Show simple item record

dc.contributor.advisorKalsın, Berrin
dc.contributor.authorKeleş, Miray
dc.date.accessioned2021-04-26T12:40:57Z
dc.date.available2021-04-26T12:40:57Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationKeleş, M. (2020). İnsan bilgisayar etkileşimi bağlamında Endüstri 4.0 ve yapay zekânın tüketim kültürüne etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6773
dc.description.abstractİnsan - bilgisayar etkileşiminin tüketim kültürüne etkisini incelemeyi amaçlayan bu tez; internet, yeni medya, Endüstri 4.0, yapay zeka olgularının toplumsal hayatı nasıl etkilediğini teorik olarak ele almıştır. Tezde, insan- bilgisayar etkileşimi bağlamında; yeni medyanın olanakları ve yapay zeka uygulamalarının ne olduğu tartışılmış, teknolojinin tüketim kültürüne etkisinin yönü tespit edilmiştir. Tez üç ana başlık altında oluşturulmuştur. İlk olarak, iletişimin tarihsel süreci ve elektronik çağın ürünü olan kitle iletişim araçlarının toplumsal etkisi incelenmiştir. İkinci olarak; bilgisayarın, internetin, yeni medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte yaşanan toplumsal değişimler teorik olarak incelenmiştir. Ağ toplumu, Endüstri 4.0, etkileşimlilik, yakınsama ve yapay zeka gibi temel olgular teorik çerçevede sunulmuştur. Bu teorik bilgiler temelinde; yeni medya ve yapay zekanın; "iletişime, ekonomiye, kültüre, eğitime, sağlığa, çalışma hayatına" etkisi örneklerle gösterilmiştir. Son olarak; tezin temel sorusu olan, " insan- bilgisayar etkileşiminin tüketim kültürüne etkisinin nasıl olduğu" konusunu örneklerle ortaya konulmuştur. Tüketim kültürü kavramı incelenmiş ve tüketim kültürünün yeni medya ve yapay zeka uygulamalarıyla ilişkisi araştırılmıştır. Yapay zeka uygulamalarının bireysel ve toplumsal ilişkilerde yaygın olarak kullanıldığı örneklerle gösterilmiştir. Bu tezde; gündelik yaşamdan iş dünyasına, çalışma yaşamından eğlence hayatına, alışverişten sağlığa kadar toplumsal hayatın birçok alanından örnekler verilerek yapay zeka uygulamalarının tüketim kültürü üzerindeki etkisi gözlemlenmiş ve yorumlanmıştır. Bu tezin araştırma konusu teoriye ve gözleme dayalı olduğu için nitel bir yöntem kullanılmıştır. Teorik bilgiler, literatür taraması ve gözleme dayalı örnekler; yapay zeka uygulamalarının ve teknolojinin, tüketim kültürünü ivmelendirdiğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThis thesis aiming to examine the effect of human-computer interaction on consumer culture; internet, new media, Industry 4.0 theoretically dealt with how artificial intelligence affects social life. In the thesis, in the context of human-computer interaction; The possibilities of new media and applications of artificial intelligence were discussed, and the direction of technology's impact on consumer culture was determined. The thesis was created under three main titles. First, the historical process of communication and the social impact of mass media, which are products of the electronic age, were examined. Secondly; The social changes experienced with the emergence of the computer, the internet and the new media were theoretically examined. Basic facts such as network society, Industry 4.0, interactivity, convergence and artificial intelligence are presented within the theoretical framework. On the basis of this theoretical information; new media and artificial intelligence; The effects of "communication, economy, culture, education, health, working life" are shown with examples. Finally; The main question of the thesis is "how the effect of human-computer interaction on consumer culture" is given with examples. The concept of consumption culture has been examined and the relationship between consumption culture and new media and artificial intelligence applications has been investigated. It is shown with examples that artificial intelligence applications are widely used in individual and social relations. In this thesis, the effects of artificial intelligence applications on consumer culture are observed and interpreted by giving examples from many areas of social life from daily life to business world, working life, entertainment life, shopping and health. Since this thesis is based on theory and observation, a qualitative method was used. Theoretical information, literature review and observational examples; It has shown that artificial intelligence applications and technology accelerate the consumer culture.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYapay Zekaen_US
dc.subjectİnsanen_US
dc.subjectYeni Medyaen_US
dc.subjectTüketim Kültürüen_US
dc.subjectEndüstri 4.0en_US
dc.subjectArtificial Intelligenceen_US
dc.subjectHumanen_US
dc.subjectNew Mediaen_US
dc.subjectConsumption Cultureen_US
dc.subjectIndustry 4.0en_US
dc.titleİnsan bilgisayar etkileşimi bağlamında Endüstri 4.0 ve yapay zekânın tüketim kültürüne etkisien_US
dc.title.alternativeThe impact of Industry 4.0 and artificial intelligence on consumption culture in the context of human computer interactionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Sistemleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record