3D photosystem device and three dimensional images of 126 individuals between 18 and 29 years with no history of craniofacial surgery. Horizontal, vertical and angular measurements were made in the subjects included in our study by making use of certain reference points of the face. Their philtrum and nostrils were categorized. All data were compared between the sexes. As a result of our study, mouth width, philtrum width, morphological nose width, nose length, labium inferior cutaneous height, total labial height, nasomental angle, cupid's bow right top angle and cupid's bow left top angle measurement values were 47.96 mm, 10,60 mm, 35,48 mm, 49,65 mm, 18,27 mm, 39,11 mm, 127,08 °, 135,45 ° and 135,43 ° in women, 50,82 mm, 11,60 mm 37.40 mm, 51.46 mm, 19.65 mm, 41.23 mm, 128.65 °, 131.50 ° and 131.42 ° in men respectively. 33.3% of the women who participated in our study had triangular, 34.9% of them had parallel philtrum type, 23.8% of them had concave 7.9% had flat philtrum type, 30.2% of men had triangular, 49.2%. parallel, 12.7% concave and 7.9% had flat philtrum type. According to the results of the distribution of nostril types, 50.8% of women had tear-shaped, 28.6% triangular, 11.1% round and 9.5% had heart-type nostril, 44.4% of men had tear-shaped, 41.3% had triangular, 9.5% round and 4.8% had heart type-nostril. While we predict that the results we reported in our study will be a useful guide for achieving optimum success in the procedures to be performed in the nasolabial area in plastic reconstructive and aesthetic surgery and in the postoperative period, further studies are needed to achieve a common and accepted standard of morphometric values of this region.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCupid's Bowen_US
dc.subjectMorfometrien_US
dc.subjectNasolabialen_US
dc.subjectNostrilen_US
dc.subjectStereofotogrametrien_US
dc.subjectPhiltrumen_US
dc.subjectÜç Boyutlu Görüntülemeen_US
dc.subjectCupid's Bowen_US
dc.subjectMorphometryen_US
dc.subjectNasolabialen_US
dc.subjectNostrilen_US
dc.subjectStereophotogrammetryen_US
dc.subjectPhiltrumen_US
dc.subjectThree-Dimensional Imagingen_US
dc.titleÜç boyutlu görüntüleme cihazı ile genç yetişkin Türk toplumunda nasolabial alanın kapsamlı morfometrik analizien_US
dc.title.alternativeComprehensive morphometric analysis of the nasolabial area in young adult Turkish society with three dimensional imaging deviceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record