Show simple item record

dc.contributor.authorAltınbaş, Zeynep
dc.contributor.authorHızlı, Hilal
dc.contributor.authorGaripağaoğlu, Muazzez
dc.date.accessioned2021-02-01T06:27:18Z
dc.date.available2021-02-01T06:27:18Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAltınbaş, Z., Hızlı, H. ve Garipağaoğlu, M. (2020). Altı-12 aylık bebeklerin beslenme ve büyüme-gelişme durumlarının değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi, 20(1), 13-19. https://doi.org/10.26650/jchild.2020.1.0003en_US
dc.identifier.issn1302-9940
dc.identifier.issn1308-8491
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26650/jchild.2020.1.0003
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6457
dc.description.abstractAmaç: Çalışma 6-12 aylık bebeklerin beslenme ve büyüme durumunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya İstanbul ili, Çekmeköy ilçesinde Haziran-Eylül 2014 tarihleri arasında izlenen 300 anne-bebek çifti alınmıştır. Demografik veriler bir anket formu ile alınmış, bebeklerin bir günlük besin tüketimleri kaydedilmiş, ağırlık ve boy uzunlukları hemşireler tarafından ölçülmüştür. Bebeklerin ağırlık ve boy uzunlukları ise ülkemiz için geliştirilmiş büyüme eğrileri ve Z skoru ile, günlük enerji ve besin ögeleri alımları TÜBER’e göre değerlendirilmiştir. Bulgular: Bebeklerin yüzde 45,3’ü kız ve yaş ortalaması 10,1±1,9 ay idi. Bebeklerin doğum ağırlık ve boyları ise sırasıyla 3,2±0,4 kg ve 49,8±2,4 cm iken, vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve BKİ’leri sırasıyla: 9,3±1,5 kg, 72,4±5,9 cm, 0,73±2,24 olarak saptanmıştır. Doğum ağırlığı, boy uzunluğu ve BKİ Z skoru -1, +1 SD olan bebeklerin oranları sırasıyla: %69,0, %47,4 ve %52,9 iken, mevcut durumda %59,1, %44,9, %42,4 olarak bulunmuştur. Bebeklerin doğumdan sonraki süreçte vücut ağırlığı ve BKİ’lerindeki artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p>0,05). Tüm grupta bebeklerin %76,3’ünün anne sütüne devam ettiği belirlenmiştir. Annelerin ilk tamamlayıcı besin olarak yoğurdu (%33,1) tercih ettikleri, bunu muhallebi (%15,7) ve meyve püresinin (%13,4) izlediği gözlenmiştir. Yoğurt, sebze-meyve, yumurta, et ve tavuğun başlama zamanının sırasıyla: 24,7±4,6, 24,9±5,3, 26,6±6,1, 29,6±8,3 hafta olduğu saptanmıştır. Bebeklerin günlük beslenmeleriyle enerjiyi 971±274 kcal, proteini 27,8±12,0 g, demir dışındaki tüm enerji ve besin ögelerini yeterli hatta fazla aldıkları görülmüştür. Tartışma: 6-12 ay dönemindeki bebeklerin enerji dahil, pek çok besin ögesini fazla tükettikleri, doğumla karşılaştırıldığında BKİ’lerinin yüksek olduğu gözlenmiştir. Sonuç: Annelerin tamamlayıcı beslenme ve büyüme gelişme konusunda bilinçlendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür.en_US
dc.description.abstractObjective: This study was planned to evaluate the growth-development and nutritional status of infants aged 6-12 months Methods: The study included 300 mother-infant pairs in Çekmeköy, Istanbul, between June and September 2014. Information on 300 babies and their families who participated in the study were taken by a questionnaire, one-day nutritional expenditures of the babies were recorded, and weight and height lengths were measured by nurses. The weight and height of infants were evaluated according to a Z score and growth curves for our country; energy and nutrient intake were evaluated with TUBER. Results: Of the infants, 45.3% were female, and their average age was 10.1±1.9 months. The weight and height of infants at birth were 3.2±0.4 kg, 49.8±2.4 cm and current weight and height were from 9.3±1.5 kg and 72.4±5.9 cm, respectively. Body weight, height and BMI ratios of infants with -1 and +1 SD Z scores at birth were 69.0%, 47.4%, 52.9% and current values were 59.1%, 44.9% and 42.4% respectively. The increase in body weight and BMI were found to be statistically significant (p>0.05). It was observed that mothers preferred yogurt (33.1%), pudding (15.7%), fruit puree (13.4%), baby biscuits (8.4%) and eggs (6.7%) as the first complementary foods. It was determined that yogurt was started at week 24.7±4.6; fruits and vegetables at 24.9±5.3; eggs at 26.6±6.1; meat and poultry at week 29.6±8.3.It was observed that infants received 970.6±274.3 kcal/day of energy and 27.8±12.0 g/day of protein. All energy and nutrients except iron were consumed well enough an even more. Discussion: The study showed that 6-12 month babies overconsume many nutrients including daily energy and BMIs were found to be higher when compared with their birth. Conclusions: It was considered beneficial to inform the mothers on the growth and development of their infants and especially on complementary nutrition.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesi Yayınevien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode*
dc.subjectAnne Sütüen_US
dc.subjectBebek Beslenmesien_US
dc.subjectBüyümeen_US
dc.subjectTamamlayıcı Beslenmeen_US
dc.subjectInfant Feedingen_US
dc.subjectBreastfeedingen_US
dc.subjectGrowthen_US
dc.subjectComplementary Fooden_US
dc.titleAltı-12 aylık bebeklerin beslenme ve büyüme-gelişme durumlarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the growth-development and nutrition status of 6-12-months old infantsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇocuk Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0560-1951en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.identifier.endpage19en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.identifier.doi10.26650/jchild.2020.1.0003en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess