Show simple item record

dc.contributor.advisorYükselen, Arzu
dc.contributor.authorÖzen, Münevver
dc.date.accessioned2021-08-18T09:23:24Z
dc.date.available2021-08-18T09:23:24Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-11-27
dc.identifier.citationÖzen, M. (2020). Suça sürüklenmiş ile suça sürüklenmemiş ergenlerin benlik algı düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7859
dc.description.abstractAraştırmamızın amacı, 15- 18 yaş arasındaki suça sürüklenen ile suça sürüklenmeyen erkek ergenlerin benlik algı düzeylerini ve öz denetim başarılarını incelemektir. Araştırmaya "Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu" nda kalan 40, yine Maltepe ilçesinde bulundan devlete bağlı birbirinden farklı liseye devam eden 40, toplam 80 ergen dahil edilmiştir. Karma desenli araştırmamızda nicel kısmı oluşturan benlik algı düzeylerini değerlendirmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan likert tipli "Benlik Algısı Değerlendirme Formu" kullanılmıştır. Araştırmamızın nitel verilerini elde ettiğimiz özdenetim değerlendirmesi için ise yarım bırakılmış sorulardan oluşan "Özdenetim Soru Formu" kullanılmıştır. Çalışmamızın analizinde tanımlayıcı istatistiğin yanı sıra BADF' nin analizinde "Mann Whitney U" ve "Kruskal Wallis H" testleri kullanılmış ardından post-hoc yapılmıştır. Özdenetim analizinde ise "Ki kare" ve "Spearman Korelasyon" uygulanmıştır. Benlik algı değerlendirme sonuçlarında cezaevinde kalan ile kalmayan arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Bu farklılığı eğitim düzeyi, ceza infaz kurumdan kalanlar için infaz türü ve kalış süresinin yordadığı sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05). Özdenetim değerlendirmesinde kullanılan soru formunda sadece 3 soruda gruplar arası anlamlı farklılık bulunmuştur. Cezaevinde kalan gençlerin "özdenetim başarısızlığı" olarak nitelendirilen cevapları daha çok verdikleri görülmüştür (p<0.05).en_US
dc.description.abstractThe aim of study was to investigate self perception levels and self control success among male adolescents who are 15-18 years of age which are convicts in prison and non- convicts who live with their families. A total of 80 adolescents, 40 of whom were staying in the "Maltepe Children and Youth Closed Penal Institution" and 40 adolescent from different state high schools, were included in the study. Self perception assessment form was used to evaluate the level of self perception which consist the quantitative a part of our study. For the self control assessment, Self-Control Question Form which consisting of unfinished question was used. Self control assessment was the qualitative part of our study. "Mann Whitney U" and "Kruskal Wallis H" tests were used to statistical analysis of self-perception assessment ın addition to the descriptive analysis. "Chi-Square" and "Spearmen Correlation" tests were used to analysis self-control. Significant differences were found between participants who stay in penal institution and who don't stay penal institution regarding self perception assessment. It was concluded that the level of education and the type of execution and length of stay effected this difference between groups (p<0.05). In the questionnaire used in the self-control assessment, a significant difference was found only in 3 questions. It is observed that adolescents gave answer which can be qualified as "self-control failure" more frequenly (p<0.05).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBenlik Algısıen_US
dc.subjectErgenliken_US
dc.subjectÖzdenetimen_US
dc.subjectSuça Sürüklenen Çocuklar (SSÇ)en_US
dc.subjectAdolescenten_US
dc.subjectDelinquency Boyen_US
dc.subjectSelf Perceptionen_US
dc.subjectSelf Controlen_US
dc.titleSuça sürüklenmiş ile suça sürüklenmemiş ergenlerin benlik algı düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of self perception in different aspects among delinquent and NON-delinquent adolecentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record