Show simple item record

dc.contributor.authorÜnver, Olcay
dc.contributor.authorSezer, Rabia Gönül
dc.contributor.authorKibar, Ayşe Esin
dc.contributor.authorÜnver, Afşin
dc.contributor.authorÖzahi İpek, İlke
dc.contributor.authorBozaykut, Abdülkadir
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:03Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:03Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationÜnver, O. Sezer, R. G., Kibar, A. E., Ünver, A., Özahi İpek, İ. ve Bozaykut, A. (2015). Çocukluk çağında febril konvülziyon ve demir eksikliği anemisi ilişkisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6(1), 57-60. https://doi.org/10.4328/JCAM.1716en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/591
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.4328/JCAM.1716
dc.description.abstractAmaç: Çocukluk çağında en sık görülen konvülziyon tipi olan febril konvülziyonun etiyolojisi ve risk faktörleri içinde son yıllarda demir eksikliği anemisi üzerinde durulmaktadır. Çalışmamızda demir eksikliği ve demir eksikliği anemisiyle febril konvülziyon arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kasım 2003- Ağustos 2004 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk Hastalıkları polikliniği ve acil servise başvuran yaşları 6 ay ile 5 yaş arasında 139 çocuk çalışmaya dahil edildi. Hastalarda demir eksikliği anemisi ve febril konvülziyon tanıları Amerikan Pediatri Akademisi kriterlerine göre belirlendi. Çalışma grubu, bir veya birden fazla febril konvülziyon geçirmiş, antiepileptik tedavi almayan 93 çocuktan oluştu. Kontrol grubu ateşli hastalığı olan konvülziyon geçirmemiş (n=21) ve sağlıklı çocuklardan (n=25) oluşturuldu. Bulgular: Çalışma grubu ve kontrol grupları arasında Hb, MCV ve ferritin düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Febril konvülziyon grubunda sağlıklı çocuk ve ateşli kontrol grubuna göre serum demir düzeyi anlamlı düşük bulundu. Tartışma: Çalışmamızda febril konvülziyonlu çocuklarda demir eksikliği anemisi oluşmadan serum demir düzeyinde düşüklük saptanması, febril konvülziyonda demir eksikliğinin kolaylaştırıcı belki de tetikleyici faktör olabileceğini düşündürmektedir. Ancak bu bulguyu aydınlatmak için daha fazla standardize edilmiş kontrollü çalışmaya ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractAim: Febrile seizures are the most common seizure type in childhood. In recent years febrile seizures are linked with iron deficiency anemia. The aim of this study is to evaluate the association between febrile seizures and iron deficiency and iron deficiency anemia. Material and Method: 139 children, aged 6 months to 5 years, admitted to our pediatric outpatient and emergency clinic between November 2003 and August 2004 were enrolled in the study. The diagnosis of iron deficiency anemia and febrile seizures were made according to the criteria of American Academy of Pediatrics. The study group consisted of 93 children with one or more febrile convulsions. None of them was on antiepileptic therapy. The control groups consisted of children with a febrile illness in the absence of convulsions (n=21) and healthy children (n=25). Results: There was no statistically significant difference in Hb, MCV and ferritin levels between the study and control groups (p>0,05). The serum iron levels were lower in the children with febrile seizures compared to the children with a febrile illness in the absence of febrile seizures and healthy children. The result is statistically significant (p<0,05). Discussion: The present study showed that the percentage of iron deficiency is higher in the children with febrile seizures compared to the control groups even before the anemia develops. The results of this study suggest that iron deficiency may play a role in the etiopathogenesis of febrile seizures. However, further standardized and controlled studies are required to evaluate this finding.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDerman Medical Publishingen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFebril Konvülziyonen_US
dc.subjectDemir Eksikliğien_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectFebrile Seizuresen_US
dc.subjectIron Deficencyen_US
dc.subjectChilden_US
dc.titleÇocukluk çağında febril konvülziyon ve demir eksikliği anemisi ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe association between febrile seizures and iron deficiency anemia in childhooden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Clinical and Analytical Medicineen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage57en_US
dc.identifier.endpage60en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4328/JCAM.1716en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record