Show simple item record

dc.contributor.authorKoçak, Orhan
dc.contributor.authorBeki, Abdülhakim
dc.contributor.authorEti, Serkan
dc.date.accessioned2021-01-26T07:43:43Z
dc.date.available2021-01-26T07:43:43Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKoçak, O., Beki, A. ve Eti, S. (2018). The effects of the different activities on the depression level of older people. OPUS International Journal of Society Researches, 8(15), 1241-1266. https://doi.org/10.26466/opus440175en_US
dc.identifier.issn2528-9527
dc.identifier.issn2528-9535
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26466/opus440175
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6390
dc.description.abstractIn modern life, the expected life at birth is improving day by day with the developing health services as well as technologies. With these possibilities, the number of older people is increasing not only in developed but also developing and under developing countries. However, the problems of older people face, today, are different and challenging than before the modern era. Growing cities are hosting more retired and older people who feel excluded in their life than rural areas where older people can do gardening and et cetera activities, visit their children, grandchildren, relatives, peers and easily join spiritual and religious activities. That’s why; more activities should be encouraged and supported by giving legal and institutional opportunities for older people in cities. In this mean, active aging pol-icies which the process of optimizing opportunities for health, participation and security in order to enhance the quality of life, are on the agenda in developed and developing countries. With the activ-ities in the process of aging, older people can continue participation in social, economic, cultural, spiritual and civic affairs, not just the ability to be physically active or to participate in the labor force but mental activities. Older people who retire from work or live with disabilities can remain active contributors to their families, friends, environments and nations. In this sense, active aging aims to extend healthy life expectancy and quality of life for all people as they age. With this paper, older people, who are more than 60 years, are studied according to their daily life activities and their effects on their depression level. It was questioned that what kind of activities older people have. In the survey, a depression scale was implemented for 240 older people, 100 of 240 were provided by Bay-rampaşa local governance in İstanbul. Their health situations, income, and education levels, whether they join any NGO, philanthropic and religious activities are asked in the survey. In addition, these variances will be compared with their depression levels.en_US
dc.description.abstractGünümüzde, teknolojik imkânlarla beraber ilerleyen sağlık hizmetleriyle doğumda beklenen yaşam süresi günden güne artmaktadır. Bu imkânlarla, yaşlıların sayısı sadece gelişmiş ülkelerde değil ay-rıca gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde de artmaktadır. Bununla birlikte, günümüzde yaşlı in-sanların geçmişe göre karşılaştıkları sorunlar farklı ve zorlayıcı olmaktadır. Büyüyen şehirler kendi-lerini yaşamlarında dışlanmış hisseden yaşlı ve emekli insanlara ev sahipliği yapmaktadır. Kırsal alanlarda ise yaşlılar, bahçe işleri ve benzeri diğer aktivitelerle, çocuklarıyla, torunlarıyla, akrabala-rıyla, arkadaşlarıyla ilgilenebilmekte ve kolaylıkla dini aktivitelere katılabilmektedirler. Bundan do-layı, şehirlerde yaşlı insanlar için yasal ve kurumsal imkânlar sunarak daha çok aktivite yapmaları teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Bu anlamda, yaşam kalitesini artırmak amacıyla sağlık, katılım ve güvenlik için fırsatları optimize etme süreci olan aktif yaşlanma politikaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gündemindedir. Yaşlanma sürecindeki aktiviteler ile yaşlı insanlar fiziksel aktivite veya işgücüne katılmanın yanı sıra zihinsel aktivitelerle, sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve vatan-daşlık işlerine katılımlarını devam ettirebilirler. Çalışma hayatından emekli olan veya engelleri ile yaşayan yaşlılar ailelerine, arkadaşlarına, çevrelerine ve bulundukları topluma aktif katkıda bulu-nanlar olarak hayatlarını devam ettirebilirler. Bu anlamda, aktif yaşlanma, insanlar yaşlandıkça ya-şam kalitesini ve sağlıklı yaşam beklentisini artırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma ile 60 yaşından fazla olan yaşlı insanların günlük yaşam aktiviteleri ve o aktivitelerin depresyon seviyelerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmada yaşlı insanların ne tür aktiviteler yaptıkları sorgulanmıştır. Araştırmada 240 yaşlı üzerinde depresyon ölçeği uygulanmış olup, bunların 100’ü İstanbul Bayrampaşa Kayma-kamlığı’nın yaşlılara yönelik yaptığı proje ile elde edilmiştir. Ölçekle birlikte, yaşlıların sağlık du-rumları, gelir ve eğitim seviyeleri, sivil toplum, hayırseverlik ve dini aktivitelere katılıp katılmadık-ları sorulmuştur. İlave olarak, bu değişkenler yaşlıların depresyon seviyeleri ile analizlere tabi tutul-muştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOlder Peopleen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectActive Agingen_US
dc.subjectYaşlılaren_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectAktif Yaşlanmaen_US
dc.titleThe effects of the different activities on the depression level of older peopleen_US
dc.title.alternativeFarklı aktivitelerin yaşlıların depresyon seviyeleri üzerine etkilerien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOPUS International Journal of Society Researchesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İMÜ Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-4791-4091en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage1241en_US
dc.identifier.endpage1266en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26466/opus440175en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record