Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Süleyman
dc.contributor.authorKoç, Fatma
dc.date.accessioned2021-06-29T10:15:05Z
dc.date.available2021-06-29T10:15:05Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-08-06
dc.identifier.citationKoç, F. (2018). Ramazan orucunun prediyabet hastalarının metabolik parametreleri ve mikrobiyota değişimleri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7373
dc.description.abstractDiyabet, prevalansı gün geçtikçe artan metabolik bir hastalıktır. Genellikle insülin direncine bağlı olarak gelişmektedir. Son yıllarda metagenomik araştırmaların gelişmesiyle mikrobiyota analizleri yaygınlaşmıştır. Yapılan birçok çalışmada mikrobiyota ve diyabetin ilişkisi üzerinde durulmuştur. Ayrıca açlık tedavisi de günümüzde diyabet tedavisinde gündemde olan ve terapötik etkileri üzerine yayın sayısı gittikçe artan konulardandır. Yapılan bu tez çalışmasında uzun süreli açlığın mikrobiyota değişimi ve kan parametreleri üzerine etkisi incelenmek üzere 17 prediyabet tanısı almış hastadan Ramazan öncesi, Ramazan sonrası ve Ramazan bitiminden 5 ay sonra kan ve gaita örnekleri toplanmıştır. Toplanan kan örneklerinden lipit ve glukoz ile ilgili parametrelere bakılmış, gaita örneklerinden ise mikrobiyota değişimi yeni nesil sekanslama yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak Ramazan orucunun hastaların glukoz, HbA1c, HOMA-IR gibi parametrelere olumlu etkileri olmadığı ancak LDL, HDL, total kolesterol, trigliserit gibi yağ metabolizmasıyla ilgili parametrelere olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Mikrobiyota analizi sonucunda Ramazan bitiminde öncesine göre anlamlı bir değişim görülmemiş olmasına rağmen probiyotik potansiyeli olan Eubacterium hallii gibi bakteri türlerinde artış görülmüştür. Uzun süreli açlığın etkilerinin daha net anlaşılabilmesi için, daha fazla katılımcıyla yapılan ve bireylerin daha yakından takip edildiği, belirli bir diyet ve egzersiz programına uygun olarak dizayn edilmiş projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma literatürde uzun süreli açlık, prediyabet ve mikrobiyota konularının birbiriyle olan ilişkisine ışık tutması yönünden bir ilki taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractDiabetes mellitus is a metabolic disease that is increasing in prevalence day by day. It usually develops due to insulin resistance. In recent years, the development of metagenomic research has led to widespread microbiota analysis. Many studies have focused on the relationship between microbiota and diabetes. In addition, starvation therapy is a topic that is increasingly on the agenda in the treatment of diabetes and the number of publications on therapeutic effects is increasing. In this thesis study, blood and stool specimens were collected before the Ramadan, after Ramadan and 5 months after the end of Ramadan in the patient who had received 17 prediabetes diagnoses to investigate the effect of the longterm hunger on microbiota exchange and blood parameters. Parameters related to lipid and glucose were collected from collected blood samples, and microbiota exchange from stool samples was examined by a new generation sequencing method. As a result, it was found that Ramadan patients had no positive effects on parameters such as glucose, HbA1c, HOMA-IR, and positive effects on parameters related to fat metabolism such as LDL, HDL, total cholesterol, triglyceride. As a result of microbiota analysis, although there was no significant change at the end of Ramadan compared to the preliminary, there was an increase in bacterial species such as probiotic potential Eubacterium hallii. In order to better understand the effects of long-term hunger, there is a need for projects designed to fit a specific diet and exercise program, with more participants and individuals being followed up more closely. This study carries a link in the literature regarding long-term hunger, prediabetes and microbiota relations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPrediyabeten_US
dc.subjectMikrobiyotaen_US
dc.subjectUzun Süreli Açlıken_US
dc.subject16s rRNA Analizien_US
dc.subjectPrediabetesen_US
dc.subjectMicrobiotaen_US
dc.subjectLong-Term Fastingen_US
dc.subject16s rRNA Analysisen_US
dc.titleRamazan orucunun prediyabet hastalarının metabolik parametreleri ve mikrobiyota değişimleri üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of ramadan fasting on prediabetes patients' microbiota and metabolic parametersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record