Show simple item record

dc.contributor.advisorTarakçı, Devrim
dc.contributor.authorAçıkbaş, Ece
dc.date.accessioned2021-06-21T10:55:44Z
dc.date.available2021-06-21T10:55:44Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-03-02
dc.identifier.citationAçıkbaş, E. (2018). Spastik serebral palsi'li çocuklarda el bileği ekstansörlerine uygulanan iki farklı fizyoterapi yönteminin etkinliğinin karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7243
dc.description.abstractSerebral Palsi (SP), gelişimini tamamlanmamış beyinde oluşan hasar sebebiyle, progresif olmayan ve fonksiyonları etkileyen bir hastalıktır. Kinezyo bantlama (KB), diğer tedavi yaklaşımlarıyla birlikte kullanılabilen, fonksiyonel aktiviteler esnasında duyusal veri oluşturan bir tedavi yöntemidir. Nöromusküler elektrik stimülasyonu (NMES) ise kas kuvvetlendirilmesi, kas atrofisi ve dejenerasyonunun önlenmesi, eklem hareket açıklığının korunması ya da arttırılması, spastisitenin tedavi edilmesi, motor yeniden öğrenmenin fasilite edilmesi amacıyla kullanılan tedavi yöntemidir. Çalışmamızda SP tanılı çocuklarda nörogelişimsel tedaviye ilaveten kinezyo bantlama ve nöromusküler elektrik stimülasyonunun eklem hareket açıklığı (EHA), kas tonusu ve fonksiyonel yetenekler üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. Serebral palsi tanısı almış 30 hasta çalışmaya dahil edilerek, KB ve NMES şeklinde iki gruba ayrıldı. Her iki gruptaki hastalara haftada 2 kez toplam 20 seans tedavi uygulandı. Hastalar tedavi öncesi ve sonrasında EHA ölçümü, Modifiye Ashworth Skalası (MAS), DuruÖz El İndeksi (DEİ), El Becerileri Sınıflandırma Sistemi (MACS), Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi (KMFSS), Minnesota El Beceri Testi ve Jebsen El Fonksiyon Testi (JTHFT) ile değerlendirildi. KB grubunda MAS, DEİ, EHA, JTHFT, MACS, Minnesota el beceri testi, NMES grubunda EHA, DEİ, MAS, JTHFT ve Minnesota el becerileri testi skorlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). NMES tedavisinin KB tedavisine göre Minnesota el beceri testi unilateral, sol omuz fleksiyon ve sol omuz abduksiyon NEH üzerinde istatistiksel olarak daha anlamlı etkisinin olduğu bulundu (p<0,05). Sonuç olarak, nörogelişimsel tedaviye ilaveten uygulanan KB uygulamasını ve beraberinde NMES tedavisini içeren rehabilitasyon yaklaşımının SP' li çocuklar üzerinde etkili bir tedavi olabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractCerebral palsy (SP) is a non progressive disease that affects functions due to damage to the incomplete brain. Kinesio taping (KB) is a treatment method that can be used together with other treatment approaches and creates sensory data during functional activities. Neuromuscular electrical stimulation (NMES) is a method of treatment for muscle strengthening, prevention of muscle atrophy and degeneration, protection or augmentation of joint range of motion, treatment of spasticity, facilitation of motor re-learning treatment. In our study, it was aimed to investigate the effect of kinesio tape and neuromuscular electrical stimulation in addition to neurodevelopmental treatment on joint range of motion (ROM), muscle tone and functional abilities on children with Cerebral Palsy (CP). Thirty patients with CP were included in the study and seperated to two groups as kinesio taping (KT) and neuromuscular electrical stimulation (NMES). A total of 20 treatments were applied twice a week for the patients in both groups. Patients were evaluated for ROM measurement, Modifiye Ashworth Scale (MAS), DuruOz Hand Index (DHI), Manual Ability Classification System (MACS), Gross Motor Function Classification System (GMFCS), Minnesota Hand Skill Test and Jebsen Hand Function Test (JTHFT) before and after treatment. Statistically significant difference was found on MAS, DEI, ROM, JTHFT, MACS, Minnesota hand skill test in the KT group; ROM, DEI, MAS, JTHFT and Minnesota hand skills test scores in the NMES group (p <0.05). NMES treatment had more statistically significant effect than KT group on Minnesota hand skill test unilateral, left shoulder flexion and left shoulder abduction ROM (p <0,05). In conclusion, rehabilitation approach according kinesio tape application and NMES treatment in addition to neurodevelopmental treatment is considered to be an effective treatment on children with CP.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKinezyo Bantlamaen_US
dc.subjectNörogelişimsel Tedavien_US
dc.subjectNöromusküler Elektrik Stimülasyonuen_US
dc.subjectSerebral Palsien_US
dc.subjectÜst Ekstremiteen_US
dc.subjectCerebral Palsyen_US
dc.subjectKinesio Tapingen_US
dc.subjectNeurodevelopmental Treatmenten_US
dc.subjectNeuromuscular Electrical Stimulationen_US
dc.subjectUpper Extremityen_US
dc.titleSpastik serebral palsi'li çocuklarda el bileği ekstansörlerine uygulanan iki farklı fizyoterapi yönteminin etkinliğinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of efficacy of two different physiotherapy methods applied to wrist extensors in children with spastic cerebral palsyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record