Show simple item record

dc.contributor.advisorSunal, Nihal
dc.contributor.authorDoğru, Menşure
dc.date.accessioned2021-06-08T06:08:21Z
dc.date.available2021-06-08T06:08:21Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-08-11
dc.identifier.citationDoğru, M. (2017). Uyku laboratuvarına başvuran obez hastalarda yaşam kalitesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7070
dc.description.abstractUyku ve obezite insan sağlığını her yönü ile etkileyen iki önemli etkendir. Aşırıyemek yeme, kalorilerin yakılamaması obeziteye neden olmakta iken, düzensiz bir uyku da enerji yakımını engelleyerek obeziteyi tetiklemektedir. Araştırma uyku laboratuvarına başvuran obez hastalarda yaşam kalitesi ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmada hastaların sigara –alkol kullanımı, kilo verme deneyimi, gündüz uyku isteği, horlama, cinsel isteksizlik, konsantrasyon, profesyonel yardım gibi yaşam kalitesini etkileyen olası risk faktörleri ele alınmıştır. Çalışma, 150 obez hasta üzerinde sosyodemografik özellikler anket formu ve SF 36 yaşam kalitesi ölçeği kullanılarak yapılmış olup, veriler 01.12.2016 / 30.04.2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler, çalışmayı kabul eden hastalarla yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilmiştir.Verilerinanalizinde Kolmogorov-Simirnov, Manny Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.Çalışmaya katılan katılımcıların %59,3'ünün erkek, %80'inin evli, %38'inin beden kitle indeksine göre birinci derece obez olduğu, %63,3'ünün mevcut tanısının yanı sıra ek bir hastalığının bulunduğu ve ek hastalıklar içerisinde en yüksek oranda %40 hipertansiyon yer aldığı görülmektedir. %34'ünün daha önce kilo vermeyi denemediği, %53,3'ünün kilo vermek için profesyonel yardım almadığı, %84,7'si kilonun uyku kalitesini etkilediğini belirtmiştir. SF-36'nın alt boyutları arasında en yüksek üç puan ortalamasını aldıkları alt boyutların; sosyal işlevsellik (65,25±29,39), fiziksel fonksiyon (63,73±23,56) ve ruhsal sağlık (61,76±20,90) olduğu tespit edilmiştir. Obezitenin birçok metabolik olumsuzuğu tetiklemesi, belli bir yaş grubunda daha fazla görülmesi gibi çok yönlü konumundan dolayı toplumsal olarak bu konu üzerine yoğunlaşılarak sağlıklı yaşam standartları oluşturulmalıdır.en_US
dc.description.abstractSleep and obesity are two important influences that affect human health in every way.Excessive eating, calories not burning causes obesity, while an irregular sleep also prevents the burning of energy and triggers obesity.The study was conducted as a descriptive study to determine the quality of life and the influencing factors in obese patients who applied to the sleep laboratory.In the study, possible risk factors affecting quality of life such as smoking, alcohol use, weight loss, daytime sleeping, snoring, sexual aversion, concentration and Professional help were discussed. The study was carried out on sociodemographic characteristics questionnaire and SF 36 quality of life scale on 150 obese patients and data were collected between 01.12.2016 / 30.04.2017.The data were obtained through face-to-face interviews with patients who agreed to work.In the analysis of the data, Kolmogorov-Smirnov, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test were used.Of the participants participating in the study, 59.3% were married, 80% were married, 38% were obese first by body mass index, 63.3% had an additional diagnosis as well as an additional disease and the highest It is seen that 40% hypertension is present.34% of them did not try to lose weight before, 53.3% of them did not get professional help to lose weight, 84.7% of them said that weight affected sleep quality. Among the subscales of SF-36, the subscales with the highest three points average were; For social functioning (65,25 ± 29,39), for physical function (63,73 ± 23,56) and for mental health (61,76 ± 20,90). Since obesity is triggered by many metabolic negative events, such as being seen more in a certain age group, it is necessary to focus on this subject socially and establish healthy living standards.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectUykuen_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectSleepen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.titleUyku laboratuvarına başvuran obez hastalarda yaşam kalitesi ve etkileyen faktörlerin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermi̇nati̇on of the quali̇ty of li̇fe and the faktors affecti̇ng obese pati̇ents i̇n the sleep laboratoryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record