Show simple item record

dc.contributor.advisorAlgun, Zeliha Candan
dc.contributor.advisorÖzbek, Hanefi
dc.contributor.authorÖzçelep, Ömer Faruk
dc.date.accessioned2021-06-14T08:14:07Z
dc.date.available2021-06-14T08:14:07Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-05-25
dc.identifier.citationÖzçelep, Ö. F. (2017). Görev odaklı eğitimin romatoit artrit hastalarında kuvvet, ağrı ve becerikliliğe etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7151
dc.description.abstractBu çalışma, görev odaklı eğitimin romatoid artritli hastalarda ağrı, kuvvet ve beceriklilik üzerine olan etkisini araştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Çalışmaya romatoid artrit tanısı almış 46 birey dahil edilmiştir. Bireyler randomize olarak iki gruba ayrılmıştır. Kontrol grubunda el ve parmaklara izometrik kuvvetlendirme egzersizleri, normal eklem hareket açıklığı egzersizleri ve mobilizasyon uygulanmış, çalışma grubuna ise görev odaklı eğitim verilmiştir. Hastalar haftada 2 kez, 5 hafta boyunca bu egzersizleri fizyoterapist kontrolünde yapmıştır. Sonuçlar tedavi öncesi ve 5 haftalık tedavi sonrasında değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler, Vizüel Analog Skala, Nine Hole Peg, Jamar El Dinamometresi, Sağlık Değerlendirme Anketi ve Duruöz El İndeksi ile gerçekleştirilmiştir. Her iki grupta kas kuvvetinde ve beceriklilikte artış olduğu görülmesine rağmen bu değişikliklerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0.05); Duruöz El İndeksi ve ağrı sonuçlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Görev odaklı eğitim romatoid artrit hastalarında fonksiyonelliği ve becerikliliği artıran, ağrıyı azaltan ve hastayı günlük yaşama adapte eden bir rehabilitasyon bileşenidir. Bu konuda daha büyük örneklemlerle randomize kontrollü çalışmaların sayısının artması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study was designed to investigate the effect of task-focused training on pain, strength, and resourcefulness in patients with rheumatoid arthritis. Forty-six individuals who were diagnosed with rheumatoid arthritis participated in this study. The patients were randomly divided into two groups. The control group was trained on hands and fingers with isometric strengthening exercises, normal range of motion exercises and mobilization source, and task-oriented training in addition to these. Patients perform these exercises twice a week for 5 weeks under physiotherapist control. The results were not evaluated before treatment and after 5 weeks of treatment. The evaluations were performed with Visual Analog Scale, Nine Hole Peg, Jamar Hand Dynamometer, Health Assessment Questionnaire and Duruoz Hand Index. In both groups, although increase in muscle strength and dexterity were observed, these changes were not statistically significant (p> 0,05), however, statistically significant difference was found in the result of the Duruoz Hand Index and pain in both groups (p<0,05). Task-oriented training is a rehabilitation component that improves functionality and competence in rheumatoid arthritis patients, reduces pain, and adapts the patient to daily life. In this regard, it is necessary to increase the number of randomized controlled studies with larger samples.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBecerikliliken_US
dc.subjectEgzersizen_US
dc.subjectEl Kavrama Kuvvetien_US
dc.subjectGörev Odaklı Eğitimen_US
dc.subjectRomatoid Artriten_US
dc.subjectDexterityen_US
dc.subjectExerciseen_US
dc.subjectHand Grip Strenghten_US
dc.subjectTask-Oriented Trainingen_US
dc.subjectRheumatoid Arthritisen_US
dc.titleGörev odaklı eğitimin romatoit artrit hastalarında kuvvet, ağrı ve becerikliliğe etkisien_US
dc.title.alternativeTask - oriented training on the effects of rheumatoid arthritis patients on pain, strenght and dexterityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record