Show simple item record

dc.contributor.advisorYavuzer, İbrahim Haluk
dc.contributor.authorMucuk, Yeliz Kübra
dc.date.accessioned2021-08-18T09:05:53Z
dc.date.available2021-08-18T09:05:53Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-12-23
dc.identifier.citationMucuk, Y. K. (2020). 60-72 aylık çocukların ebeveynlerinin çocuk yetiştirme tutumları, çocukların ahlaki ve sosyal kural algıları ile oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7856
dc.description.abstractAraştırmada 60-72 aylık çocukların ebeveynlerinin çocuk yetiştirme tutumları, çocukların ahlaki ve sosyal kural algılayışları ile oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup, 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Beykoz ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız 11 anaokulunda eğitimlerine devam eden 60-72 aylık 83 çocuk ve bu çocukların ebeveynleri ile öğretmenlerinden oluşmaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinden korelasyonel araştırma modelinde yürütülen araştırmanın veri toplama aşamasında "Demografik Bilgi Formu", "Ebeveyn Tutum Ölçeği", "Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Ahlaki ve Sosyal Kural Algısı Ölçeği" ve "Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği- Öğretmen Formu" kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, "Bağımsız Örneklem T-Testi (Independent Sample T-Test)" ve "Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)" kullanılmıştır. Ayrıca ebeveyn tutumları, çocukların ahlaki ve sosyal kural algıları ve oyun davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ise "Pearson Korelasyon Analizi" kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre, ebeveyn tutumlarının çocuğun doğum sırasına, ailedeki toplam çocuk sayısına, ebeveynlerin yaşına ve eğitim düzeyine, ailenin gelir düzeyine ve yapısına göre farklılaştığı; çocukların ahlaki kural algılarının çocuğun yaşına, cinsiyetine, okul öncesi eğitim alma süresine, ebeveynlerin çalışma durumuna, ailenin gelir düzeyine ve yapısına göre farklılaştığı; sosyal kural algılarının çocuğun yaşına, cinsiyetine, okul öncesi eğitim alma süresine ve annelerin yaşına göre farklılaştığı; çocukların oyun davranışlarının çocuğun yaşına, cinsiyetine ve annelerin eğitim düzeyine göre farklılaştığı görülmüştür. Bununla birlikte araştırma sonuçları 60-72 aylık çocukların ebeveynlerinin tutumları, çocukların ahlaki ve sosyal kural algıları ve oyun davranışları arasında anlamlı ilişkilerin olduğunu göstermektedir. Araştırma bulguları literatür doğrultusunda tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the relationship between parenting attitudes of 60-72 month-old children's parents, children's moral and social rule perceptions and play behaviors. The sample was designated by convenience sampling method, and it consists from 83 60-72 month-old children who continue education in 11 independent kindergartens affiliated to the Ministry of National Education in Beykoz district of Istanbul province in the 2019-2020 academic year, and their parents and teachers. "Demographic Information Form", "Parental Attitude Scale", "Moral and Social Rule Perception Scale for Preschool Children" and "Penn Interactive Peer Play Scale-Teacher Form" were used in the data collection process of this research conducted in correlational research model which is one of the quantitative research methods. The data of the study were analyzed with the SPSS 22.0 package program and "Independent Sample T-Test" and "One Way Analysis of Variance (ANOVA)" were used to analyzing process. Besides, "Pearson Correlation Analysis" was used to determine the relationship between parental attitudes, moral and social rule perceptions of children and their play behavior. According to the findings of the study, it was found that parental attitudes differ according to the birth order of the child, the total number of children in the family, the age and education level of the parents, and the income level and structure of the family; the moral rule perceptions of children differ according to the child's age, gender, duration of preschool education, parents' working status, family income level and structure; social rule perceptions differ according to child's age, gender, duration of preschool education and age of mothers. It was also observed that children's play behaviors differ according to the child's age, gender and education level of the mothers. Moreover, the results of the research show that there are significant relationships between the attitudes of the parents of 60-72 month-old children, the moral and social rule perceptions of the children and their play behaviors. The findings of the research were discussed based on literature and recommendations were made.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAhlaki Kural Algısıen_US
dc.subjectEbeveyn Tutumlarıen_US
dc.subjectOkul Öncesi Dönemen_US
dc.subjectOyun Davranışlarıen_US
dc.subjectSosyal Kural Algısıen_US
dc.subjectMoral Rule Perceptionen_US
dc.subjectParental Attitudesen_US
dc.subjectPreschool Perioden_US
dc.subjectGame Behavioren_US
dc.subjectSocial Rule Perceptionen_US
dc.title60-72 aylık çocukların ebeveynlerinin çocuk yetiştirme tutumları, çocukların ahlaki ve sosyal kural algıları ile oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of the relationship between child rearing attitudes of the parents of 60-72 months old children, their moral and social rule perceptions and play behaviorsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record