Show simple item record

dc.contributor.advisorAtılgan, Esra
dc.contributor.authorYılmaz, Rüveyda Özge
dc.date.accessioned2021-08-11T11:01:32Z
dc.date.available2021-08-11T11:01:32Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-17
dc.identifier.citationYılmaz, R. Ö. (2019). Postmenopozal kadınlarda fiziksel aktivite düzeyinin depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi, yorgunluk ve uyku kalitesiyle ilişkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7780
dc.description.abstractFiziksel aktivitenin tüm yaş gruplarındaki kadınlarda sağlıkla ilişkili olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir. Çalışmanın amacı postmenopozal dönemdeki kadınların fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek ve fiziksel aktivite düzeyinin depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi, yorgunluk, uyku kalitesiyle ilişkisini incelemektir. Çalışmaya 50-64 yaş aralığında, menopoz döneminin üzerinden en fazla 8 yıl geçmiş 60 kadın dahil edildi. Katılımcılar menopoz döneminin üzerinden 1-4 yıl geçenler (Grup I) ve 5-8 yıl geçenler (Grup II) olarak iki gruba ayrıldı. Katılımcıların demografik bilgileri alındı. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ) uzun formu ile fiziksel aktivite düzeyleri belirlendi. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılarak depresyon düzeyleri, Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ile anksiyete durumları değerlendirildi. Yaşam Kalitesi SF-36 ile değerlendirildi. Yorgunluk durumu Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ), uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ile değerlendirildi. Çalışmanın veri analizi SPSS Version 25.0 istatistik programı kullanılarak yapıldı. Grup I ve Grup II karşılaştırıldığında çalışılan işte yapılan fiziksel aktivite skorlarında anlamlı fark tespit edildi.(p˂0,05) Orta şiddetli, şiddetli ve total fiziksel aktivite skorlarında anlamlı fark vardı.(p˂0,05) Postmenopozal 1-4.yıl içinde bulunan kadınların (Grup I) fiziksel aktivite skorları daha yüksek bulundu. SF-36'nın emosyonel rol güçlüğü parametresinde gruplar arasında anlamlı fark görüldü.(p˂0,05) İki grubun BDÖ ve BAÖ puanları arasında anlamlı fark bulunmadı.(p˃0,05) Grupların YŞÖ ve PUKİ ortalamaları arasında anlamlı fark görülmedi.(p˃0,05) Tüm katılımcılar içinde IPAQ total skoru ile menopozdan sonra geçen süre arasında istatiksel olarak anlamlı negatif yönde bir ilişki gözlendi.(r=0,429, p˂0,05) IPAQ total skoru ile SF-36'nın emosyonel rol güçlüğü parametresi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulundu.(r=0,402, p˂0,05) Çalışma sonucunda menopoz sonrası geçen süre uzadıkça fiziksel aktivitenin azaldığı, emosyonel problemlerin arttığı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractIt's known that physical activity has many health benefits for women on all age groups.The purpose of this study is determining pyhsical activity level of postmenopausal women and examining the relationship between pyhsical activity level,depression, anxiety,quality of life,fatigue and sleep quality.Postmenopausal 60 subjects ages between 50-64 and no more than eight years past over menopause were included the study.Participants divided to two groups and one group consists of 1-4 years past over menopause (Group I) and the other group consists of 5-8 years over menopause (Group II).The demographic data of participants were collected.Physical activity level was determined with International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) Long Form.Depression level was determined with Beck Depression Inventory(BDI) and anxiety level was determined with Beck Anxiety Inventory (BAI).Quality of life was evaluated with Short Form-36.The fatigue condition was determined with Fatigue Severity Scale(FSS).Sleep quality was evaluated with Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI).SPSS Version 25.0 was used for data analysis in this study.Group I and group II compared the physical activity scores in work had significant difference.(p˂0,05)Moderate,vigorous and total physical activity scores were significantly different.(p˂0,05) In postmenopausal 1-4. years of women's (Group I) physical activity scores were higher.In emotional well-being parameter of Short Form-36,a significant difference appeared.(p˂0,05)Between BDI and BAI scores of two groups significant difference didn't appeare.(p˃0,05)Between FSS and PSQI averages of two groups significant difference didn't appeare.(p˃0,05)In all the participants, there was a statistically significant negative correlation between IPAQ total score and years over menopause.(r=0,429, p˂0,05)There was a significant positive correlation between IPAQ total score and emotional well-being parameter of SF-36.(r=0,402, p˂0,05)In the results of this study,it is thought that prolonged time after menopause physical activity level will decrease,emotional problems wil rise.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnksiyeteen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectFiziksel Aktiviteen_US
dc.subjectPostmenopozen_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectPhysical Activityen_US
dc.subjectPostmenopauseen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.titlePostmenopozal kadınlarda fiziksel aktivite düzeyinin depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi, yorgunluk ve uyku kalitesiyle ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relationship between physical activity level, depression, anxiety, quality of life, fatigue and sleep quality of postmenopausal womenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record