Show simple item record

dc.contributor.advisorBüyükuslu, Nihal
dc.contributor.authorKaratay, Hacer
dc.date.accessioned2021-05-18T08:35:58Z
dc.date.available2021-05-18T08:35:58Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationKaratay, H. (2015). Kanser hastalarının beslenmesinde poliamin düzeylerinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6838
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı kanserli hastaların beslenme alışkanlıklarını inceleyerek poliamin alım miktarlarını belirleyip, diyetlerinin poliamin içeriğine göre düzenlenmesine yardımcı olmaktır. Gereç ve Yöntem: : Bu çalışma Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran 53 kanser hastası ile gerçekleştirildi. Vakaların demografik bilgileri ve besin tüketim sıklığına ilişkin verileri, ilgili literatür doğrultusunda geliştirilen önceden hazırlanmış bir anket formu ile elde edildi. Beden Kütle İndeksleri hesaplandı. Çalışma verileri sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma, gruplar arasındaki farklılıklar için Ki-Kare testi ve Student's-t independent testi ile analiz edildi. Sonuçlar %95'lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Araştırmaya katılan kanserli hastaların yaş ortalaması 47,19±9,81 yıldı. Kanserli hastaların ortalama beden kütle indeksi ise 27,14±4,9 kg/m2 olarak bulundu. Kanser hastaları ortalama en fazla poliamini 18,847 mg/gün (%35,3) ile meyveden alırken, daha sonra sırasıyla sebzeden 13,245 mg/gün (%24,8), süt ve süt ürünlerinden 10,988 mg/gün (%20,6) et ve et ürünlerinden 3,643 mg/gün (%6,8), tahıllardan 3,416 mg/gün (%6,4), kurubaklagillerden 0,457 mg/gün (%0,9) aldıkları belirlendi. Kanser türü ile sebze, meyve, et ve ürünleri, süt ve ürünleri, kurubaklagiller, tahıllar ve diğer besinlerden alınan poliamin miktarı ile istatistik açıdan anlamlı bir sonuç tespit edilmedi (p>0,05). Sonuç: Bu çalışma diyetsel poliaminlerin kanser riskiyle ilişkisini göstermiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, kanser hastalarının beslenmeleri düzenlenirken poliamin içeriğine de dikkat edilmelidir. Ayrıca yiyeceklerdeki diyetsel poliamin içeriğive oluşumu ile ilgili veriler oldukça sınırlı olduğundan yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bu konuda yapılan çalışmaların sayısının artırılması önerilmiştir.en_US
dc.description.abstractBackground: The aim of this study is to determine the polyamin intake levels of cancer patients by studying on patients dietary habits and also to, assist to regulate their diet acording to polyamin content. Material and Methods: The study was conducted with 53 patients from Oncology Department of Medipol Mega University Hospital. Demographics and frequency of food consumption data of the cases were obtained with a questionnaire based on the related literature. Body mass index was calculated.Chi-square test and Student's-t independent test have been used for the statistical analysis of the study findings, percentages, averages, standard deviations and the diferances among the groups; and p<0,05 was accepted as the degree of significance. Results: The mean age was 47,19±9,81 years. The mean body mass index was 27,14±4,9 kg/m2. It was found that mean polyamine consumption which was determined 18,847 mg/day (35,3% the total polyamin consumption) was mostly originated from fruits. Moreover, altough polyamine contents are reduced one after another; vegetables (13,245 mg/day; %24,8 ), milk and milk products (10,988 mg/day; %20,6), meat and meat products (3,643 mg/day; %6,8), cereals (3,416 mg/day; %6,4), legume (0,457 mg/day; %0,9) made contribution to the diet. It was found that there was no relationship between the cancer type and the amount of polyamine content which was obtained from fruits, vegetables, milk and milk products, meat and meat products, cereals, legumes and other nutrients (p>0,05). Conclusion: This study showed a role on dietary polyamines in cancer risk. In accordence with these results, polyamine content must be considered, while the diet of cancer patients is regulated. Moreover, since data on the formation and content of dietary polyamines in foods are relatively limited; further investigations are needed. so, it is recommended to increase the number of studies on this subject.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeslenmeen_US
dc.subjectKanseren_US
dc.subjectPoliaminleren_US
dc.subjectNutritionen_US
dc.subjectCanceren_US
dc.subjectPolyaminesen_US
dc.titleKanser hastalarının beslenmesinde poliamin düzeylerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of polyamine levels in cancer patient's dieten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record