Show simple item record

dc.contributor.advisorKocatürk, Asiye
dc.contributor.authorKulaksızoğlu, Sevinç
dc.date.accessioned2021-06-01T08:12:17Z
dc.date.available2021-06-01T08:12:17Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-08-11
dc.identifier.citationKulaksızoğlu, S. (2017). 15-49 yaş kadınlarda üriner inkontinans görülme sıklığı ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7005
dc.description.abstractÜriner inkontinans kadınlarda daha sık görülen, sosyal, ekonomik, fiziksel ve psikososyal etkileri olan yaygın bir sağlık sorunudur. Üriner İnkontinans miktarı ne olursa olsun istemsiz idrar kaçırma şikayeti olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma, kadınlarda üriner inkontinans görülme sıklığı ve yaşam kalitesi düzeylerini belirlemek amacıyla kesitsel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Bilecik merkez ve ilçelerinde aile sağlığı merkezlerinde 01.03.2017-30.04.2017 tarihleri arasında tabakalı orantılı örnekleme yöntemiyle çalışmaya alınan 381 kadınla yapılmıştır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Üriner İnkontinans Yaşam Kalitesi Ölçeği (I-QOL) kullanılmıştır. Kadınlarda üriner inkontinans sıklığı %37 olarak saptanmıştır. İnkontinansı olanlarda %53,2 stres, %31,2 urge, %15,6 miks inkontinas olduğu belirlenmiştir. Yaşın artması ve evli olmak ile üriner inkontinans arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kürtaj olmak, vajinal yolla doğum yapmış olmak üriner inkontinansı arttırdığı ve şikayetlerin en fazla doğum sonrası dönemde ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan inkontinan kadınların total I-QOL puanı 84,3±16,0 min 30,9, max 100,0 puandır. I-QOL puan ortalamasının miks üriner inkontinans puanının diğerlerine göre (urge, stres) anlamlı olarak daha düşük olduğu bulunmuştur. Kadınların genel olarak yaşam kalitesi puanlarının yüksek değerde olduğu ve orta düzeyde etkilendiği görülmektedir. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan ebe-hemşirelerin üriner inkontinansın bir sağlık sorunu olduğunu ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini bilerek korunma yöntemleri hakkında kadınları bilgilendirmeleri önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractUrinary incontinence is a common health problem which is more frequently seen in women and has social, economical, physical, psychosocial effects. Urinary Incontinence is defined as a complaint of involuntary urinary incontinence regardless of the amount.This study was conducted as cross-sectional to determine the incidence of urinary incontinence and the quality of life in women. The survey was carried out with 381 women being included in the study with stratified proportional sampling method, between the dates 01.03.2017-30.04.2017 at the family health centers in the center and districts of Bilecik. Personal information form and urinary incontinence quality of life scale (I-QOL) were used to collect data. The incidence of urinary incontinence in women was found to be 37%. 53.2% stress, 31.2% urge, 15.6% mix incontinence were determined in those with incontinence. It was determined that there was a significant relationship between age increase and being married and urinary incontinence. It was found that abortion and vaginal delivery increased urinary incontinence and complaints appeared mostly in postpartum period. All incontinent women who participated in the study had a total I-QOL score of 84,3±16,0 min 30.9, max 100.0 points. It was found that mix urinary incontinence score of the mean I-QOL score was significantly lower than the other urinary incontinence scores (urge, stress). It is generally seen that women's quality of life scores are high and moderately affected. Midwife-Nurses working at the Family Health Centers are advised to inform women about prevention methods by knowing that urinary incontinence is a health problem and negatively affects quality of life.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject15-49 Yaşen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectSıklıken_US
dc.subjectÜriner İnkontinansen_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectAges 15-49en_US
dc.subjectWomanen_US
dc.subjectFrequencyen_US
dc.subjectUrinary Incontinenceen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.title15-49 yaş kadınlarda üriner inkontinans görülme sıklığı ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeThe frequency of urinary incontinence in women between the ages 15-49 and determination of its effect on life qualityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record