Show simple item record

dc.contributor.advisorKuğuoğlu, Sema
dc.contributor.authorŞahin, Hatice
dc.date.accessioned2021-06-29T06:04:38Z
dc.date.available2021-06-29T06:04:38Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-07-05
dc.identifier.citationŞahin, H. (2018). Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara müzik eşliğinde yapılan hemşirelik bakımının fizyolojik ve ruhsal durum üzerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7354
dc.description.abstractAraştırma, kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde (KVC YBÜ) yatan hastalara müzik eşliğinde uygulanan hemşirelik bakımının fizyolojik ve ruhsal durum üzerine etkisini incelemek amacıyla ön test ve son test ölçümlerinin yapıldığı, deneysel bir çalışmadır. Çalışma, özel sağlık grubu hastanesinin, KVC YBÜ'de gerçekleşmiştir. Çalışmanın evren ve örneklemini, bu hastanede ameliyat olduktan sonra KVC YBÜ'ye alınan 25'i deney, 25'i kontrol grubu olmak üzere 50 hasta oluşturmuştur. Araştırma, KVC YBÜ'de yatan, araştırma kriterlerine uyan, gönüllü hastaların onamı alındıktan sonra yürütülmüştür. Tüm hastalarda hemşirelik bakımı öncesi ve hemşirelik bakımı sonrası; kişisel bilgi formu, yaşam bulguları değerlendirme formu, görsel ağrı ölçeği ve durumluk kaygı ölçeği kullanılmıştır. Her hastaya hemşirelik bakımı kapsamında; yatak içinde vücut banyosu ve tüm vücut bakımı verilmiş, yara bakımı yapılarak pansumanları yenilenmiş, yatak takımları değiştirilmiştir. Hemşirelik bakım sürecinde deney grubu hastalarına, müzik terapi uzmanı öğretim üyeleri tarafından belirlenmiş olan Ferahfeza makamında bestelenmiş enstrümantal eser, bakım sonuna kadar yaklaşık 30 dk. süre ile 60-74 dB arasında mp3 playerdan hoparlör ile dinletilmiştir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, Yaşam Bulguları Değerlendirme Formu, Görsel Ağrı Ölçeği, Durumluk Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik oranlar, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri, Paired-Samples t-testi, Mann-Whitney U-testi, Kolmogorov-Smirnov Z ve Wilcoxon Signed Ranks testi kullanılarak, karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmamızda müzik terapi grubundaki hastaların sistolik ve diyastolik kan basıncı, nabız, solunum sayısı, ağrı puanı ve kaygı puan ortalaması değerlerinde; uygulama öncesine göre azaldığı, SpO2 değerinde artma olduğu istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). KVC YBÜ'de yatan hastalarda müzik terapi uygulamasının yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe study was an experimental study in which pre- and post-test measurements were made to investigate the effects of physiological and mental conditions of nursing care applied in the cardiovascular surgery intensive care unit (CVICU). The study was conducted at a private health group hospital, CVICU. The universal and the sample aspect of the study consisted of 50 patients, 25 of whom were in the CVICU after the cardiovascular operation, and 25 of them were the control group. The study was carried out after receiving the consent of the volunteers who met the research criteria in the CVICU. All patients had pre-nursing care and post- nursing care; personal ınformation form, life form assessment form, visual pain scale and state anxiety scale were used. Within the scope of nursing care for each patient; whole body care were given in bed, dressings were renewed by wound care, bedding was changed. During the nursing care period, the instrument group composed by Ferahfeza maqam, which was determined by the music therapy specialist faculty members. It was given to the experimental group for about 30 min. 60-74 dB duration with mp3 player played through the speaker. As a data collection tool in this research; Personal Information Form, Life Form Assessment Form, Visual Pain Scale, State Anxiety Scale. In evaluating the data; comparison was made using percentage ratios, arithmetic mean, standard deviation values, Paired-Samples t-test, Mann-Whitney U-test, Kolmogorov-Smirnov Z and Wilcoxon Signed Ranks test. In our study, it was statistically significant that the patients in the music therapy group decreased in systolic and diastolic blood pressures, pulse rate, respiration rate, pain score values and anxiety point averages, before the application and increased SpO2 values (p<0,05). It was concluded that music therapy was beneficial for patients who were admitted to CVICU. Proposals have been made in the direction of the results obtained in the study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMüzik Terapien_US
dc.subjectKalp Damar Cerrahisien_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectFerahfeza Makamıen_US
dc.subjectMusic Therapyen_US
dc.subjectCardiovascular Surgeryen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectPainen_US
dc.subjectFerahfeza Maqamen_US
dc.titleKalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara müzik eşliğinde yapılan hemşirelik bakımının fizyolojik ve ruhsal durum üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of nursing care with music study on physiological and spiritual cases of hospitalized patients with cardiovascular intensive care uniten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record