Show simple item record

dc.contributor.advisorAyla, Şule
dc.contributor.authorÖnel, Tuğçe
dc.date.accessioned2021-05-18T13:21:39Z
dc.date.available2021-05-18T13:21:39Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-11-18
dc.identifier.citationÖnel, T. (2016). İnsan sperm kriyoprezervasyonunun sperm motilitesi ve deoksiribonükleik asit (DNA) fragmantasyonuna etkisinin leptin molekülü ile ilişkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6850
dc.description.abstractRadyoterapi, kemoterapi ve bazı maligniteler sonucu ejekülatuar disfonksiyon ve testiküler yetmezlik oluşabilir. Bu gibi durumlar için çiftlere çocuk sahibi olma konusunda yardımcı olabilecek metod sperm kriyoprezervasyonudur. Kriyoprezervasyon; hücrelerin ve dokuların sıfır derecenin altındaki sıcaklığa kadar soğutularak, bütün biyolojik aktivitelerinin durdurulması ve gelecekte kullanılması amacıyla saklanmasını ifade eder. Leptin molekülü; yenilenme, üreme, anjiyogenez, enerji harcanması, nöroendokrin sistemlere ilişkin düzenleme tokluk da dahil çoğu biyolojik süreçte rol oynamaktadır ve leptinin çeşitli çalışmalarda spermatogenez ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Bu çalışma ile kriyoprezervasyon öncesi ve sonrası parametrelerde leptin molekülünün sperm motilitesi ve DNA fragmantasyonu parametrelerinde bir marker (belirleyici) olarak kullanılabilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) laboratuvar kılavuzuna göre normozoospermik olan 30 insandan alınan semen örnekleri kullanıldı. Kriyoprezervasyon öncesi ve sonrası; sperm motilitesi DSÖ kriterlerine göre, morfolojik sperm analizi Spermac Stain boyaması ile, DNA fragmantasyon analizi TUNEL ile, spermatozoa ultrastrüktüel yapı incelemesi geçirimli elektron mikroskobu ile, semen leptin seviyesi ölçümü ELISA yöntemi ile, ROT (Reaktif Oksijen Türleri) seviyeleri ise kalorimetrik yöntemlerle analiz edildi. Kriyoprezervasyon sonrasında öncesine oranla, sperm motilitesinde düşüş, morfolojik yapıda defektler, DNA fragmantasyonunda ise artış olduğu gözlemlenmiştir. Aynı şekilde semen ROT ve leptin seviyelerinde anlamlı ölçüde artış olduğu bulunmuştur. Bu çalışmamızın sonuçlarına göre; kriyoprezervasyon öncesi ve sonrası, normozoospermik hasta semen örneklerinde sperm motilitesi, DNA fragmantasyonu gibi parametrelerde, leptin molekülünün bir marker olarak kullanılabileceğini ve bu çalışmanın sonuçlarının klinik yönden erkek (in)fertilitesi üzerine yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractHuman Sperm Cryopreservatıon Effects Of Sperm Motılıty And Dna Fragmentatıon; To Investıgate Relatıonshıp Of Thıs Wıth The Effect Of Leptın Molecule Radiotherapy, chemotherapy, some malignancies and even invasive surgery can result in ejaculatory dysfunction and testicular insufficiency. For a couples who are about to have a child can help stop the only proven method of sperm cryopreservation. Cryopreservation: accounts for, freezing the cells and tissues to below zero, stopping all the biological activities and keeping them for future use. Cryopreservation can cause some harmful changes in the structure and function of the sperm. Leptin molecule; plays a lot of roles in most biological processes including the satiety and renewal, proliferation, angiogenesis, energy expenditure, regulation of the neuroendocrine system and leptin was reported to be assosiated with spermatogenesis in several studies. This study aims leptin molecule to be used as a marker for sperm motility and DNA fragmentation parameters before and after the cryopreservation. In this study, according to the world health organization laboratory guide semen samples were taken from 30 normozoospermia group is used. Each semen sample is examined for the same paremeters before and after a cryopresevation process. Cryopreservation after and before; according to the sperm motility is going to be analysis based on WHO laboratory criteria, morphological sperm analysis with spermac stain dye, DNA fragmentation analysis by TUNEL, spermatozoa ultrastructure analysis with transmission electron microscopy(TEM), seminal leptin levels is measured with ELISA method and ROS levels is analysed by the calorimetric method. After cryopreservation than before, there is a decrease in sperm motility, distribution of sperm morphology and there is an increase in DNA fragmentation. Similarly, semen in ROT levels are also found to be increased significantly. According to results of this study; after and before cryopreservation, in normozoospermia patient semen samples in parameters sperm motility and such as DNA fragmentation; leptin molecule can be used as a marker and it can contribute to further studies on man (in)fertility.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSpermen_US
dc.subjectDNA Fragmantasyonuen_US
dc.subjectKriyoprezervasyonen_US
dc.subjectLeptinen_US
dc.subjectMotiliteen_US
dc.subjectSpermen_US
dc.subjectDNA Fragmentationen_US
dc.subjectCryopreservationen_US
dc.subjectLeptinen_US
dc.subjectMotilityen_US
dc.titleİnsan sperm kriyoprezervasyonunun sperm motilitesi ve deoksiribonükleik asit (DNA) fragmantasyonuna etkisinin leptin molekülü ile ilişkisien_US
dc.title.alternativeHuman sperm cryopreservation effects of sperm motility and dna fragmentation; to investigate relationship of this with the effect of leptin moleculeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record