Show simple item record

dc.contributor.authorOrhan, İsrafil
dc.contributor.authorSoylu, Erkan
dc.contributor.authorAltın, Gökhan
dc.contributor.authorYılmaz, Fahrettin
dc.contributor.authorÇalım, Ömer Faruk
dc.contributor.authorÖrmeci, Tuğrul
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:07Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:07Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationOrhan, İ., Soylu, E., Altın, G., Yılmaz, F., Çalım, Ö. F. ve Örmeci, T. (2014). Paranazal sinüs anatomik varyasyonlarının bilgisayarlı tomografi ile analizi. Abant Tıp Dergisi, 3(2), 145-149. https://dx.doi.org/10.5505/abantmedj.2014.84803en_US
dc.identifier.issn2147-1800
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/613
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5505/abantmedj.2014.84803
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada bilgisayarlı tomografi görüntüleme yöntemi ile paranazal sinüslerdeki anatomik varyasyonl arın görülme sıklığının belirlenmesi amaçlandı Yöntem : Çalışma 426 olgunun koronal kesit bilgisayarlı tomografileri üzerinde retrospektif olarak yapıldı. Bilgis ayarlı tomografi görüntüleri Agger nazi ve Haller hücresi, paradoks orta konka, nazal septal deviasyon, pterigoid pnömatizasyonu ve diğer anatomik varyasyonlar açısından değerlen dirildi. Anatomik varyasyon rastlanma sıklığı incelendi. Bulgular: Çalışmada retrospektif olarak bilgisayarlı tomografi görüntüleri incelenen 426 olgunun 229’u (%53.7) erkek, 197’si (%46.2) kadındı. En büyük yaş 66 ve en küçük yaş 16 olup ortalama yaş 28.9 ±7.4 yıl idi. Çalışmadaki olguların tümü anatomik varyasyonlar açısından değerlendirildiğinde 382’ sinde (%89.6) anatomik varyasyon tespit edilirken; 44’ünde (%10.3) anatomik varyasyon tespit edilmedi. Olguların tümünde en sık görülen anatomik varyasyon septum deviasyonu (204 olgu; %47.8) idi. Bunu sırasıyla agger nazi hücresi (136 olgu; %31.9) ve konka bülloza (110 olgu; %25.8) izliyordu. Sonuç : Paranazal sinüsler radyolojik olarak değerlendirili rken sinüs hava hücreleri ve yumuşak doku patolojilerinin ya nında, anatomik varyasyonların da araştırılması gere kmektedir. Bu varyasyonların tespiti operasyon sırasında oluşabilecek komplikasyonların azaltılmasında önemli rol oynamaktadır.en_US
dc.description.abstractObjective : The aim of this study was to determine prev alence of paranasal sinuses anatomic variations on comp uted tomography (CT) scan. Method : We retrospectively searched our radiology database for 426 paranasal sinus CT scan findings. CT scans were evaluated in terms of agger nasi cell, haller cell, onodi cell, pradoxical midd le concha, bullos middle concha, septal deviation and pterigoid pneumatisation etc. We searched the prevalence of paranasal sinüs variations. Results : There were 229 male (%53.7) and 197 female (%46.2) patients. The mean age of the patients was 28.9 ±7.4 w ith range of 16 -66. In 382 (%89.6) of all cases had at least one anatomic variation. In 44 (%10.3) cases had no anatomic variation. The most common anatomic variation observed on CT scans was nasal septal deviation, which was presented by 204 cases (%47.8) . Agger nasi cell was the scond most common variation (136 cases; %31.9) and than concha bullosa of the middle turbinate (110 cases; %25.8). Conclusion : Radiological evaluation of the paranasal sinu ses and soft tissue pathologies of the sinus air cells as well as the anatomical variations should be investigated. Detection of these variations play an important role in reducing co mplications that may occur during the operation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAbant İzzet Baysal Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParanazal Sinüsleren_US
dc.subjectAnatomik Varyasyonen_US
dc.subjectBilgisayarlı Tomografien_US
dc.subjectParanasal Sinusesen_US
dc.subjectAnatomic Variationen_US
dc.subjectComputed Tomographyen_US
dc.titleParanazal sinüs anatomik varyasyonlarının bilgisayarlı tomografi ile analizien_US
dc.title.alternativeAnalysis of anatomic variations of paranasal sinus by computed tomographyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAbant Tıp Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-9557-7050en_US
dc.authorid0000-0002-0010-9028en_US
dc.authorid0000-0001-8532-4917en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.identifier.endpage149en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record