Show simple item record

dc.contributor.advisorBirday, Erkingül
dc.contributor.authorSüzen, Ahmet
dc.date.accessioned2021-06-21T08:25:02Z
dc.date.available2021-06-21T08:25:02Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-12-25
dc.identifier.citationSüzen, A. (2018). Relapsing remitting multipl skleroz (RRMS) hastalarında kefir gıda takviyesinin serum sitokin seviyelerine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7235
dc.description.abstractMultipl Skleroz (MS); enflamasyon, demiyelinizasyon ve akson hasarı ile karakterize otoimmün bir santral sinir sistemi hastalığıdır. Normalde proenflamatuar (Th1/Th17) ve antienflamatuar (Th2) sitokinler arasında ince bir denge söz konusudur. MS'te bu denge proenflamatuar sitokinler lehine bozulmuştur. Proenflamatuar sitokinlerde (IL-6/IL-17) azalma, antienflamatuar sitokinlerde (IL-10) artış sağlanmasının MS'te prognoza olumlu etkisi olacaktır. Bu çalışmanın amacı, kefirin immun-sistem hücrelerine etki edip sitokinler yoluyla bir modulasyon/antienflamatuar etki sağlayarak MS tedavisine ek olarak olumlu katkı yapıp yapamayacağını araştırmaktır. Eş Zamanlı/Kontrollü bir çalışma yapılmıştır. McDonald kriterine göre RRMS tanısı alan, Genişletilmiş Özür Durum Ölçeği(EDSS) 5.5'in altında olan ve atak döneminde olmayan hastalar çalışmaya dahil edildi. Deney Grup (iki ay süreyle kefir gıda takviyesi alan) (n=21) ve Kontrol Gruptaki (kefir almayan) (n=22) hastalardan 0. ve 60. gün serum örnekleri alınıp IL-6, IL-10 ve IL-17 ölçümleri ELISA yöntemiyle yapılmıştır. İstatistiksel analizler SPSS paket programında yapılmıştır; ortalama olarak kefir içen grupta IL-6 4,89 pg/mL(p:0,001) ve IL-17 0,44 pg/mL(p:0,001) azalmış iken IL-10 2,41 pg/mL(p:0,027) artmış olarak saptandı ve sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Ayrıca bu fark değerleri her üç IL için kontrol gruptaki farklara göre de anlamlı bir değişim göstermiştir; "Fark (IL-6)" için p=0,002; "Fark (IL-10)" için p=0,013; "Fark (IL-17)" için p=0,00'dır. Bu çalışma sonucunda kefir içen grupta proenflamatuar sitokinde azalma, antienflamatuar sitokinde artış saptanmış olması hastalığın prognozunda önemli katkı sağlayabileceği, bu doğrultuda kefirin MS hastalarının diyetinde faydalı olabileceği, tedaviye ek olarak kullanılmasının önerilebileceği kanısına varılmıştır.en_US
dc.description.abstractMultiple Sclerosis(MS) is an autoimmune central nervous system disease characterized by inflammation, demyelination and axon damage. Normally, there is a fine balance between proinflammatory(Th1/Th17) and anti-inflammatory(Th2) cytokines. In MS, this balance is impaired in favor of proinflammatory cytokines. A decrease in proinflammatory cytokines (IL-6/IL-17), an increase in anti-inflammatory cytokines (IL-10) would have a positive effect on the prognosis of MS. The aim of this study is to investigate whether the kefir acts as an adjunct to MS therapy by providing a modulation/anti-inflammatory effect through cytokines. A simultaneous/ controlled study was performed. Patients who were diagnosed with RRMS according to McDonald criteria and who had EDSS below 5.5 and who did not have an episode of seizure were included in the study. Serum samples of patients in experiment group(taking kefir food supplement for two months)(n = 21) and control group(non-kefir takers)(n = 22) on day 0 and 60 were collected and IL-6, IL-10 and IL-17 measurements were performed by ELISA. Statistical analysis was performed in SPSS package program. On average, in the experiment group IL-6 was decreased as 4.89 pg/mL(p: 0.001) and IL-17 was decreased as 0.44 pg/mL(p: 0.001) while IL-10 was increased as 2.41 pg/mL (p: 0.027) and results are statistically significant. Furthermore, these difference values showed a significant change for all three ILs compared to the differences in the control group; p=0.002 for the "Difference(IL-6)", p=0.013 for the "Difference(IL-10)" and p=0.00 for the "Difference(IL-17)". As a result of this study, it has been concluded that decrease in proinflammatory cytokines and increase in antiinflammatory cytokine could be important in the prognosis of the kefir group, and that kefir could be beneficial in the diets of MS patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInterlökin-6en_US
dc.subjectInterlökin-10en_US
dc.subjectInterlökin-17en_US
dc.subjectKefiren_US
dc.subjectRelapsing Remitting Multiple Skleroz (RRMS)en_US
dc.subjectInterleukin-6en_US
dc.subjectInterleukin-10en_US
dc.subjectInterleukin-17en_US
dc.subjectKefiren_US
dc.subjectRelapsing Remitting Multiple Sclerosis (RRMS)en_US
dc.titleRelapsing remitting multipl skleroz (RRMS) hastalarında kefir gıda takviyesinin serum sitokin seviyelerine etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeObservation on impact of kefir food supplement on sera cytokines levels of relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) patientsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record