Show simple item record

dc.contributor.advisorYiğit, Pakize
dc.contributor.authorYavuz, Esen
dc.date.accessioned2021-08-10T12:46:24Z
dc.date.available2021-08-10T12:46:24Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-06
dc.identifier.citationYavuz, E. (2019). Bir özel hastaneler kompleksinde yürütülen hasta güvenliğine ilişkin kalite çalışmaları konusunda personel bilgi ve tutumlarının belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7755
dc.description.abstractSağlık kurumlarındaki tıbbı hataların artış göstermesi sebebiyle sağlık kurumlarında yürütülmekte olan kalite çalışmalarının gözden geçirilmesi ve hasta güvenliği konusunda çalışmaların yapılmasının gerekli olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının hasta güvenliği bilgi düzeyi ile hasta güvenliği kültürü algılama düzeyinin ölçülmesidir. Bu amaçla gerçekleştirilen bu çalışmada bir özel hastaneler kompleksinde çalışan 393 kişiyle görüşülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak yönetmelikten yararlanılarak oluşturulmuş 40 sorudan oluşan hasta güvenliği bilgi düzeyi anketi ve Türkçe' ye uyarlaması Bodur ve Filiz tarafından 2009 yılında yapılmış Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Kalite Ajansı (AHRQ) tarafından oluşturulan Hasta Güvenliği Kültürü Hastane Anketi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, parametrik veriler için student t test, parametrik olmayan veriler için kruskall wallis, mann whitney- U testi, kategorik değişkenlerin değerlendirilmesinde ki- kare testi, ilişki ölçmek amacıyla spearman sıra korelasyon analizi kullanılarak IBM SPSS 23.0 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, sağlık çalışanları tıbbı hataların sebebi olarak %76,1 oranı ile uzun çalışma saatleri sonrası yorgunluk, halsizlik ve stres olduğunu dile getirmişlerdir. Hasta güvenliği alt alanlarına tüm sağlık çalışanlarının verdiği olumlu cevap yüzdeleri, hastane müdahaleleri ve değişim (%26), yönetici beklentileri ve güvenlik geliştirme faaliyetlerinde (%44,1), güvenliğin kapsamlı algılanması (%45,1) alanlarında düşük bulunurken, iletişimin açık tutulması ve hatalar hakkında geri bildirim (%71,5), organizasyonel öğrenme ve sürekli gelişme faaliyetleri (%81,2), üniteler içi ekip çalışması (%84,2) alanlarında yüksek bulundu. Hasta güvenliği konusunda çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi için sağlık çalışanlarının hasta güvenliği uygulamalarına dahil edilmesi ve uygulamalar hakkında bilgi düzeylerinin artırılması sağlanmalıdır.en_US
dc.description.abstractIt has shown that it is necessary to review the quality studies carried out in health institutions due to the increase in medical errors in health institutions and to conduct studies on patient safety. The aim of this study is to measure the level of patient safety knowledge and perception of patient safety culture among healthcare workers. In this study, 393 people working in a private hospital complex were interviewed. In the study, the patient safety information level questionnaire consisting of 40 questions which were formed by using the regulation as a data collection tool and the Patient Safety Culture Hospital Questionnaire which was prepared by Bodur and Filiz in 2009, which was adapted by Bodur and Filiz (AHRQ) were used. In the evaluation of the data, student t test for parametric data, kruskall wallis for non-parametric data, mann whitney-U test, chi-square test for evaluation of categorical variables, and spearman rank correlation analysis were used with IBM SPSS 23.0 package program to measure correlation. In the study, health workers stated that fatigue, weakness and stress after long working hours were 76.1% as the cause of medical errors. Positive response percentages of all health care workers to patient safety sub-areas, hospital interventions and change (26%), executive expectations and safety improvement activities (44.1%), while the overall perception of safety (45.1%) was found to be low, keeping communication open and feedback on errors (71.5%), organizational learning and continuous development activities (81.2%), intra-unit teamwork (84.2%). In order to carry out studies on patient safety effectively, health workers should be included in patient safety practices and their knowledge levels should be increased.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHasta Güvenliğien_US
dc.subjectHasta Güvenliği Kültürüen_US
dc.subjectPersonel Algılarıen_US
dc.subjectSağlıken_US
dc.subjectSağlık Personelien_US
dc.subjectPatient Safetyen_US
dc.subjectPatient Safety Cultureen_US
dc.subjectPersonnel Perceptionsen_US
dc.subjectHealthen_US
dc.subjectHealth Personnelen_US
dc.titleBir özel hastaneler kompleksinde yürütülen hasta güvenliğine ilişkin kalite çalışmaları konusunda personel bilgi ve tutumlarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of personnel information and attitudes about quality studies related to patient safety in a private hospital complexen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record