Show simple item record

dc.contributor.advisorDoğan, Sibel
dc.contributor.authorÇapa Görgöz, Asiye
dc.date.accessioned2021-05-04T09:03:27Z
dc.date.available2021-05-04T09:03:27Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015-09-10
dc.identifier.citationÇapa Görgöz, A. (2015). Terapötik tactile touch uygulamalarının, yoğun bakımdaki hastaların korku, kaygı ve ağrı düzeyine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6811
dc.description.abstractBu çalışma, terapötik tactile touch uygulamalarının, yoğun bakımdaki hastaların korku, kaygı ve ağrı düzeyine etkisinin belirlenmesi amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesinde genel yoğun bakım ünitesinde 1 Kasım 2014/ 31 Ocak 2015 tarihleri arasında yatan, 25'i deney ve 25'i kontrol grubu olmak üzere, 50 hasta oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, hastaların sosyodemografik özellikleri ve bazı tıbbi parametrelerinin olduğu anket formu, literatür taraması sonunda hazırlanmış olan, hastanın konuşmasına gerek kalmadan kolayca yaşadığı kaygı ve korku duygusunu eliyle gösterebileceği görsel materyaller ve görsel ağrı skalası kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistik olarak yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri, grup karşılaştırmalarında independent samples t testi, One Way Anova testi, değişkenler arası ilişkinin incelenmesinde ise Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmamız sonucunda; hastaların %62'sinin erkek, %44'ünün 44-64 yaş arasında, %90'ının evli ve %54'ünün ilkokul mezunu oldukları, hastaların %42'sinin solunum sıkıntısı tanısıyla yoğun bakımda yattığı, %74'ünün 2 günden beri yoğun bakımda yattığı belirlenmiştir. Çalışmada, deney grubundaki hastaların kontrol grubundaki hastalara göre; sistolik tansiyon, diyastolik tansiyon, nabız gibi parametrelerinde istatiksel açıdan anlamlı olmasa da düşüş olduğu belirlenmiştir (p>0.05). Aynı zamanda hastaların yüksek solunum değerlerinin azaldığı ve oksijen saturasyonu değerlerinin ise arttığı görülmüştür (p<0.05). Deney grubundaki hastaların, kaygı, korku ve ağrı seviyesinde belirgin azalma olduğu bu durumun istatistiksel açıdan da önemli olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, yoğun bakım çalışanlarının, pratik bir şekilde uygulanabilir bir uygulama olarak terapötik tactile touch uygulaması konusunda bilgilendirilmesi, farkındalık kazanması ve bu uygulamanın ülkemizde YBÜ'lerinde yatan hastaların tedavilerinin desteklemesinde pratiğe geçirilmesi önerilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis work, according to the tactile touch applications, in intensive care patients fear, anxiety and pain in order to determine the effect of the level of empirically. The sample of the survey, Istanbul Sisli Hamidiye Etfal research and training hospital in General intensive care unit between the dates of 1November 2014/ 31 January 2015, 25 experiment and control groups, including 50 patients. The data of the study, sociodemographic characteristics and that a questionnaire of some medical parameters of patients, which was prepared at the end of literature, visual aids patients easily anxiety and fear experienced by without speaking may show his hand, and were collected using a visual analog scale.The evaluation of the data; descriptive statistics as percentage, arithmetic mean, standard deviation values, group comparison of independent samples t test, One Way Anova test, is to investigate the relationship between variables Pearson correlation analysis were used. As a result of our study; 62% of patients with male, 44% of the 44-64 years of age, 90% married, and 54% of the primary school graduates, 42% of patients with a diagnosis of respiratory distress lay in intensive care, 74% 2 lies in intensive care ever since. In the study, the experimental group patients control group patients; systolic blood pressure, diastolic blood pressure, pulse, such as statistics although it has been determined that the decline in terms of significant (p > 0.05). Decreased respiratory patients high values at the same time and oxygen saturation values is increased (p < 0.05). Experimental group patients, the apparent reduction in the level of anxiety, fear and pain that this situation it has been determined that significant statistical significance (p < 0.05). In accordance with the results obtained in the study, intensive care unit can be applied in a practical way, as an application informing the therapeutic application of tactile touch, to gain awareness of this application and the treatment of patients hospitalized in intensive care units in our country to support the implementation in practice of has been proposed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectKorkuen_US
dc.subjectTactile Touchen_US
dc.subjectYoğun Bakımen_US
dc.subjectPainen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectFearen_US
dc.subjectTactile Touchen_US
dc.subjectIntensive Careen_US
dc.titleTerapötik tactile touch uygulamalarının, yoğun bakımdaki hastaların korku, kaygı ve ağrı düzeyine etkisien_US
dc.title.alternativeTherapeutic touch tactile applications, fears of patients in intensive care, the effect of anxiety level and painen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record