Show simple item record

dc.contributor.advisorSunal, Nihal
dc.contributor.authorCan, Hafize
dc.date.accessioned2021-06-08T06:46:33Z
dc.date.available2021-06-08T06:46:33Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-12-21
dc.identifier.citationCan, H. (2017). Hemoriodektomi uygulanan hastalarda yaşam kalitesinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7076
dc.description.abstractHemoroidler insan vücudunun normal anatomik elemanları olan anal kanala dizilmiĢ önemli vasküler yastıkçıklardır. Bu araĢtırma hemoroidektomi uygulanan hastalarda yaĢam kalitesinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleĢtirildi. AraĢtırmanın evrenini 01.05.2013 ile 30.07.2014 tarihleri arasında Özel Nisa Hastanesi‟nde hemoroidektomi uygulanan hastalar oluĢturdu. AraĢtırma kapsamına alınan 88 hastadan, 6 hasta görüĢmeyi kabul etmediği için, 2 hasta da araĢtırma kriterlerine uymadığı için araĢtırmaya katılmadı. Bu nedenle örneklem sayısı 80 olarak belirlendi. AraĢtırmanın verileri, araĢtırmacı tarafından literatür desteğinde hazırlanan soru formu ve SF 36 YaĢam Kalitesi Ölçeği ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 18.0 versiyonu ile bilgisayar ortamında gerçekleĢtirildi. Ġstatistiksel yöntem olarak; sayı, yüzde, aritmetik ortalamaları, standart sapma, minimum ve maksimum değerler incelendi. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Shapiro-Wilk normallik testi ile bakıldı. Verilerin normal dağılım göstermemesi nedeni ile Kruskal Wallis H ve Mann Whitney U testleri kullanıldı. Elde edilen bulgulara göre hastaların, 20-80 yaĢ aralığında (ortalama 44,38), kadın (%57,5), evli (%87,5), ilköğretim mezunu (%37,5), kronik hastalığa (%70) ve 4. Derece Hemoroid tanısına ( %81,3) sahip olduğu bulundu. Ameliyat öncesi SF 36 puanları ile hasta özellikleri karĢılaĢtırıldığında, erkek olguların, sağlık çalıĢanlarının, 3. derece hemoroid olguların ve kanama/kaĢıntı nedeniyle ameliyat olan olguların ameliyat öncesi fiziksel fonksiyon puanları daha yüksek bulundu (p<0,05). Ameliyat sonrası SF 36 puanları ile hasta özellikleri karĢılaĢtırıldığında ise, erkek olguların, ilköğretim, lise ve üniversite düzeyinde öğrenim gören olgular ile sağlık çalıĢanlarının genel sağlık puanlarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptandı (p<0,05). Ameliyat sonrası fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, canlılık, sosyal fonksiyon, sosyal rol ve ruh sağlığı puanları istatistiksel olarak anlamlı bir artıĢ, ağrı puanlarında ise istatistiksel olarak anlamlı derecede bir azalma görüldü (p<0,05).en_US
dc.description.abstractHemorrhoids is the loosening of the glomerulus of veins around the anus and as a consequence prolapse of them like nozzle. The aim of this study is to determine the life quality of patients who undergo hemorrhoidectomy. The population of this study consists of the patients treated with hemorrhoidectomy in Özel Nisa Hastanesi between May 1st, 2013, and July 30th, 2014. Among 88 patients included, 8 of those patients did not participate as 6 of them refused to participate into the interview and 2 of them did not meet the criteria of the study. Data of the study was collected with the help of SF 36 Life Quality Scale and the questionnaire prepared by the researcher with the help of the literature. Evaluation of data is carried out with SPSS 18.0 version in computer environment. Number, percentage, arithmetic average, standard deviation, minimum and maximum values were evaluated as part of the statistical method. Shapiro-Wilk normality test was used to determine whether the data shows normal distribution. As the data did not show normal distribution, Kruskal Wallis H and Mann Whitney U tests were used. According to the findings, it is seen that the age range of the patients were between 20 and 80 (with an average of 44.38), female (57,5%), married (87,5), primary school graduate (37,5%), having a chronic disease (70%), and diagnosed with fourth-degree-hemorrhoid (81,3%). Comparing the patient characteristics and SF 36 points before the surgery, it is found the preoperative physical function points of male cases, medical staff, third-degree hemorrhoid cases, and cases undergoing a surgery because of hemorrhage/pruritus were higher (p<0,05). Furthermore, comparing the patient characteristics and SF 36 points after the surgery, it is detected that general health points of male cases, cases with a degree of primary school, high school and university, and medical staff were significantly higher (p<0,05). While a significant increase is seen in the physical function, physical role, liveliness, social function, social role, and mental health points after the surgery, pain points were significantly decrease (p<0,05).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemoroidektomien_US
dc.subjectHemoroidal Hastalıken_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectHemorrhodectomyen_US
dc.subjectHemorrhoidal Diseaseen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.titleHemoriodektomi uygulanan hastalarda yaşam kalitesinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeLife quality determinataion of patients treated with hemorrhoidectomyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record