Show simple item record

dc.contributor.advisorMutluay, Fatma
dc.contributor.authorPehlivan, Esra
dc.date.accessioned2021-06-14T07:29:29Z
dc.date.available2021-06-14T07:29:29Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-05-17
dc.identifier.citationPehlivan, E. (2017). Akciğer transplantasyonu aday hastalarında solunum kas eğitimi etkisinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7147
dc.description.abstractÇalışmamızın amacı akciğer transplantasyonu adaylarında, standart pulmoner rehabilitasyon (PR) egzersiz programına eklenen solunum kas kuvvetlendirme eğitiminin, hastaların klinik özellikleri üzerine etkisini incelemektir. Nakil adayları randomize olarak iki gruba ayrılarak her iki gruba da endurans ve kuvvetlendirme egzersizleri verilirken, çalışma grubuna ek olarak inspiratuar kas eğitimi (İKE) verildi. Program haftada 2 gün gözetimli, 3 gün ev programı şeklinde, 3 ay süresince uygulandı. Solunum fonksiyonları (FEV1, FVC, DLCO, DLCO/VA), egzersiz kapasitesi (6Dakika Yürüme Mesafesi-6DYM, 5Kez Oturup Kalkma Test süresi-5OKT, 10Metre Yürüme Hızı ölçümü-10MYH), solunum kas kuvveti (MIP-MEP) ve periferik kas kuvveti ile yaşam kalitesi, fiziksel aktivite (FA) ve depresyon düzeyileri ölçüldü. Uygulanan programın sonunda her iki grupta da SFT dışında tüm parametrelerde anlamlı gelişme elde edilmekle birlikte, çalışma grubunda; 6DYM (p=0,03), 10MYH (p=0,004), DLCO/VA (p=0,025), MIP (p=0,001), dorsifleksiyon kas kuvveti (p=0,001), IPAQ şiddetli FA puanı (p=0,008) ve BECK depresyon puanında (p=0,006) istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. St. George anketinde, kontrol grubunda yaşam kalitesinde azalma gözlenirken (p<0,05), çalışma grubunda ise düşüş olmadı (p>0,05). Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar inspiratuar kas eğitiminin hastaların solunum ve fiziksel kapasitelerini daha da geliştirdiğini göstermiştir. Buna ilaveten, gerek fiziksel aktivite seviyesini geliştirmesi gerekse yaşam kalitesi ve depresyon üzerine de olumlu etkilerinin olması nedeniyle, bu hastalar için İKE'nin standart pulmoner rehabilitasyona eklenmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz.en_US
dc.description.abstractIn our study we aimed to investigate the effect of respiratory muscle strenghtening training added to the standard pulmonary rehabilitation (PR) exercise programme on the clinical characteristics of the lung transplantation candidates. The patients were randomly divided into two groups. Both groups were given endurance and strenghtining exercises but also inspiratory muscle training (IMT) was given to study group. The program was performed 2 days supervised, 3 days home program per week for 3 months. Lung functions (FEV1, FVC, DLCO, DLCO/VA), exercise capacity (6Minute Walking Distance-6MWD, 5Times Sit to Stand Time-5STST, 10Meter Walking Time-10MWT), lung (MIP, MEP) and pheripheral muscle strenght, quality of life, physical activity (PA) and depression level were examined. At the end of the program, all parameters except SFT were significantly improved in both groups,ın the study group 6MWD (p=0,03), 10MWT (p=0,004), DLCO/VA (p=0,025), MIP (p=0,001), dorsiflexion muscle strenght (p=0,001), IPAQ severe PA score (p=0,008), BECK depression score (p=0,006) showed statisticaly significant improvement. In St George survey, when there was a decrease in the quality of life (p<0,05), there was no decrease in the study group (p>0,05). The results obtained with this study showed that inspiratory muscle training improved patients' respiratory and physical capacities even further. In addition, we believe that the addition of IMT to standard pulmonary rehabilitation for these patients would be beneficial because of the positive effects of both quality of life and depression on the development of the level of physical activity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkciğer Naklien_US
dc.subjectPulmoner Rehabilitasyonen_US
dc.subjectSolunum Kas Eğitimien_US
dc.subjectPulmonary Rehabilitationen_US
dc.subjectLung Transplantationen_US
dc.subjectInspiratuar Muscle Trainingen_US
dc.titleAkciğer transplantasyonu aday hastalarında solunum kas eğitimi etkisinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the effects of respiratory muscle training in lung transplantation candidatesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record