Show simple item record

dc.contributor.authorEkem, Süreyya
dc.contributor.authorTaşcılar, Nida Fatma
dc.contributor.authorAcıman Demirel, Esra
dc.contributor.authorBarut Özen, Banu
dc.contributor.authorAnkaralı, Handan
dc.contributor.authorAtasoy, H. Tuğrul
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:08Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:08Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationEkem, S., Taşcılar, N. F., Acıman Demirel, E., Barut Özen, B., Ankaralı, H. ve Atasoy, H. T. (2016). Tipik ve atipik antipsikotik ilaç kullanımına bağlı EEG anormallikleri. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 21(2), 97-104.en_US
dc.identifier.issn2149-5254
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/619
dc.description.abstractAmaç: Tipik antipsikotikler ve klozapin EEG anormalliklerine ve epileptik nöbetlere neden olabilir. Yeni kuşak antipsikotiklerin EEG üzerindeki etkileri çok fazla bilinmemektedir. Yapılan bu çalışmada klozapin, ketiapin, risperidon ve olanzapin gibi atipik antipsikotikler, amisülpirid, aripiprazol, paliperidon gibi yeni diğer atipik antipsikotikler ve klorpromazin, haloperidol, zuklopentiksol, pimozid gibi tipik antipsikotiklerin EEG anormallikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Şizofreni veya şizoaffektif bozukluk tanılı 102 hasta prospektif olarak değerlendirilerek EEG'leri çekildi. Bunların 82'si atipik [klozapin (n:16), risperidon (n:20), ketiapin (n:10), olanzapin (n:14), diğer yeni atipik antipsikotikler (n:10)] ve tipik [haloperidol (n:5), klorpromazin (n:2), zuklopentiksol (n:3), pimozid (n:2)] antipsikotik kullanıyordu, 20'si ise ilaç kullanmıyordu. Bu üç alt grup; cinsiyet ve yaş uyumlu sağlıklı kontrol grubunun (n=29) EEG'leri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Gruplar arasında demografik özellikler bakımından istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Hem ilaç kullanmayan hastaların hem de sağlıklı kontrollerin EEG'leri normaldi. Klozapin kullanan hastaların % 31,3'ünde (p<0,05), ketiapin kullananların da %10'unda (p>0,05) epileptik aktivite gözlendi. Epileptik aktivite dışındaki EEG anormallikleri tipik antipsikotik kullananların %58,3'ünde (p<0,01), risperidon kullananlarında %35'inde (p<0,01) saptandı. EEG ketiapin ve yeni atipik antipsikotik kullananların %80'inde normalken, tipik antipsikotik kullananların %33,3'ünde normaldi (p=0,012).Tartışma ve Sonuç: Burada klozapinin en epileptojen antipsikotik olduğunu ve tipik antipsikotiklerin EEG'yi en fazla bozduğunu bulduk. Ancak klozapin tedavisi alan psikotik hastalarda EEG bir gerekliliktir. Epilepsinin eklendiği psikotik hastalara yeni atipik antipsikotikler verilebilir, çünkü EEG üzerine en az istenmeyen etkiler bu ilaçlarla gözlenmiştir. Buna ilaveten antipsikotik ilaçlar ve epilepsi eşiği arasındaki kompleks ilişkileri açığa çıkarmak için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç olduğunu da vurgulanmamız lazımdır.en_US
dc.description.abstractAim: Typical antipsychotics and clozapine could cause EEG abnormalities and risk of epileptic seizures. Little is known about the effects of newer antipsychotics on EEG. The present study therefore examined the risk of EEG abnormalities associated with the use of atypical antipsychotics [clozapine, quetiapine, risperidone, olanzapine and new atypical antipsychotics (amisulpride, aripiprazole, paliperidone)] and of the typical antipsychotics (chlorpromazine, haloperidol, zuclopenthixol, pimozide). Materials and Methods: EEG patterns were prospectively investigated in 102 patients with schizophrenia or schizoaffective disorders. While 82 out of the 102 patients were under atypical [clozapine (n=16), risperidone (n=20), quetiapine (n=10), olanzapine (n=14), and new atypical antipsychotics (n=10)] and typical [haloperidol (n=5), chlorpromazine (n=2), zuclopenthixol (n=3), pimozide (n=2)] antipsychotic treatment, 20 of them were not under any treatment. These three groups were compared with a sex- and aged- matched control group of healthy volunteers (n=29). Results: No statistically significant difference regarding demographic characteristics was found between the groups. Both the patients who were not on any medication and the healthy volunteers had normal EEG's. Epileptic activity was observed in 31.3% of the patients under clozapine treatment (p&lt;0.05) and in 10% of the patients under quetiapine treatment (p&gt;0.05). EEG abnormalities other than epileptic activity were observed in 58.3% of the patients under typical antipsychotics (p&lt;0.01) and 35% of the patients under risperidone treatment (p&lt;0.01). EEG was normal in 78-80% of the patients using quetiapine and new atypical antipsychotics, compared to 33.3% of the patients under typical antipsychotic treatment (p=0.012).Discussion and Conclusion: Herein, we found that clozapine was the most epileptogenic antipsychotic and that typical antipsychotics were making the worse EEG changes. Nevertheless, in the psychotic patients under clozapine treatment EEG is a must. Psychotic patients with consequential epilepsy could be given new atypical antipsychotics because it has the least unwanted effects on EEG. Moreover, it should also be emphasized that there is a need for further scientific research to clarify all aspects characterizing the complex link between seizure threshold and psychotropic drugs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElektroensefalografien_US
dc.subjectTipik Antipsikotikleren_US
dc.subjectAtipik Antipsikotikleren_US
dc.subjectEpileptik Aktiviteen_US
dc.subjectElectroencephalographyen_US
dc.subjectTypical Antipsychoticsen_US
dc.subjectAtypical Antipsychoticsen_US
dc.subjectEpileptic Activityen_US
dc.titleTipik ve atipik antipsikotik ilaç kullanımına bağlı EEG anormalliklerien_US
dc.title.alternativeEEG abnormalities associated with the use of typical and atypical antipsychoticsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Nöroloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-0780-0783en_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage97en_US
dc.identifier.endpage104en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record