Show simple item record

dc.contributor.advisorKuğuoğlu, Sema
dc.contributor.authorŞahin, Mina
dc.date.accessioned2021-08-09T10:54:52Z
dc.date.available2021-08-09T10:54:52Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-06
dc.identifier.citationŞahin, M. (2019). Çocuğu kemik iliği nakli olan ebeveynlerin sağlık bakım memnuniyeti: Bir kit ünitesi örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7732
dc.description.abstractBu çalışma; çocuğu kemik iliği nakli olan ebeveynlerin sağlık bakım hizmetlerinden memnuniyetlerini belirlemek amacı ile tanımlayıcı tipte planlandı. Araştırmanın evren ve örneklemini İstanbul'da bulunan özel hastaneler kompleksinin pediatri kemik iliği nakil ünitesinde 15 Mayıs 2018- 2019 tarihleri arasında tedavi gören ve taburcu olduktan sonra ayaktan hizmet alan 74 hastanın araştırmaya katılmaya gönüllü ebeveynleri oluşturdu. Verilerin toplanmasında "Ebeveyn Sosyodemografik Veri Formu" ve "PedsQL Sağlık Bakım Memnuniyeti Hematoloji/Onkoloji Modülü Ebeveyn Raporu" kullanıldı. Veriler etik kurul ve kurum izinleri ile katılımcılardan onam alındıktan sonra toplandı. Formun çalışma grubumuz için cronbach iç tutarlılık katsayısı 0.94 olup; alt boyutlarda ise, genel memnuniyet için 0,87, bilgi memnuniyeti için 0,89, aile katılımı memnuniyeti 0,84, iletişim memnuniyeti için 0,89, teknik beceriler memnuniyeti için 0,85, duygusal gereksinimler memnuniyeti için ise 0,92 olarak bulundu. Verilerin analizinde lisanslı SPSS 25 programı kullanıldı ve %95 güven düzeyi ile çalışıldı. Çalışmaya katılanların genel olarak memnuniyetleri yüksek olup; genel memnuniyet ortalaması 90,43±12,47, bilgi memnuniyet ortalaması 83,92±17,21, aile katılımı memnuniyeti ortalaması 81,25±17,09, iletişim memnuniyeti ortalaması 87,43±15,13, teknik beceriler memnuniyeti ortalaması 91,13±12,02, duygusal gereksinimler memnuniyeti ortalaması ise 75,59±20,2 olarak bulundu. Ebeveynlerin memnuniyet düzeyleri arasında pozitif yönlü istatistiksel anlamlı ilişki saptandı (p<0,05). Herhangi bir konuda memnuniyet arttıkça diğer memnuniyet düzeylerinin de arttığı tespit edildi. Çalışmamız zorluklarla dolu nakil sürecinin iyi yönetilmesinde sağlık çalışanları olarak hasta ve ailesine verilen duygusal desteğin ve açıklayıcı bilgilerin, iyi kurulan iletişimin, çocuğun bakımına ailesini dahil etmenin ve bakım verme esnasında iyi bir teknik beceriye sahip olmanın memnuniyet düzeyini olumlu etkilediğini ortaya koymaktadır. Bakım ve tedavi sırasında hasta ve yakınlarının beraber ele alındığı multidisipliner bir ekip yaklaşımının benimsenmesi ve nakil sonrasında iyileşme sürecini hızlandırıp, tedavi süresini azaltmaya yardımcı faktörlerin bakım verenler perspektifinden incelendiği kalitatif çalışmaların yapılması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to define the satisfaction of the parents whose children had bone marrow transplantation from health care services. The population and the sample of the study consisted of 74 volunteers who were treated in the pediatric bone marrow transplantation unit of a private hospital complex in Istanbul between May 15, 2018 and 2019 and who were treated as outpatients after discharge. "Parental Socio-demographic Data Form" and "PedsQL Health Care Satisfaction Hematology / Oncology Module Parental Report" were used to collect the data. The data was collected after obtaining the approval of the ethics committee and institution. The cronbach internal consistency coefficient of the form for our study group was 0.94; in the lower dimensions; 0.87 for general satisfaction, 0.89 for information satisfaction, 0.84 for family participation satisfaction, 0.89 for communication satisfaction, 0.85 for technical skills satisfaction, and 0.92 for satisfaction with emotional needs. Data were analyzed using licensed SPSS 25 program and 95% confidence level was used. The overall satisfaction of the participants was high; average overall satisfaction 90,43±12,47, average information satisfaction 83,92±17,21, the average of family participation satisfaction 81,25±17,09, the average of communication satisfaction 87,43±15,13, the average of technical skills satisfaction 91,13±12,02, and the average satisfaction with emotional needs 75,59±20,2 was found. A statistically significant positive correlation was found between the satisfaction levels of the parents (p <0.05). It was found that as satisfaction increases in any subject, the general levels of satisfaction also see an increase. Our study reveals that emotional support and explanatory information, well-established communication, inclusion of family in child care and having a good technical skill during caregiving positively affect the satisfaction level of the patient and his / her family in the management of the difficult transplantation process. It is recommended to adopt a multidisciplinary team approach that includes patients and their relatives during care and treatment, and to conduct qualitative studies that examine factors that help accelerate the healing process after transplantation and reduce treatment time from the perspective of caregivers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.subjectKemik İliğien_US
dc.subjectNakilen_US
dc.subjectMemnuniyeten_US
dc.subjectEbeveyn Memnuniyetien_US
dc.subjectPediatricsen_US
dc.subjectBone Marrowen_US
dc.subjectTransplantationen_US
dc.subjectParenten_US
dc.subjectParental Satisfactionen_US
dc.titleÇocuğu kemik iliği nakli olan ebeveynlerin sağlık bakım memnuniyeti: Bir kit ünitesi örneğien_US
dc.title.alternativeHealthcare satisfaction of parents with children who went through bone marrow tranplantation: Kit unit exampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record