Show simple item record

dc.contributor.advisorCezlan, Esra Çiğdem
dc.contributor.authorÖzer, Havva
dc.date.accessioned2021-08-10T05:47:44Z
dc.date.available2021-08-10T05:47:44Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-30
dc.identifier.citationÖzer, H. (2019). Sağlık çalışanlarının iş tatminini etkileyen faktörlerin işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisi: İstanbul ilinde 2. basamak kamu hastanelerinde karşılaştırmalı uygulama. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7740
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, İstanbul'da bulunan 2.basamak kamu hastanelerinde hizmet sunan 3 ayrı hastanede görevli sağlık çalışanlarının çalışma ortamına ilişkin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Çalışanların iş tatminini ölçmek ve işten ayrılma niyetlerinin iş tatmini düzeylerine etkisini belirlemektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak; Minnesota İş Doyumu Ölçeği ve Cammann İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği kullanılmıştır. Veriler 2018 yılı Mayıs-Haziran aylarında toplandı. Çalışmada, t-testi, Mann Whitney U testi, Varyans analizi (ANOVA), Kruskal-Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca normallik sınaması grafiksel yöntemlerin yanı sırsa, Kolmogrov ve Smirnov ile Shapiro Wilk testleri kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 22.0 programı kullanılmış, sonuçlar %5 anlamlılık seviyesinde yorumlanmıştır. Araştırmaya katılanların % 36,7'si 36-45 yaş aralığında, % 31'i 26-35 yaş aralığındadır. % 57'si evli, % 44'ünün çocuğu bulunmamakta, % 39,7'si lisans mezunu, % 62,7'si tıbbi birimlerde görevli, % 50,3'ü hemşire, % 74,3'i işini isteyerek seçtiğini belirtmiştir. Sağlık çalışanlarının İçsel Doyum puanı ortalaması 3,35±0,70, Dışsal Doyum ortalaması 3,02±0,81, İş tatmini genel ortalaması 3,18±0,70, İşten ayrılma niyeti ortalamaları ise 2,68±1,10'dur. MİD Ölçeğinde en yüksek ortalamaya sahip boyut içsel doyumdur. İşten ayrılma niyeti ile içsel doyum, dışsal doyum, iş doyumu arasında ters zayıf bir ilişki bulunmuştur. Çalışılan kuruma göre boyutlar arası farklılık incelendiğinde, dışsal doyumun genel iş tatminine göre anlamlı farklılık olmadığı, içsel doyum ve işten ayrılma niyetine göre anlamlı farklılık olduğu gözlenmiştir. Kağıthane D. H çalışanlarının içsel doyum ortalaması (3,56±0,54), Eyüp D.H. çalışanlarının ortalamasından anlamlı derecede yüksektir. Eyüp D.H. çalışanlarının ortalama işten ayrılma niyeti, Kağıthane D.H. çalışanlarının ortalamasından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to evaluate the relationship between job satisfaction and intention to quit the job environment of health care workers working in three different hospitals in second level public hospitals in Istanbul and to measure the job satisfaction of employees and to determine the effect of intention to quit job satisfaction levels. As data collection tool; Minnesota Job Satisfaction Scale and Cammann Job Intention Scale were used. Data were collected in May-June 2018. In the study, t-test, Mann Whitney U test, ANOVA and Kruskal-Wallis tests were used. Moreover, normality testing was performed using Kolmogrov and Smirnov and ShapiroWilk tests in addition to graphical methods. IBM SPSS 22.0 program was used for data analysis and the results were interpreted as 5% significance level. 36.7% of the participants were in the 36-45 age range, 31% were in the 26-35 age range. 57% of the participants were married, 44% had no children, 39.7% had bachelor's degree, 62.7% worked in medical units, 50.3% were nurses and 74.3% had chosen their job willingly. The average Internal Satisfaction score of health care workers was 3.35 ± 0.70, the average External Satisfaction was 3.02 ± 0.81, the overall average of job satisfaction was 3.18 ± 0.70, the average intention to quit was 2.68 ± 1.10. The highest average dimension in the MID Scale is internal satisfaction. An inverse weak relationship was found between intention to quit and internal satisfaction, external satisfaction and job satisfaction. When the differences between the dimensions were examined according to the institution studied, it was observed that external satisfaction did not differ significantly according to general job satisfaction and there was a significant difference according to internal satisfaction and intention to quit the job. The average internal satisfaction of the employees of Kağıthane State Hospital is significantly higher than the average of the employees of the Eyüp State Hospital. The average intention of the employees of Eyüp State Hospital to quit the job was found to be significantly higher than the average of Kağıthane employees.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık Çalışanlarıen_US
dc.subjectÇalışan Memnuniyetien_US
dc.subjectİşten Ayrılma Niyetien_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectHealth Employeesen_US
dc.subjectEmployee Satisfactionen_US
dc.subjectIntention to Quit the Joben_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.titleSağlık çalışanlarının iş tatminini etkileyen faktörlerin işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisi: İstanbul ilinde 2. basamak kamu hastanelerinde karşılaştırmalı uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe effect of factors affecting job satisfaction of health employees on the intention of quiting the job: Comparative application in secondary public hospitals in İstanbulen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record