Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Mustafa
dc.contributor.authorUludağ, Burcu
dc.date.accessioned2021-05-20T11:10:53Z
dc.date.available2021-05-20T11:10:53Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-08-25
dc.identifier.citationUludağ, B. (2016). Asetik asidin zayıflama programında olan hastalarda kilo kaybına ve depresyon durumuna etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6862
dc.description.abstractÇalışmamızda asetik asidin (ACOH) zayıflama diyetlerinde kilo kaybına ve depresyon durumuna etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Medipol Mega Hastanesi Beslenme ve Diyet Polikliniğine başvuran 18-65 yaş arası beden kütle indeksleri (BKI ) >25 kg/m² olan 60 hasta çalışma grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Başlangıç ve bir ay sonundaki vücut analiz ölçümleri Inbody 370 vücut kompozisyonu ölçüm cihazı ve depresyon durumları Beck Depresyon Envanteri (BDE) ile saptanmıştır. Katılımcılara haftada vücut ağırlığının %1 kaybedilecek şekilde zayıflama diyetleri planlanmıştır. Çalışma grubundan kahvaltı öncesi ve akşam yatmadan önce 1 yemek kaşığı(10 ml) elma sirkesini 200 ml su, sabah öğle ve akşam yemeğinden hemen önce 1 çay kaşığı(2,5 ml) elma sirkesini su olmaksızın tüketmeleri istenmiştir. Kontrol grubundan sadece zayıflama diyetini uygulamıştır. Verilerin istatistiksel analizleri IBM Statistics 20,0 (SPSS) programı ile yapılmıştır %95 güven aralığında ve p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda kilo kaybı ortalaması çalışma grubunda 4,02±1,51 kg, kontrol grubunda 2,01±1,53 kg, yağ kaybı ortalaması sirke grubunda 3,63±1,69 kg, kontrol grubunda 1,50±1,38 kg, karın bölgesi yağ kaybı ortalaması çalışma grubunda 2,20±1,90 kg kontrol grubunda 0,78±0,87 kg, yağ yüzdesi kaybı ortalaması çalışma grubunda %2,40±1,58, kontrol grubunda %0,95±1,64, bel kalça oranı farkı ortalaması çalışma grubunda 0,03±0,03 cm, kontrol grubunda 0,01±0,02 cm olarak bulunmuştur. İki grup arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05).Vücut suyu kaybı ortalaması ve Beck depresyon puanının değişimi ortalaması açısından anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Sonuçta zayıflama diyeti ile birlikte elma sirkesi kullanımının vücut ağırlığı ve vücut yağı kaybını arttırdığı ancak depresyon üzerine etkisi olmadığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIt is aimed to examine that the effect of acetic acid on losing weight and depression in slimming diets. Sixty patients, between 16-65 years old and BKI>25 kg/ m2 seek for advice to Medipol Mega Hospital The Policlinic of Nutrition and Diet, are divided into two groups as control group and vinegar group. The measurement of body analysis and the conditions of depression at the beginning and one month later are stated by Inbody 370 Body Compozition Measuring Device and Beck Depression Measurement. Slimming diets, losing %1 of body weight in a week, are planned for the participants. It is expected for the vinegar group to drink one tablespoon of apple vinegar with 200 ml water before breakfast and sleeping and drink one teaspoon of apple vinegar without water before breakfast, lunch and dinner. The control group followed only the slimming diet. When statistical parameters for one month are evaluated IBM Statistics 20,0 (SPSS) used statistics packet program in electronic environment show %95 confidence bounds and p<0,05 level of significance. At the end of the work; the average of losing weight is 4,02±1,51 kg in vinegar group 2,01±1,53 kg in control group, the average of fat loss is 3,63±1,69 kg in vinegar group 1,50±1,38 kg in control group, the average of fat loss in abdominal region is 2,20±1,90 kg in vinegar group 0,78±0,87 in control group, the average of percentage fat loss is %2,40±1,58 in vinegar group %0,95±1,64 in control group, the average of back and hip rate difference is 0,03±0,03cm in vinegar group 0,01+0,02 cm in control group. No meaningful difference has been found in the average of losing body water and the change of Beck Depression point (p>0,05). As a result, it is seen that slimming diet with using vinegar increases the loss of weight and fat but it has no effect on depression.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAsetik Asiten_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectBKİen_US
dc.subjectKilo Kaybıen_US
dc.subjectSirkeen_US
dc.subjectAcetic Aciden_US
dc.subjectBKIen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectSlimmingen_US
dc.subjectVinegaren_US
dc.titleAsetik asidin zayıflama programında olan hastalarda kilo kaybına ve depresyon durumuna etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of acetic acid on losing weight and depression for patients in slimming programen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record