Show simple item record

dc.contributor.authorBaş, Halim
dc.contributor.authorEti, Serkan
dc.date.accessioned2021-04-21T11:38:12Z
dc.date.available2021-04-21T11:38:12Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBaş, H. ve Eti, S. (2020). Türkiye’de uluslararası öğrencilerin istihdamı: Hukuki boyut ve koşullara dair bir araştırma. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 20(46), 105-132.en_US
dc.identifier.issn2148-9424
dc.identifier.issn2651-4265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6761
dc.description.abstractUluslararasılaşma eğilimleri, eğitim temasını belirgin hale getiren çok faktörlü yönlere sahiptir. Bu eğilimler, ekonomik değerlerin transferi şeklinde gerçekleşebilmekte, kültürler arası etkileşimin yaygınlaşması ve bilgi transferinin hızlanması şeklinde de görünür olabilmektedir. Aynı zamanda eğitim kalite ve transferinde yaşanan süreçler, bu alanda pek çok aktör ve kurumun faaliyetlerine yön vermektedir. Bu kapsamda, üniversiteler uluslararası düzeyde belirli anlaşma ve programlar çerçevesinde örneğin, öğrenci hareketlilik programları ile kültürel etkileşim içerisine girerek, genişleyen ağlar neticesinde uluslararası perspektif kazanmakta ve marka değeri oluşturabilmektedir. Bu durum, ülkelerin daha çok katma değer üretiminde yetenek savaşları adı verilen yarışta “en iyi” ve “en zeki” sosyal ve beşerî sermayesi yüksek öğrencilerden faydalanmayı temsil etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelere yurt dışından gelen uluslararası öğrencilerin istihdamına ilişkin hukuki çerçeveyi ve çalışma koşullarını ortaya koymaktır. Araştırmada uzman görüşleri alınarak hazırlanan 13 soruluk bir anket uluslararası öğrencilere yönlendirilmiş ve 274 kişinin katılımı sağlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, erkek ve kadın öğrencilerin sektör bilgisi, ayrımcılık algısı, zorlukları ve engellere yargısı arasında farklılık tespit edilmemiştir. İkili karşılaştırma sonucunda, dil eğitimi için gelenler ile lisans, yüksek lisans ve doktora için gelenler arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractInternationalization tendencies have multifactorial aspects that highlight the theme of education. These tendencies can be seen in the form of the transfer of economic values, as well as the expansion of intercultural interaction and the acceleration of information transfer. At the same time, the processes experienced in the quality and transfer of education lead the activities of many actors and institutions in this field. In this context, universities can gain an international perspective and create brand value as a result of expanding networks by entering into cultural interaction with student mobility programs within the framework of certain agreements and programs at international level. This represents the take advantage of high social and human capital students that ”the best“ and ”the most intelligent, in the so-called talent wars, which play a role in the more value-added production of countries. The purpose of this study, the legal framework for the recruitment of international students coming from abroad to universities in Turkey and reveals the working conditions. A 13-question questionnaire prepared by taking expert opinions in the study was directed to international students and participation of 274 people was provided. According to the findings of the study, no difference was found between male and female students’ knowledge of sector, perception of discrimination, difficulties and judiciary. As a result of the binary comparison, a significant difference was found between those who came for language education and those coming for bachelor, master and doctor.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectUluslararası Öğrencien_US
dc.subjectEğitim Göçüen_US
dc.subjectHareketliliken_US
dc.subjectİstihdamen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectInternational Student Education Migrationen_US
dc.titleTürkiye’de uluslararası öğrencilerin istihdamı: Hukuki boyut ve koşullara dair bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeEmployment of international students in Turkey: A study on legal dimensions and conditionsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSosyal Politika Çalışmaları Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İMÜ Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-4109-1696en_US
dc.authorid0000-0002-4791-4091en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue46en_US
dc.identifier.startpage105en_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record