Show simple item record

dc.contributor.advisorErdil, Mehmet Emin
dc.contributor.authorTürk, Tuğba
dc.date.accessioned2021-08-12T06:43:07Z
dc.date.available2021-08-12T06:43:07Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-19
dc.identifier.citationTürk, T. (2019). Ön çapraz bağ cerrahisinde, ek cerrahilerin kas gücü, propriosepsiyon ve denge üzerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7783
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, ön çapraz bağ (ÖÇB) yaralanmalarıyla birlikte sık görülen ve cerrahi tamir gerektiren menisküs yırtıklarının, ön çapraz bağ rekonstrüksiyon (ÖÇBR) cerrahisine etkilerini kas gücü, propriosepsiyon ve denge açısından değerlendirmektir. Çalışmada; aynı cerrahi işlemde hem ÖÇBR hem de menisküs veya ramp tamiri uygulanmış hastaların klinik sonuçlarıyla, sadece ÖÇBR uygulanmış hastaların klinik sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmaya sadece ÖÇBR uygulanmış 15 hasta, menisküs veya ramp tamiriyle birlikte ÖÇBR uygulanmış 15 hasta ve 15 sağlıklı katılımcı dahil edilmiştir. Ayrıca ÖÇBR ve ek cerrahi uygulanmış hastalar; ramp tamiri uygulanmış 7 hasta ve medial menisküs tamiri uygulanmış 8 hasta olmak üzere altgruplara ayrılmıştır. Hastaların; izokinetik kas kuvveti, propriosepsiyon, denge, düşme riski, Lysholm Diz Skorlama ve Tegner Aktivite Düzeyi değerlendirmeleri preoperatif dönemde ve postoperatif 6. haftada yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, postoperatif erken dönemde ÖÇBR+ek cerrahi uygulanmış grubun fleksör kas gücü, izole ÖÇBR ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca, ÖÇBR+ek cerrahi uygulanmış grupta istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiş olup (p<0,05), ÖÇBR+medial menisküs tamiri grubunun kas gücü ÖÇBR+ramp tamiri grubuna göre düşük bulunmuştur (p<0,05). ÖÇBR'ye ek cerrahilerin erken dönemde denge üzerindeki etkilerinin benzer olduğu, tüm hastaların iyileşme gösterdiği, ilaveten; ÖÇBR+ramp tamiri grubunun ÖÇBR+medial menisküs tamiri grubuna göre anlamlı olarak daha fazla iyileşme gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Lysholm ve Tegner skorlarına göre; tüm hastalar istatistiksel olarak anlamlı iyileşme göstermiştir (p<0,05). Çalışmamız sonucunda; sadece ÖÇBR uygulanmış hastaların, ÖÇBR+ek cerrahi uygulanmış hastalara göre ve ÖÇBR+ramp tamiri uygulanmış hastaların, ÖÇBR+medial menisküs tamiri uygulanmış hastalara göre postoperatif erken dönemde klinik sonuçlarının daha iyi olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to evaluate the effects of meniscus ruptures that are common with ACL injuries on reconstruction surgery in terms of muscle strength, proprioception and balance. In the Study; the clinical outcomes of both anterior cruciate ligament reconstruction (ACLR), meniscus repair and ramp repair have been compared with those of ACLR alone. Isolated 15 patients to whom ACLR applied, meniscus and ramp repaired 15 patients to whom ACLR applied and 15 healthy participants were included in the study. Besides, patients to whom ACLR and additional surgeries applied divide into subgroups: 7 patients with ramp lesion repair and 8 patients with medial meniscus repair. Isokinetic muscle strength, proprioception, balance, fall risk, Lysholm Knee Scoring and Tegner Activity Level scale of patients were evaluated preoperatively and at the postoperative 6th week. According to the findings; in the early postoperative period, the flexor muscle strength of the ACLR group requiring additional surgeries was significantly lower than the isolated ACLR and control groups (p<0,05). Furthermore, statistically significant differences were found regarding the subgroups of the ACLR group requiring additional surgeries (p<0,05); the muscle strength of the ACLR+medial meniscus repair group was lower than the ACLR+ramp repair group (p<0,05). The effect of additional surgeries on ACLR on balance was similar in the early period, and all patients improved. ACLR+ramp repair group showed significantly more improvement than the ACLR+medial meniscus repair group (p<0,05). According to Lysholm and Tegner scores; all patients showed statistically significant improvement (p<0,05). As a result of our study; it was observed that patients with isolated ACLR had better clinical outcomes in the early postoperative period than patients with ACLR requiring additional surgeries and ACLR+ramp repair patients had also better clinical outcomes, in this early period, compared to ACLR+medial meniscus repair.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDengeen_US
dc.subjectKas Kuvvetien_US
dc.subjectMenisküs Tamirien_US
dc.subjectÖn Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonuen_US
dc.subjectRamp Lezyonuen_US
dc.subjectAnterior Cruciate Ligament Reconstructionen_US
dc.subjectBalanceen_US
dc.subjectMeniscus Repairen_US
dc.subjectMuscle Strengthen_US
dc.subjectRamp Lesionen_US
dc.titleÖn çapraz bağ cerrahisinde, ek cerrahilerin kas gücü, propriosepsiyon ve denge üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of additional surgery on muscle strength, proprioception and balance in anterior cruciate ligament surgeryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record