Show simple item record

dc.contributor.advisorYoldaş İlktaç, Havvanur
dc.contributor.authorGümüş, Emine
dc.date.accessioned2021-06-30T07:06:43Z
dc.date.available2021-06-30T07:06:43Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-01-15
dc.identifier.citationGümüş, E. (2018). Morbid obezlerde beslenme durumu ve fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7384
dc.description.abstractBu çalışma morbid obez bireylerde (MOB) beslenme durumunun saptanması ve fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi amacı ile planlanmış ve yürütülmüştür. Çalışmaya Ocak-Haziran 2017 tarihleri arasında, İstanbul Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri'ne başvuran 259'u kadın, 31'i erkek olmak üzere 290 morbid obez birey dahil edilmiştir. Bireylere ilişkin demografik özellikler, antropometrik ölçümler, genel beslenme alışkanlıkları ve besin tüketimleri daha önceden hazırlanmış bir anket formu ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 18.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bireylerin yaş ortalamaları 47,9±11,5 yıldır. Kadınların vücut ağırlığı ve BKİ ortalaması sırasıyla 110,7±13,8 kg, 44,8± 4,9 kg/m2 iken, erkeklerin vücut ağırlığı ve BKİ ortalaması sırasıyla 127,1±17,1 kg, 43,7± 5,4 kg/m2'dir. Çalışmaya katılan bireylerin büyük çoğunluğunun (%82,4) çeşitli hastalıklarının olduğu, yaklaşık yarısının (%53,8) en az 2 hastalığa sahip olduğu saptanmıştır. Bireylerde obezitenin, dengesiz beslenme ve fiziksel inaktivite nedeni ile başladığı belirlenmiştir. Kadınların çoğunluğunun (%38,6) hamilelik ve laktasyon, erkeklerin çoğunluğunun (%35,5) ergenlik döneminde obezitenin görülmeye başladığı görülmüştür. Erkeklerin günlük diyetle enerji tüketim ortalaması 2627,1±1283,7 kkal, kadınların ise 1821,5±783,3 kkal olarak belirlenmiştir. Kadınların erkeklere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı yüksek miktarda karbonhidrat tükettikleri bulunmuştur(p<0.05). Bireylerin BKİ'leri ile günlük tükettikleri ekmek miktarı, doğum ağrılıkları, tercih ettikleri restoranlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0,05). Bu çalışma, ülkemizde morbid obez bireylerin değerlendirilmesi konusunda yapılan az sayıdaki çalışmalardan biridir. Morbid obez bireylere ilişkin önemli bulgular içermektedir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle bireylerin yaşam biçiminin değişmesine bağlı olarak beslenme alışkanlıklarının değiştiği bilinmektedir. Bireylerin beslenme durumu ve beslenme alışkanlıklarının daha iyi irdelenebilmesi için yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, sosyo-ekonomik durum, özel durumu, fiziksel aktivitesi, gibi faktörler de göz önüne alınarak daha geniş kapsamlı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis work has been studied and planned and conducted for nutritional status in morbid obese individuals(MOB). Between January and June 2017, 290 morbid obese individuals were included in the study, 259 of whom were women and 31 of whom were men, who were referred to Istanbul Health Directorate Community Health Centers. Demographic characteristics, anthropometric measurements, general nutritional habits and nutrient consumption were obtained with a pre-prepared questionnaire. SPSS 18.0 statistical package program was used in the evaluation of the data. A value of p <0.05 was considered statistically significant. The average age of the individuals is 47.9 ± 11.5 years. Body weight and mean BMI of women were 110.7 ± 13.8 kg and 44.8 ± 4.9 kg / m2 respectively, while the body weight and BMI of males were 127.1 ± 17.1 kg, 43.7 ± 5. 4 kg / m2. It has been determined that the vast majority of individuals (82.4%) have various diseases and about half (53.8%) have at least 2 diseases. It has been determined that individuals begin obesity with binocular and physical inactivity. It was observed that the majority of women (38.6%) were pregnant and lactating, and the majority of men (35.5%) were obese during adolescence. The daily average energy consumption of males was determined as 2627.1 ± 1283.7 kcal, and that of women as 1821.5 ± 783.3 kcal. Women had significantly higher carbohydrate consumption than men (p <0.05). There was no difference between birth weights, birth weights, and one of the preferences of individuals with BMI. (P & gt; 0.05). This study is one of the few studies to evaluate obesity-related obesity. Morbid is an important finding of obese individuals. Today, with the development of technology, it is known that the eating habits change according to the changing of the life style of the individuals. In order to better understand the nutritional status and nutritional habits of individuals, it is necessary to carry out more extensive studies considering factors such as age, gender, education, socio-economic status, physical activity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMorbid Obeziteen_US
dc.subjectBesinen_US
dc.subjectBeslenmeen_US
dc.subjectFiziksel Aktiviteen_US
dc.subjectMorbid Obesityen_US
dc.subjectNutritionen_US
dc.subjectNutrition Habitsen_US
dc.subjectPhysical Activityen_US
dc.titleMorbid obezlerde beslenme durumu ve fiziksel aktivitenin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of nutritional stopsis and physical activity of morbid obeslesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record