Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Fatma Zehra
dc.contributor.authorGündoğmuş, Emine
dc.contributor.authorYener Aydın, Birsen
dc.contributor.authorAtalay, Emine
dc.date.accessioned2021-06-23T07:45:15Z
dc.date.available2021-06-23T07:45:15Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationYıldız, F. Z., Gündoğmuş, E., Yener Aydın, B. ve Atalay, E. (2020). Sinemada insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranışın temsilleri: Örnek olay çalışması. Turkish Studies - Social Sciences, 15(3), 1682-1699. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.42166en_US
dc.identifier.issn2667-5617
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.42166
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7278
dc.description.abstractİnsanların çalışmaya yükledikleri anlam, çok önceleri mağara duvarına çizilen resimlerden bu yana çeşitli sanatsal temsillerde ortaya çıkmaktadır. Sanatsal temsiller bir toplumun gerçeğe yükledikleri anlam olarak kabul edildiğinde, simgesel etkileşimcilik kuramının söylemleri etkilidir. Simgeler, belli bir toplum için aynı anlamı taşıması bakımından önemliyken sanatsal temsiller incelemesiyle farklı araştırma metotlarıyla ulaşılamayan, bir topluma ait gerçekler gün yüzüne çıkarılmaktadır. İşte bu çalışmada, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranışın sinema filmlerindeki temsillerinin incelenmesi ve bu disiplinler çerçevesinde anlamlı çıkarımlar yapmak amaçlanmaktadır. “İnsan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranışın sinemada nasıl temsil edilmektedir? Bu disiplinler çerçevesinde hangi anlamlar çıkarılabilir?” problemlerine cevap aranmaktadır. Sinemaya insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış disiplinleri açısından bakılarak çeşitli anlamlar yüklenmeye çalışılmaktadır. Araştırma nitel bir yaklaşımla örnek olay yöntemi üzerine inşa edilmiştir. Örnek olayların seçiminde elemeci ve eleştirel bir yaklaşım benimsenmiştir. Araştırma problemine cevap verebilecek niteliklere sahip 2006-2015 yılları arasında Amerika veya Fransa yapımı olan filmler çalışma hayatını temsil gücünün fazla olmasına özen gösterilerek değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilerek temalar halinde sunulmuştur. Çalışmanın sonucunda estetik emeğin işe alım mülakatlarında önemli olabileceği, tersine mentorluğun ve yenilikçi iş uygulamalarının işletme başarısına katkısı, elektronik olarak yapılan işten çıkarma mülakatlarının olumsuz etkileri ve insan kaynakları yönetiminin etkisiz ve çıkarcı rolü ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThe meaning that people attribute to work has emerged in various artistic representations since the paintings drawn on the cave wall long ago. When artistic representations are accepted as the meaning placed by a society, the discourses of symbolic interactionism theory are effective. Symbols are important in terms of having the same meaning for a certain society. The facts of a society, which cannot be reached by different research methods, are revealed with the study of artistic representations. In this study, it was aimed to examine the representations of human resources management and organizational behavior in cinema films and make meaningful inferences within the framework of these disciplines. The problems sought in the research are as follows: “How is human resources management and organizational behavior represented in cinema? What meanings can be derived from these disciplines?” Various meanings were tried to be taken by looking at cinema in terms of human resources management and organizational behavior disciplines. The research was built on a case study method with a qualitative approach. A selective and critical approach was adopted in the selection of case studies. The cinema films that were produced between 2006 and 2015, which were made in America or French and have the qualities that can answer the research problem, were taken into consideration by paying attention to the fact that they have a strong representation power in working life. The data obtained were analyzed with content analysis technique and presented as themes. As a result of the study, it has been revealed that aesthetic labor can be important in recruitment interviews, the contribution of reverse mentoring and innovative business practices to the success of the company, the negative effects of electronically dismissal interviews and the ineffective and beneficial role of human resource management.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherInternational Balkan Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnsan Kaynakları Yönetimien_US
dc.subjectÖrgütsel Davranışen_US
dc.subjectSinemaen_US
dc.subjectÖrnek Olay Yöntemien_US
dc.subjectHuman Resources Managementen_US
dc.subjectOrganizational Behavioren_US
dc.subjectCinemaen_US
dc.subjectCase Study Methoden_US
dc.titleSinemada insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranışın temsilleri: Örnek olay çalışmasıen_US
dc.title.alternativeRepresentations of human resources management and organizational behavior in cinama: Case study researchen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies - Social Sciencesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-5278-8694en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1682en_US
dc.identifier.endpage1699en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.29228/TurkishStudies.42166en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record