Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkoğlu, Halil
dc.contributor.authorYılmaz, Aziz Ragıp
dc.date.accessioned2021-07-06T07:02:01Z
dc.date.available2021-07-06T07:02:01Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-08
dc.identifier.citationYılmaz, A. R. (2019). Koroner bypass'a alınan hastalarda aort klemp süresinin 60 dakika altı ve üstü grupların üre ve kreatinin değerlerinin karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7470
dc.description.abstractKalp hastalıkları dünyada önemli bir yer tutmaktadır. Kalp hastalıklarının cerrahisi yetişkinlerde, yeni doğanlarda ve çocuklarda düzeltici cerrahi olarak uygulanmaktadır. Cerrahlar kalp damar cerrahisinde pompa cerrahi tekniklerini yaygın olarak kullanmaktadır. Ekstrakorporeal dolaşım esnasında kullanılan pompa kalp akciğer görevini üstlenmektedir. Kalp ve akciğer işlevsel olarak durur, fakat oksijenasyon ve dolaşım devam eder. Bu işlem esnasında aortaya kross klemp uygulaması yapılır. Kansız ve hareketsiz cerrahi alan oluşturulur. KPB 'da laminar akıma geçiş esnasında yabancı yüzey teması kardiyak iskemi ve hipotermiye sebep olur. Bunun sonucu olarak çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkar Bu komplikasyonların başında da renal fonksiyon bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Araştırmamızda kross klemp süresinin 60 dakika altında ve 60 dakika üstünde olan hastaların preoperatif ve postoperatif dönemde böbrek fonksiyon testleri üzerindeki etkilerinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Araştırmamıza Medipol Mega Üniversite Hastanesinde kalp damar cerrahisi bölümünde açık kalp ameliyatı olmuş KPB uygulanan 40 hasta dahil edilmiştir. Hastalara ait demografik özellikler, preoperatif ve postoperatif birinci Günde alınan kan örneklerine ait laboratuvar sonuçları ( üre, kreatinin) ve aortik kross klemp süresine ait arşiv kayıtları retrospektif olarak incelenmiş ve kaydedilmiştir. Araştırmamızda elde edilen sonuçlara göre postoperatif dönemde preoperatif döneme göre üre değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı artış görülmüştür (p=0,002 ; p<0,01).Kross klemp süresi 60 dakika olan üzerinde olan grupları üre değerleri 60 dakika altında olan gruplara göre postoperatif dönemde daha fazla artış göstermiştir . Preoperatif ve postoperatif kreatinin değerleri incelendiğinde anlamlı bir farklılık saptanmamıştır(p=0,517;p>0,05). Fakat kross klemp süresi 60 dakika üzerinde olan grupların kreatinin değerleri 60 dakika altında olan gruplara göre posoperatif dönemde daha fazla yükseliş göstermiştir.en_US
dc.description.abstractHeart disaseas have importent field all around the World. It is applicated as reforming on children newborn and old people. Surgeons usually applicated pump surgeons technics in cardiovasculer surgery. Heart at long stop functionally but oxygenation and bloodsteam go on. Meanwhile aortic cross clamp is applicated. Bloodless and moveless field is created. Cardiopulmonary bypass causes cardiac ischemia and hypothermia. This results in various complications. Renal function disorders are the leading complications. In our study, we aimed to show the effects of renal function tests on patients who were 60 minutes below and over 60 minutes the cross clamp time. Forty patients undergoing cardiopulmonary bypass who underwent open heart surgery in the cardiovascular surgery department of Medipol Mega University Hospital were included in the study. The demographic characteristics, laboratory findings (urea, creatinine) of the blood samples taken on the first and postoperatiferative first day and archival records of aortic cross clamp duration were retrospectively analyzed and recorded. According to the results obtained in our study, urea values ​​increase significantly in the postoperatiferative period compared to the preoperatiferative period (p=0,002 ; p<0,01). Groups with a cross-clamp time of more than 60 minutes increased more in the postoperatiferative period than those with urea values ​​less than 60 minutes. No significant difference was found between preoperatiferative and postoperatiferative creatinine values (p=0,517;p>0,05). However, the creatinine values ​​of the groups with a cross-clamp time greater than 60 minutes showed a higher increase in the postoperatiferative period compared to the groups with a value less than 60 minutes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKoroner Arter Bypass Greftlemeen_US
dc.subjectKardiyopulmoner Bypassen_US
dc.subjectKross Klemp Süresien_US
dc.subjectBöbrek Fonksiyonlarıen_US
dc.subjectÜreen_US
dc.subjectKreatininen_US
dc.subjectCoronary Artery Bypass Graftingen_US
dc.subjectCardiyopulmoner Bypassen_US
dc.subjectCross Clamp Timeen_US
dc.subjectRenal Functionsen_US
dc.subjectUreaen_US
dc.subjectCreatinineen_US
dc.titleKoroner bypass'a alınan hastalarda aort klemp süresinin 60 dakika altı ve üstü grupların üre ve kreatinin değerlerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe comparison of urea and creatinine levels of groups that ss 60 mins above and below of aortic clamp duration on coronary bypass patientsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Perfüzyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record