Show simple item record

dc.contributor.authorVarışoğlu, Yeliz
dc.contributor.authorÜnlü, Güzin
dc.date.accessioned2021-02-03T07:49:11Z
dc.date.available2021-02-03T07:49:11Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationVarışoğlu, Y. ve Ünlü, G. (2020). Türkiye’deki tezlerde doğum ağrısının yönetiminde kullanılan nonfarmakolojik yöntemlerin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(1), 45-52. https://doi.org/10.17049/ataunihem.503312en_US
dc.identifier.issn1309-5471
dc.identifier.issn2687-2498
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17049/ataunihem.503312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6493
dc.description.abstractAmaç: Türkiye’de yapılan tezlerde, doğum ağrısının yönetiminde uygulanan nonfarmakolojik yöntemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Türkiye Ulusal Tez Arama Merkezi veri tabanından “doğum ağrısı”, “doğum ağrısının yönetimi”, non-farmokolojik yöntem” anahtar kelimeleri kullanılarak incelemeye alınan tezlerden (n=69) araştırma dahil edilme kriterlerine uygun ve tam metnine ulaşılan 18 tez çalışması değerlendirmeye alınmıştır. Bulgular: Tezlerin %11.1’i (n=2) Ebelik, %88.9’unu (n=16) Hemşirelik anabilim dalında ve 2001-2018 yılları arasında incelenen çalışmalarda son yıllarda artış olduğu belirlendi. Çalışmaların büyük bir kısmı (%72.2) doktora teziydi. Akupressür, perineye sıcak uygulama ve doğuma hazırlık eğitimi en yaygın kullanılan nonfarmakolojik yöntemlerdendi. Bu çalışmada, nonfarmakoloik uygulamaların %50’sinin eylem süresini kısalttığı ve %33.3’ünde ise doğumda anne memnuniyetinin arttığı saptandı. Ayrıca perineye sıcak uygulamanın perineyi 3. ve 4. derece travmalara karşı koruyucu olduğu bildirilmiştir. Ağrıyı kontrol etme yöntemi olarak kullanılan odaklanma bir tezde çalışılmış olup ülkemizde ve dünyada yeni uygulanan ilk yöntem olması açısından önemlidir. Sonuç: Doğum ağrısının yönetiminde en etkili uygulamanın çömelme, sıcak uygulama, masaj, Elektriksel Sinir Stimülasyonu gibi Kapı Kontrol Teorisine dayanan yöntemler olduğu belirlendi. Merkezi Sinir Sistemi Kontrol teorisine dayanan hipnobirting ve lamaze felsefesine göre hazırlanan doğuma hazırlık eğitimlerinin anne memnuniyeti ve doğum sonu emzirme başarısına etki ettiği belirlendi.en_US
dc.description.abstractAim: The purpose is examination of the nonpharmacological methods applied in the management of labor pain theses in Turkey. Methods: Turkey National Thesis Search Center from the database "birth pains", "management of labor pain," nanpharmacological methods "of the thesis were reviewed using the keywords (n = 69) in accordance with the criteria for inclusion of research and reached to the full text has been 18 thesis evaluation Results: 11.1% (n = 2) of the theses, midwifery, 88.9% (n = 16) in the nursing department and between the years 2001-2018 studies examined in the last years were determined. Most of the studies (72.2%) were doctoral thesis. Acupressure, hot application to the perineum, and birth preparation training were among the most widely used nanomatological methods. It has also been reported that the hot application to the perineum protects the perineum against 3rd and 4th degree trauma. The focus used as a method of controlling pain has been studied in a thesis and it is important for being the first applied method in our country and in the world. Conclusion: It was determined that the most effective application in the management of labor pain was methods based on the theory of gate control such as squatting, hot application, massage, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. According to the philosophy of hypnobirting and lamaze, which is based on the theory of Central Nervous System, it was determined that the prenatal training had an effect on maternal satisfaction and postpartum breastfeeding success.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğrı Yönetimien_US
dc.subjectDoğum Ağrısıen_US
dc.subjectTamamlayıcı Tedavileren_US
dc.subjectPain Managementen_US
dc.subjectLabor Painen_US
dc.subjectComplementary Therapiesen_US
dc.titleTürkiye’deki tezlerde doğum ağrısının yönetiminde kullanılan nonfarmakolojik yöntemlerin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation about the theses that committed in Turkey or the non-pharmacological methods that applied in the labor pain managementen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-6350-7218en_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage45en_US
dc.identifier.endpage52en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17049/ataunihem.503312en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record