Show simple item record

dc.contributor.advisorŞenoğuz, Uzay Dural
dc.contributor.authorAltıparmak, Asude
dc.date.accessioned2021-08-13T10:50:33Z
dc.date.available2021-08-13T10:50:33Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationAltıparmak, A. (2020). Algılanan külfetlilik ve aidiyetsizlik terimlerinin bağlanma stilleri ile ilişkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7824
dc.description.abstractLiteratürde algılanan yük olma (algılanan külfetlilik) ve engellenmiş aidiyet (aidiyetsizlik) kavramları intihar bağlamında sık çalışılmıştır, ancak intihardan bağımsız olarak haklarında yapılan araştırmaların sınırlı olduğu kavramlardır. Bu çalışmanın amacı, kişilerarası ihtiyaçlar olarak bilinen algılanan yük olma (algılanan külfetlilik) ve engellenmiş aidiyetin (aidiyetsizlik) öncülleri ve sonuçları ile olan ilişkilerini araştırmaktır. Öncül olarak bağlanma stilleri ile algılanan yük olma ve engellenmiş aidiyet arasındaki ilişkide bireycilik/toplulukçuluk kültürel değerlerin düzenleyici etkisi araştırılmaktadır. Araştırmaya yaş ortalaması 22 olan 346 üniversite ve yüksek lisans öğrencisi katılmıştır. Katılımcılardan Demografik Bilgi Formu, Kişilerarası İhtiyaçlar Ölçeği (KİA), Bireycilik/Toplulukçuluk Ölçeği (INDCOL), İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA), Üniversite Yaşamı Ölçeği (ÜYÖ) ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) olmak üzere 6 farklı ölçek doldurmaları istenmiştir. Sonuçlar algılanan yük olma ve engellenmiş aidiyetin güvenli bağlanma, üniversite yaşamına uyum ve toplulukçuluk kültürel değeri ile anlamlı düzeyde negatif ilişkili; güvensiz bağlanma, depresif belirtiler ve bireycilik kültürel değeri ile anlamlı pozitif anlamlı ilişki içerisinde olduğunu göstermiştir. Düzenleyici etki analizi sonuçlarında; güvenli bağlanma ile algılanan yük olma arasındaki ilişkide toplulukçuluğun düzenleyici etkisi olduğu; depresif belirtiler ile algılanan yük olma ve engellenmiş aidiyet arasındaki ilişkide üniversite yaşamına uyumun düzenleyici etkisi olduğu bulunmuştur. Sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır. İleride yapılacak çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study was to determine the antecedents and the consequences of interpersonal needs in college life, namely perceived burdensomeness and thwarted belongingness -. This study, first, investigated the role of individualism/collectivism cultural values in explaining the relationship between attachment style and interpersonal needs. Second, this study examined the moderating role of adaptation to college life on the relationship between interpersonal needs and depressive symptoms of college students. The sample consisted of 346 undergraduate and graduate students with the mean age of 22. The participants completed a self-report survey including the following scales: Demographic Form, Interpersonal Needs Questionnaire (INQ), Individualism and Collectivism Scale (INDCOL), Relationship Scales Questionnaire (RSQ), Beck Depression Inventory (BDI) and University Life Scale (ULS). Results showed that interpersonal needs negatively correlated with secure attachment, adaptation to college life, collectivism value orientation. Interpersonal needs negatively correlated with insecure attachment, depression andindividualism value orientation. According to moderator analysis; (1) individualism and insecure attachment significantly interacted in explaining interpersonal needs. Whereas, collectivism and secure attachment significantly interacted in explaining variance in only perceived burdensomeness (but not thwarted belongingness(-). Besides, adaptation to college has a significant moderator role between the relationship of both interpersonal needs and depression. The results were discussed within the context of relevant literature and recommendations for the future studies were provided.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlgılanan Yük Olmaen_US
dc.subjectEngellenmiş Aidiyeten_US
dc.subjectBağlanma Stillerien_US
dc.subjectBireyciliken_US
dc.subjectToplulukçuluken_US
dc.subjectÜniversite Yaşamına Uyumen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectPerceived Burdensomenessen_US
dc.subjectThwarted Belongingnessen_US
dc.subjectAttachment Stylesen_US
dc.subjectIndividualismen_US
dc.subjectCollectivismen_US
dc.subjectAdaptation to College Lifeen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.titleAlgılanan külfetlilik ve aidiyetsizlik terimlerinin bağlanma stilleri ile ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relationship between attachment and the concepts of perceived burdensomeness and thwarted belongingnessen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record