Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkoğlu, Halil
dc.contributor.authorDehri, Eda
dc.date.accessioned2021-07-06T07:56:59Z
dc.date.available2021-07-06T07:56:59Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-11-01
dc.identifier.citationDehri, E. (2019). Açık kalp cerrahisinde reoperasyon kapak vakalarında santral ve periferik kanülasyonun postoperatif parametrelerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7475
dc.description.abstractBu çalışmada açık kalp ameliyatlarında reop. kapak vakalarda santral ve periferik kanülasyonun bazı post operatif parametreler üzerinedeki etkisinin değerlendirmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2017-2018 yılları arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde reop. kapak ameliyatı olan ve periferik veya santral kanülasyon uygulanan 30 hastada gerçekleştirilmiştir. Çalışma deneysel tipte epidemiyolojik bir araştırmadır ve gruplar randomize olarak oluşturulmuştur. Araştırmada gruplar arasında bazı kan parametleri, ekstübasyon süresi, kros klemp süresi ve drenaj düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Veri analizlerinde SPSS 23.0 (IBM) paket programı kullanılmıştır. Çalışmada istatistiksel olarak p değerinin 0,05'in altında olması anlamlı kabul edilmiştir. Araştırmada periferik kanülasyon uygulanan hastalarda kros klemp süresi santral kanülasyon uygulananlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek saptanırken, üre, kreatinin, BUN, CRP, laktat, hematokrit, hemoglobin, drenaj miktarı, ekstübasyon süresi, inotrop ajan ve kan kullanım durumu açısından gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Sonuç olarak santral ve periferik kanülasyon uygulamalarının, hastalar üzerinde nörolojik, metabolik ve mortalite açısından etkileri birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebildiği, bununla birlikte bazı hematolojik ve operasyona ait özellikler açısından anlamlı bir fark bulunmadığı gösterilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, rheop. The aim of this study was to evaluate the effect of central and peripheral cannulation on some postoperative parameters in valve cases. The research was carried out between 2017-2018 in Istanbul Medipol University Mega Hospital Cardiovascular Surgery Department. 30 patients who underwent surgery and underwent peripheral or central cannulation. The study was an experimental type of epidemiological study and the groups were randomized. In this study, it was aimed to compare some blood parameters, extubation time, cross-clamp time and drainage levels between the groups. SPSS 23.0 (IBM) software was used for data analysis. In the study, valve less than 0.05 was accepted as statistically significant. In the study, cross-clamp time was found to be significantly higher in patients who underwent peripheral cannulation compared to those with central cannulation; No significant difference was found between the groups in terms of urea, creatinine, BUN, CRP, lactate, hematocrit, hemoglobin, drainage amount, extubation time, inotropic agent and blood use status. In conclusion, the effects of central and peripheral cannulation applications in terms of neurological, metabolic and mortality may vary depending on many factors, but there is no significant difference in terms of some hematological and operative features.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKardiyopulmoner Bypassen_US
dc.subjectSantral Kanülasyonen_US
dc.subjectPeriferik Kanülasyonen_US
dc.subjectAçık Kalp Cerrahisien_US
dc.subjectPostoperatif Değerlendirmeen_US
dc.subjectKapak Ameliyatıen_US
dc.subjectCardiopulmonary Bypassen_US
dc.subjectCentral Cannulationen_US
dc.subjectPeripheral Cannulationen_US
dc.subjectOpen Heart Surgeryen_US
dc.subjectPostoperative Evaluationen_US
dc.subjectCover Operationen_US
dc.titleAçık kalp cerrahisinde reoperasyon kapak vakalarında santral ve periferik kanülasyonun postoperatif parametrelerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of central and peripheral cannulation on postoperative paremeters of reoperation valve cases in open heart surgeryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Perfüzyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record