Show simple item record

dc.contributor.authorÇolakoğlu, Kadir
dc.contributor.authorAydın, Ali
dc.contributor.authorKar, Taner
dc.contributor.authorAyata, Ali
dc.contributor.authorAykan, Ümit
dc.contributor.authorÜnal, Melih
dc.contributor.authorHaholu, Aptullah
dc.contributor.authorErşanlı, Dilaver
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:17Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:17Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationÇolakoğlu, K., Aydın, A., Kar, T., Ayata, A., Aykan, Ü., Ünal, M. ... Erşanlı, D. (2014). Trabekülektomi uygulanan tavşanlarda Bevacizumab'ın konjonktival yara iyileşmesi üzerine etkisi. Glokom Katarakt, 9(3), 167-172.en_US
dc.identifier.issn1305-9173
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/670
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırma, deneysel olarak vasküler endotelyal büyüme faktörü inhibitörü olan bevacizumab'ın, trabekülektomi ameliyatı sonrasında yara iyileşmesine etkisini, değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma 20 tavşan üzerinde yapıldı. 10'ar tavşanlık iki grup oluşturuldu. Her iki grupta da tavşanların sağ gözüne trabekülektomi ameliyatı uygulandı. Ameliyat sonrasında gruplardan birine subkonjonktival olarak bevacizumab, diğerine dengeli tuz solüsyonu enjekte edildi. Ameliyattan sonra tüm hayvanlar, postoperatif 1., 3., 5., 10., 15. ve 30. günlerde muayene edildi. Yapılan muayenelerin hepsinde ameliyatlı gözlerin göz içi basıncı değerleri, bleb vaskülaritesi ve bleb yapısı değerlendirildi. Çalışmanın sonunda ameliyatlı gözlere enükleasyon uygulandı. İki grupta da fibrozis ve enflamasyon miktarını değerlendirmek ve derecelendirmek için histolojik çalışmalar yapıldı. Bulgular: Bleb sağkalım süresi bevacizumab grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha uzundu (p<0.05). Postoperatif 15. günde, göz içi basınç değerleri ve bleb vaskülarizasyonu bevacizumab grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha düşük bulundu (p<0.05). Histolojik analizler bevacizumab tedavisi uygulanan gözlerde postoperatif enflamasyon ve fibrozisin daha az olduğunu gösterdi (p<0.05).Sonuç: Postoperatif subkonjunktival bevacizumab tedavisinin, glokom filtrasyon cerrahisinde başarıyı arttırmak ve skar dokusu gelişiminin sınırlandırılması açısından faydalı bir ajan olabileceğini düşünüyoruz.en_US
dc.description.abstractPurpose: This study has been conducted to evaluate the effect of bevacizumab which is a vascular endothelial growth factor inhibitor on wound healing after trabeculectomy surgery in the rabbit eye. Materials and Methods: We used 20 rabbits in our research. We allocated rabbits randomly to two groups (10 per group). We applied trabeculectomy to the right eyes of all rabbits. We injected bevacizumab subconjonctivally in one group and balanced saline solution in the other. We examined the rabbits on postoperative days 1, 3, 5, 10, 15 and 30. In these postoperative examinations; intraocular pressure values, bleb vascularity and bleb formation were evaluated. At the end of the study, we applied enucleation on all operated eyes. In each group the histological studies were performed to evaluate the rate of fibrosis and inflammation. Results: The bleb survival in the bevacizumab group was significantly longer than control group (p&lt;0.05). IOP values and bleb vascularity were significantly lower in bevacizumab group on postoperative day 15 (p&lt;0.05). Histological analysis revealed that there was less postoperative fibrosis and inflammation in the bevacizumab treated eyes (p&lt;0.05). Conclusion: We consider that postoperative subconjonctival bevacizumab injection may be a useful treatment choice to improve success and to limit scar tissue formation in glaucoma filtration surgery.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectGlokomen_US
dc.subjectBevacizumaben_US
dc.subjectTrabekülektomien_US
dc.subjectYara İyileşmesien_US
dc.subjectGlaucomaen_US
dc.subjectBevacizumaben_US
dc.subjectTrabeculectomyen_US
dc.subjectWound Healingen_US
dc.titleTrabekülektomi uygulanan tavşanlarda Bevacizumab'ın konjonktival yara iyileşmesi üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of Bevacizumab on conjunctival wound healing after trabeculectomy in rabbitsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGlokom Katarakten_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-0972-3833en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage167en_US
dc.identifier.endpage172en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record