Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Mustafa
dc.contributor.authorBaş, Gözde
dc.date.accessioned2021-08-11T09:23:20Z
dc.date.available2021-08-11T09:23:20Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-14
dc.identifier.citationBaş, G. (2019). Geriatrik bireylerde polifarmasinin kognitif durum ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7777
dc.description.abstractÇalışmamızda yaşlı bireylerde pollifarmasinin kognitif durum ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkilerini incelemek amaçlandı. Polifarmasinin birçok tanımı olmasına rağmen genel olarak 4 ve üzeri ilaç kullanımı olarak tanımlanabilmektedir. 65 yaş ve üzeri 48 gönüllü çalışmaya alındı. Çalışmaya mobil olan ve sözel iletişim kurabilen katılımcılar dahil edildi. Katılımcıların demografik verileri ve kullanılan ilaç sayıları kaydedildi. Kognitif durum değerlendirmesi için Mini Mental Durum Testi (MMDT) ve günlük yaşam aktiviteleri değerlendirmesi için Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ) kullanıldı. Katılımcılar kullanılan ilaç sayısına göre 0-3 ilaç kullanımı (n=22) ve polifarmasi grubu (n=26) olacak şekilde iki gruba ayrıldı. Verilerin değerlendirilmesinde gruplar arası değerlendirmede "Student T Independent Test", korelasyon analizinde ise "Pearson Korelasyon" kullanıldı. Çalışmanın sonunda MMDT skorları arası istatistiksel anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05) , günlük yaşam aktivitelerinde gruplar arası istatistiksel anlamlı bir farklılık bulundu (p<0,05). Yapılan korelasyon analizinde ilaç kullanımı ile yaş, medeni durum ve kronik hastalık sayısı arasında anlamlı ilişkiler bulundu (r=0,552 ile 0,580 arasında) (p<0,05). İlaç kullanımı ile MMDT'nin yönelim kısmı ile anlamlı korelasyon bulundu (r=-0,325). İlaç kullanımı ve FBÖ skorları arası anlamlı korelasyon bulundu (r=0,285 ile 0,611 arasında). Polifarmaside MMDT ve FBÖ skorları arası korelasyona bakıldığında ise istatistiksel anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,01). Sonuç olarak, geriatrik bireylerde polifarmasinin günlük yaşam aktiviteleri üzerine olumsuz etkileri görülmekte, bireylerin bağımsızlığını azaltmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe aim of our study; was to determine the effects of multiple drug use on cognitive functions and daily living activities in older adults. Although there are many definitions of polypharmacy, it can be defined as the use of 4 or more drugs in generally. 48 volunteers, aged 65 years or older, were included in our study. Participants who were mobile and who could communicate verbally were included in the study. Participants' demographic information and drug use were recorded. Mini- Mental State Examination (MMSE) was used for cognitive functions evaluation and Functional Independence Measure (FIM) was used for daily living activities evaluation. Participants were divided into two groups according to the number of drugs used: 0-3 medication use (n = 22) and polypharmacy group (n = 26). For the evaluation of data, "Student T Independent Test" was used for intergroup evaluation, and "Pearson Correlation" was used in correlation analysis. At the end of the study, there was no statistically significant difference between the MMSE scores (p> 0.05) and there was a statistically significant difference between the groups in daily life activities (p <0.05). In the correlation analysis, significant relationships were found between drug use and age, marital status, number of chronic diseases (r = 0.552 to 0.580) (p <0.05). A significant correlation was found between drug use and the orientation of MMSE (r = -0,325). A significant correlation was found between drug use and FIM scores (r = 0.285 to 0.611). There was a statistically significant correlation in polypharmacy group between MMSE and FIM scores (p <0.01). In conclusion, in geriatric individuals, polypharmacy has negative effects on daily living activities and decreases the independence of individuals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇoklu İlaç Kullanımıen_US
dc.subjectFBÖen_US
dc.subjectMMDTen_US
dc.subjectPolifarmasien_US
dc.subjectYaşlı Bireyen_US
dc.subjectFIMen_US
dc.subjectMMSEen_US
dc.subjectMultiple Drug Useen_US
dc.subjectOlder Adulten_US
dc.subjectPolypharmacyen_US
dc.titleGeriatrik bireylerde polifarmasinin kognitif durum ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of polypharmacy on cognitive functions and daily living activities in geriatric individualsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record