Show simple item record

dc.contributor.advisorKocatürk, Asiye
dc.contributor.authorTaşlar, Nükte
dc.date.accessioned2021-07-13T09:18:12Z
dc.date.available2021-07-13T09:18:12Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-10-24
dc.identifier.citationTaşlar, N. (2019). Primipar ve multipar gebelerde ikinci trimester stres düzeyleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7605
dc.description.abstractBu araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte; kesitsel olarak Primipar ve Multipar gebelerdeki ikinci trimester stres düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 15 Mart – 15 Haziran 2019 tarihleri arasında Avcılar'da yaşayan 2. trimester gebeler oluşturmuş, Örnekleme 200 Primipar ve 200 Multipar olmak üzere toplam 400 gebe alınmıştır. Veriler Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği (TGDÖ) ve Kişisel Veri Formu aracılığıyla toplanmış ve SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir. İkili grup ortalamalarının karşılaştırılmasında Mann Whitney U, ikiden fazla grupların ortalamalarının karşılaştırılmasında Kruskal Wallis testi, Kategorik verilerin hipotezi için Ki-kare testi ve normal dağılım uygunluk için Kolmogorov Smirnov testi kullanılmıştır. Araştırmada; TGDÖ puanlarına göre Primiparların %100'ü, Multiparların %86,5'inin yüksek stresli olduğu görülmüş ancak; Primipar ve Multipar stres düzeyleri karşılaştırmasında anlamlı fark bulunamamıştır. Primiparların TGDÖ puan ortalaması 193,46; Multiparların 207,55 saptanmıştır. Toplam Stres puanı en yüksek grubun Primiparlarda üniversite mezunu, gebe takibini yapan sağlık mensubunu bilgi kaynağı olarak kullananlar olduğu; Multiparlarda ise ilköğretim mezunu, interneti bilgi kaynağı olarak kullananlar olduğu bulgulanmıştır. En yüksek stres nedeni Primarlarda "İyi bir anne olamama kaygısı", Multiparlarda "Çalışma hayatı" olarak belirlenmiştir. Stresle baş etmede kullanılan öncelikli yöntem Primarlarda "Sessiz kalmak" iken, Multiparlarda "Eş, aile desteği" olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak; Primipar ve Multiparların stres düzeylerinin pariteye göre farklılık göstermediği ancak; stres nedenleri, eş desteği, bilgilendikleri kaynaklar, eğitim düzeylerine göre değiştiği; stresle baş etme tercihlerinin farklılaştığı ve eğitim düzeylerinden etkilendiği saptanmıştır. Ebelik hizmetlerinde Antenatal Bakım planlanırken, gebenin stres nedenleri ve stresle baş etme tercihleri dikkate alınmalı, gerekli eğitim ve destek hem gebeye hem diğer aile bireylerine sağlanmalıdır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the causes and the ways of coping with stress according to the socio-demographic characteristics of second trimester stress levels in Primipara and Multipara pregnant women. A total of 400 pregnant women as 200 Primipara and 200 Multipara were included in the study. Data were collected using the Tilburg Pregnancy Distress Scale (TGDÖ) and Personal Data Form and evaluated with SPSS package program. Mann Whitney U test was used for the comparison of the two groups and Kruskal Wallis test was used for the comparison of the means of more than two groups. Chi-square test was used for hypothesis testing of categorical data. Kolmogorov Smirnov test was used for normal distribution suitability test. No significant difference was found between the stress levels of primipara and multipara pregnant women. The total scale score of primipara pregnant women was 193.46 while the multiparous score was 207.55. The group with the highest total stress score was the university graduates in Primiparous and those who used the health care provider as a source of information; In multiparas, it was found that primary school graduates use the internet as a source of information. The highest stress was determined as "not being a good mother" in Primars and "Working life" in Multiparas. The primary method used to deal with stress in primara pregnants was "To be silent", while the priority method of Multipara pregnant women was "Partner, family support". As a result; Stress levels of primipar and multiparas did not differ according to parity; but; causes of stress, spousal support, resources they know, vary according to their level of education; stress coping preferences were found to be different and affected by education levels. When planning Antenatal Care in midwifery services, the reasons of stress of the pregnant woman and the preferences of coping with stress should be taken into consideration and necessary education and support should be provided to both pregnant and other family members.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPrimiparen_US
dc.subjectMultiparen_US
dc.subjectGebeen_US
dc.subjectStresen_US
dc.subjectAntenatal Stresen_US
dc.subjectPrenatal Stresen_US
dc.subjectPrimiparaen_US
dc.subjectMultiparaen_US
dc.subjectPregnanten_US
dc.subjectStressen_US
dc.subjectAntenatal Stressen_US
dc.subjectPrenatal Stressen_US
dc.titlePrimipar ve multipar gebelerde ikinci trimester stres düzeylerien_US
dc.title.alternativeStress levels of primipara and multipara second trimesteren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record