Show simple item record

dc.contributor.advisorArıcı Düz, Özge
dc.contributor.authorÖzden, Hande
dc.date.accessioned2021-08-11T09:33:38Z
dc.date.available2021-08-11T09:33:38Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-14
dc.identifier.citationÖzden, H. (2019). Konvansiyonel tedavi almış karpal tünel sendromlu hastalarda ağrı, yaşam kalitesi ve fonksiyonelliğin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7779
dc.description.abstractGiriş : Karpal Tünel Sendromu klinik bir tablo olup çeşitli nedenlere bağlı olarak el bileğinde karpal tünel içinde median sinirin sıkışmasıdır. Hafif ve orta dereceli KTS hastalarının tedavisinde genellikle ilk seçenek konvansiyonel yaklaşımdır. Çalışmamızda konvansiyonel tedavi almış karpal tünel sendromlu hastalarda ağrı, yaşam kalitesi ve fonksiyonelliğin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi ve Özel Erdem Hastanesinde, EMG ile hafif ve orta derece KTS tanısı olan ve fizik tedavi rehabilitasyon bölümünde konvansiyonel tedavi almış 45 hasta ve 64 el değerlendirilmiştir. Konvansiyonel tedavi içerisinde; Parafin, Ultrason, Transkranial Manyetik Stimülasyon (TENS) ve egzersiz programı bulunmaktadır. Konvansiyonel tedavi 15 seans uygulanmıştır. Hastalar konvansiyonel tedavi öncesinde ve konvansiyonel tedavi sonrasında; McGill Kısa Form Ağrı Ölçeği, DN4 Skalası, SF-36 Anketi, Boston Semptom Şiddeti Skalası, Boston Fonksiyonel Kapasite Skalası, Beck Depresyon Envanteri ve Duruöz El İndeksi ile değerlendirilmiştir. Konvansiyonel tedavi sonrası; McGill Kısa Form Ağrı Ölçeği, DN4 Skalası, Duruöz El İndeksi, Boston KTS Anketi, Beck Depresyon Envanteri, SF-36 anketinin sosyal işlevsellik, fiziksel rol güçlüğü ve ağrı alt parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi. (p<0,05) SF-36 anketinin fiziksel fonksiyon, ruhsal sağlık, emosyonel rol güçlüğü ve genel sağlık algısı alt parametrelerinde ise istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilemedi.(p>0,05) Hafif ve orta dereceli KTS'li hastalarda konvansiyonel tedavinin ağrı, günlük yaşam aktiviteleri ve duygu durum değişimi üzerine olumlu etkileri bulunurken yaşam kalitesini artırma yönünde etkileri sınırlı olduğu düşünüldü.en_US
dc.description.abstractIntroduction: Carpal Tunnel Syndrome is a clinical picture that is compression of the median nerve in the carpal tunnel in the wrist due to various reasons. The first method in the treatment of mild and moderate CTS patients is conventional treatment. In this study, we aimed to evaluate pain, quality of life and functionality in patients who receive conventional treatment carpal tunnel syndrome. In this study,45 patients and 64 hands who mild and moderate carpal tunnel syndrome with EMG are diagnosed and received conventional therapy in are evaluated in Private Erdem Hospital and Istanbul Medipol University Hospital physical therapy and rehabilitation department. Conventional treatment consists of Paraffin, Ultrasound, Transcranial Magnetic Stimulation (TENS) and exercise program. Conventional treatment was performed at 15 sessions. Patients were evaluated before and after treatment according to Boston Symptom Severity Scale, Boston Functional Capacity Scale, SF-36 Survey, McGill Short Form Pain Scale, DN4 Scale, Beck Depression Inventory, and Duruoz Hand Index. After conventional treatment; there were statistically significant improvements in McGill Short Form Pain Scale, DN4 questionnaire, Duruoz hand index, Boston KTS questionnaire, Beck depression questionnaire, physical role difficulty of SF-36 questionnaire, social functioning, and pain sub-parameters. (P<0,05) In the SF-36 questionnaire, there was no statistically significant improvement in physical function, emotional role difficulty, mental health, and general health perception sub-parameters. (p>0,05) In mild and moderate CTS patients, conventional treatment has positive effects on pain, daily living activities, and mood changes, but it has limited effects on improving quality of life.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKarpal Tünel Sendromuen_US
dc.subjectKonvansiyonel Tedavien_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectCarpal Tunnel Syndromeen_US
dc.subjectConventional Treatmenten_US
dc.subjectPainen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.titleKonvansiyonel tedavi almış karpal tünel sendromlu hastalarda ağrı, yaşam kalitesi ve fonksiyonelliğin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of pain, quality life, and functionality on patients WHO has carpal tunnel syndrome with recei̇ved a conventional treatmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record