Show simple item record

dc.contributor.advisorRızalar, Selda
dc.contributor.authorBaşkaya, Kadriye
dc.date.accessioned2021-07-09T11:17:30Z
dc.date.available2021-07-09T11:17:30Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-26
dc.identifier.citationBaşkaya, K. (2019). Meme kanseri olan kadınlarda beden imajı ve cinsel uyumun belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7560
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı meme kanseri olan kadınlarda cinsel uyum ve beden imajı düzeyinin belirlenmesidir.Özel bir Üniversite Hastanesinde 4 Eylül 2017- 28 Kasım 2017 tarihleri arasında başvuran183 meme kanserli hasta araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Cinsel Uyum ve Beden İmajı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 25 proglamında t-testi, MWU, Kruskall Wallis, Kanonik korelasyon analizi ile değerlendirildi. Katılımcıların yaş ortalaması 49 olup %96'sı evlidir. Hastaların %40'nde tanı konulduktan sonra 3-6 ay zaman geçtiği belirlenmiştir. hastaların %39,89'unun 2., %31,15'inin 3. evrede olduğu belirlenmiştir. Hastaların %54,64'üne meme koruyucu cerrahi uygulanmıştır. Hastaların %99'ne kemoterapi, %51'sine radyoterapi, %51'ine hormonterapi uygulanmıştır. Hastaların CUBİÖ alt boyut puan ortalamaları sırasıyla; Önceki Beden İmajı 10,81±2,32, Sonraki Beden İmajı 9,69±2,69, Önceki Cinsel Uyum 7,04±1,73, Memelerin Cinsellikteki Önemi 7,40±2,34, Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisi -4,28±2,63 olarak bulundu. Hastaların beden imajı puanları ile cinsel uyum puanları arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki bulundu (r=0,330;p<0,001). Kronik sağlık sorunu olan ve olmayan hastalar arasında sonraki beden imajı ve önceki cinsel uyum alt boyut puanlarında anlamlı fark bulundu (t=2,594; p=0,01,t=2,1;p=0,032). Evli ve bekar hastalar arasında Önceki Beden İmajı ve CU-Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisi alt boyutlarında anlamlı fark bulundu (U=296,5 p=0,019 U=331; p=0,035). Çocuğu olan ve olmayan hastalarda önceki ve sonraki beden imajı alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu(U=795; P=0,03; U=808,5; P=0,004). Farklı gelir düzeylerine sahip hastaların CU-Önceki Cinsel Uyum alt boyut puanları arasında anlamlı fark bulundu(KW=8,326;p=0,016). Çalışan, çalışmayan ve emekli olan hastalar arasında Cinsel Uyum-Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisi alt boyutları puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu(KW=8,832;p=0,012).en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was done todetermine the level of sexual adjustment and body image of the women with breast cancer. The population of the study consists of 183 breast cancer patients admitted to the the private Hospital between September4,2017 and November28,2017. The data were collected using SexualAdaptationandBodyImageScale (SABIS). The data were evaluated in SPSS,25program with t-test,MWU,Kruskall Wallis,Canonical correlation statistical analysis methods.The mean age of the participants was49.03, 96 % were married, 40% of the patients had a3-6 month period after diagnosis,39.89% were in the 2nd stage, 31% were in the 3rd. Breast conserving surgery was performed in54.64%of the patients. Chemotherapy was applied to 99%, radiotherapy51% and hormontherapy was applied to 51%of the patients.The SABIS scores of the patients were as follows;Prior BodyImage10,81±2,32,Postbody Image9,69±2,69, Prior Sexual Adaptation7,04±1,73, Sexual importance of breasts7.40±2.34, Impact on Sexual Functioning-4was found to be28±2.63.There was a weak positive correlation between bodyimage scores and sexualadjustmentscores(r=0.330,p<0.001).Statistically significant difference was found in Postbody Image and priorsexualadjustment subscales in patients with and without chronic diseases(t=2.594,p=0.01,t=2.1,p=0.032).There was a significant difference between single and married patients in terms of prior body image and its effect on sexual adjustment-Impact on Sexual Functioning (U=296.5,p=0.019,U=331;p=0.035). A statistically significant difference was found in the body image sub-dimensions of patients with and without children(U=795,P=0.03,U=808.5,P=0.004). A significant difference was found between the Prior Sexual Adjustment subscale scores of patients with different income levels(KW=8,326,p=0,016). A statistically significant difference was found between the working,non-working and retired patients in terms of their effect on Sexual Adjustment-Impact onSexualFunctioning subscales scores(KW=8.832 p=0.012).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeden İmajıen_US
dc.subjectCinsel Uyumen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectHemşirelik Bakımıen_US
dc.subjectMeme Kanserien_US
dc.subjectBody İmageen_US
dc.subjectBreast Canceren_US
dc.subjectNursingen_US
dc.subjectNursing Careen_US
dc.subjectSexual Adjustmenten_US
dc.titleMeme kanseri olan kadınlarda beden imajı ve cinsel uyumun belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermi̇nation of body image and sexuel adjustment in women wi̇th breast canceren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record