Show simple item record

dc.contributor.authorKasımcan, Ömür
dc.contributor.authorBakar, Bülent
dc.contributor.authorKöse, Arzu
dc.contributor.authorAtilla, Pergin
dc.contributor.authorKılınç, Kamer
dc.contributor.authorMüftüoğlü, Sevda Fatma
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:05Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:05Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationKasımcan, Ö., Bakar, B., Köse, A., Atilla, P., Kılınç, K. ve Müftüoğlü, S. F. (2014). Effects of the glutamine on the neuronal cell death in rat ischemia-reperfusion model. Journal of Neurological Sciences (Turkish), 31(3), 474-488.en_US
dc.identifier.issn1302-1664
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/602
dc.description.abstractBackground: The aim of this study was to explore the effects of glutamine in brain ischemia/reperfusion model in rat. Methods: Right common carotid arteries of 24 Wistar albino rats were clamped for a duration of 30 minutes. Two hours later, except CONTROL group, glutamine was infused into left femoral vein of rats in GLIV group; and glutamine and normal saline was administered into cisterna magna of rats in GLIS and SFIS groups, respectively. After 7 days, all animals were decapitated and each brain was divided into two hemispheres for histopathological and biochemical evaluation. The right hemisphere was called “Hypoxia/Reperfusion side (HRS)” and the left hemisphere was called “Toxicity side (TS)”. Results: In TS and HRS, degenerated neuron counts of GLIV groups were significantly higher than other groups' values. Degenerated neuron count values of TS were significantly lower than HRS values for GLIS, and SFIS groups, but the results of GLIV group in TS did not different from the GLIV group in HRS. LPO levels of TS and HRS of the groups was not statistically significant. Conclusion: This study results showed that glutamine had no beneficial effect to the hypoxia/reperfusion injury in rat model.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada glutamin adlı maddenin ratlardaki deneysel serebral hipoksi/reperfüzyon hasarlanması üzerine etkileri araştırılmaya çalışıldı. Yöntem ve Gereç: Yirmi dört adet Wistar albino ratın sağ ana karotis arterleri geçici anevrizma klibi kullanılarak 30 dakika süre ile kapatıldı. İki saat sonra CONTROL grubundaki hayvanlar hariç glutamin adlı materyal GLIV grubundaki ratlara femoral venden; GLIS grubundakilere ise sisterna magnadan enjekte edildi. SFIS grubundaki ratlara sisterna magnadan serum fizyolojik verildi. Yedi gün sonra tüm hayvanların beyinleri çıkarılıp santral sulkustan ikiye bölündü; sağ hemisfere “hipoksi/reperfüzyon tarafı (HRS)”; karşı hemisfere “toksisite tarafı (TS)” ismi verildi ve dokular histopatolojik ve biyokimyasal analize tabi tutuldu. Bulgular: TS ve HRS için GLIV grubunun dejenere nöron sayım sonuçları diğer gruplara göre yüksek bulundu. Her bir grup için TS sayım sonuçları ile HRS sonuçları karşılaştırıldı ve toksisite tarafı SFIS ile GLIS gruplarının sayım sonuçlarının hipoksi/reperfüzyon tarafı gruplarınkine göre anlamlı derecede düşük olduğu görüldü, ancak her iki tarafın GLIV gruplarının sonuçları arasında anlamlı fark saptanmadı. Her iki taraf doku lipid peroksidasyon (LPO) düzeyi sonuçları arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Sonuç: Bu çalışma sonunda glutamin adlı maddenin ratlarda oluşturulan hipoksi/reperfüzyon yaralanması üzerinde yararlı etkilerinin bulunmadığı sonucuna ulaşıldı.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherJournal of Neurological Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGlutamineen_US
dc.subjectİschemia-Reperfusionen_US
dc.subjectIntracisternalen_US
dc.subjectToxicityen_US
dc.subjectGlutaminen_US
dc.subjectHipoksi/Reperfüzyonen_US
dc.subjectİntrasisternalen_US
dc.subjectToksisiteen_US
dc.titleEffects of the glutamine on the neuronal cell death in rat ischemia-reperfusion modelen_US
dc.title.alternativeRatlarda beyin hipoksi-reperfüzyon modelinde glutaminin etkilerinin araştırılması özeten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Neurological Sciences (Turkish)en_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage474en_US
dc.identifier.endpage488en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record