Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkoğlu, Halil
dc.contributor.authorOkyay, Türkan
dc.date.accessioned2021-07-09T09:38:23Z
dc.date.available2021-07-09T09:38:23Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-05-17
dc.identifier.citationOkyay, T. (2019). Korener arter baypas greft cerrahisinde geleneksel ve mini devre (MECC) vücut dışı dolaşım sistemlerinin serum laktat düzeyine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7558
dc.description.abstractBu çalışmada koroner arter baypas (KABG) ameliyatlarında geleneksel ve mini devre (MECC) vücut dışı dolaşım sistemlerinde serum laktat düzeylerini karşılaştırıp doku perfüzyonuna etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Çalışma 2017-2018 yılları arasında Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde izole KABG ameliyatı olan 40 hasta üzerinde yapılmıştır. Çalışma gubumuz ejeksiyon fraksiyonu (EF) % 40 ve üzerinde olan, revize edilmemiş hastalardan oluşmaktadır. Ardışık randomize hastalar, Grup 1 (n: 20) geleneksel grup ve Grup 2 (n: 20) MECC grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bu çalışma retrospektif kesitsel bir çalışmadır. Veriler, hazırlanan hasta veri takip formu ile toplanmıştır. Veriler incelendiğinde ACT düzeyi grup 1'de 440,80 ± 33,44 saniye ve grup 2'de 286,35 ± 38,22 saniye (p<0,001) bulunmuştur. Drenaj grup 1'de 800 ml (min: 300 - max: 2000) iken grup 2'de 450 ml (min: 300 - max: 1000) (p<0,001) istatiksel olarak anlamlıdır. Gruplar arasında karşılaştırmada MECC sistemde post-op. ve 3. gün serum laktat düzeyi daha düşük seviyede tespit edilmiştir. MECC sisteminin vücut dışı dolaşımda kullanılmasına bağlı azalan serum laktat düzeyi doku perfüzyonunda geleneksel sistemden daha iyi olduğuna işaret etmektedir. MECC, KABG ameliyatlarında doku perfüzyonu için güvenli bir perfüzyon tekniğidir ve riskli hastalarda alternatif olarak kullanabilecek bir yöntemdir.en_US
dc.description.abstractIn this study, we aimed to compare serum lactate levels in conventional and mini-circuit (MECC) extracorporeal circulatory systems in coronary artery bypass graft (CABG) operations and to evaluate the effect on tissue perfusion. The study was performed on 40 patients with isolated CABG surgery in Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Hospital between 2017-2018. Our study group consisted of non-revised patients with ejection fraction (EF) % 40 and above. The consecutive randomized patients were divided into two groups as Group 1 (n: 20) conventional group and Group 2 (n: 20) MECC group. This study is a retrospective cross-sectional study. Data were collected with prepared patient data follow-up form. When the data were analyzed, the level of ACT was 440,80 ± 33,44 seconds in group 1 and 286,35 ± 38,22 seconds in group 2 (p <0,001). Drainage was 800 ml in group 1 (min: 300-max: 2000) whereas in group 2, 450 ml (min: 300 - max: 1000) (p <0.001) was statistically significant. In the comparison between the groups, post-op. and day 3. serum lactate levels were found to be lower in the MECC system. Decreased serum lactate level due to the use of MECC system in extracorporeal circulation indicates that tissue perfusion is better than conventional system. MECC is a safe perfusion technique for tissue perfusion in CABG operations and is an alternative method for risky patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCentrifugal Pompaen_US
dc.subjectEkstrakorporeal Dolaşımen_US
dc.subjectKardiyopulmoner Bypassen_US
dc.subjectKoroner Arter Bypassen_US
dc.subjectL-Laktat Dehidrogenazen_US
dc.subjectCardiopulmonary Bypassen_US
dc.subjectCentrifugal Pumpsen_US
dc.subjectCoronary Artery Bypassen_US
dc.subjectExtracorporeal Circulationen_US
dc.subjectL-Lactate Dehydrogenaseen_US
dc.titleKorener arter baypas greft cerrahisinde geleneksel ve mini devre (MECC) vücut dışı dolaşım sistemlerinin serum laktat düzeyine etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of the conventional and mini cycle (MECC) extracorporeal circulation systems on serum lactate level during coronary artery bypass surgeryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Perfüzyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record