Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Rukiye
dc.contributor.authorÖzbek, Merve
dc.contributor.authorŞentürk, Fevzi
dc.date.accessioned2021-01-22T11:49:21Z
dc.date.available2021-01-22T11:49:21Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationAydın, R., Özbek, M. ve Şentürk, F. (2018). Optik sinir başı druzeninde peripaliller retina sinir lifi tabakası ve makuler gangliyon hücre-iç pleksiform tabaka değerlendirilmesi. Retina-Vitreus, 27(3), 226-230.en_US
dc.identifier.issn1300-1256
dc.identifier.issn2717-7149
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6358
dc.description.abstractAmaç: Optik disk druzeninin (ODD) retina sinir lifi tabakası (RSLT) ve maküler gangliyon hücre-iç pleksiform tabakası (GHİPT) üzerine etkisinin spektral domain optik koherens tomografi (SD-OKT) kullanılarak değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Optik disk druzeni tanılı 16 hastanın 29 gözü, yaş ve cinsiyet açısından uyumlu hastalar ile oluşturulan kontrol grubu 30 sağlıklı gönüllünün 30 gözü ile karşılaştırıldı. Hastalara peripapiller ve maküler OKT taraması yapıldı. Her kadrandaki GHİPT ve RSLT kalınlıkları kaydedildi. Gömülü ve yüzeyel druzeni olan hastalar ayrı ayrı değerlendirildi ve her gruptaki hastaların GHİPT ve RSLT kalınlıkları karşılaştırıldı. Bulgular: Optik koherens tomografi ile ölçülen peripapiller RSLT kalınlığı superior ve inferior kadranlarda gömülü druzen grubunda, yüzeyel druzeni olan hastalara göre daha kalın ölçüldü. Kontrol hastaları ile gömülü druzeni olan hastalar karşılaştırıldığında ise gömü- lü druzen grubunda RSLT tüm kadranlarda belirgin olarak daha kalın bulundu. Ortalama perifoveal GHİPT kalınlığı, gömülü druzen grubunda ve kontrol grubunda sırasıyla 65.25±8.30 μm ve 66.88±4.70 μm idi. Ancak anlamlı bir fark yoktu. Kadranlara göre GHİPT kalınlığı incelendiğinde genel olarak ODD grubunda bir incelme olduğu görülürken, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Sonuç: Gömülü druzeni olan hastalarda, RSLT kalınlığındaki değişiklikler aksonal kaybın saptanmasında sorun oluşturabilir. Aksonal kaybın saptanmasında gömülü druzeni olan hastalarda GHİPT’deki incelme, RSLT değişimlerine kıyasla druzenin progresyonu ve şiddetini takip etmede daha anlamlı bir belirteç olabilir.en_US
dc.description.abstractPurpose : Evaluation of the effect of optic nevre head drusen (ONHD) on retinal nevre fi ber layer (RNFL) and macular ganglion cell inner plexiform layer (GCIPL) by spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT). Materials and Methods: Twenty-nine eyes of sixteen patients with ONHD were compered with thirty eyes of thirty age-matched and sex-matched control group. The patients underwent circumpapillary and macular scanning. GCIPL and RNFL thicknesses were record- ed in each quadrant. Patients with buried and superfi cial drusen were evaluated separately. GCIPL and RNFL thickness of patients were compared in each group. than in patients with superfi cial drusen. When control patients were compared with patients with buried drusen, the RNFL in the buried drusen group was signifi cantly thicker in all quadrants. Mean perifoveal GCIPL thickness was 65.25 ± 8.30 μm and 66.88 ± 4.70 μm in the buried drusen group and in the control group, respectively. But there was no signifi cant difference. When GCIPL thickness was examined in every quadrant it was seen that there was a thinning in the ONHD group, but this difference was not statistically signifi cant. Conclusion: In patients with buried drusen, changes in RNFL thickness can be a problem to detect axonal loss. GCIPL analysis in patients with drusen buried to detect axonal loss may be a more determinant predictor of drusen progression and severity compared to RNFL changes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Göz Vakfıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectMakuler Gangliyon Hücreen_US
dc.subjectRetina Sinir Lifi Tabakasıen_US
dc.subjectMacular Ganglion Cellen_US
dc.subjectRetinal Nerve Fiber Layeren_US
dc.titleOptik sinir başı druzeninde peripaliller retina sinir lifi tabakası ve makuler gangliyon hücre-iç pleksiform tabaka değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of peripapillary retinal nerve fiber layer and macular ganglion cell-inner plexiform layer by optical coherence tomography in optic nerve head drusenen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalRetina-Vitreusen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-8851-6559en_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage226en_US
dc.identifier.endpage230en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record