Show simple item record

dc.contributor.authorİpşirli, Mehmet
dc.date.accessioned2020-09-28T05:52:35Z
dc.date.available2020-09-28T05:52:35Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationİpşirli, M. (2020). Tâcüttevârîh’in kaynakları üzerine bazı tespitler. Tarih Dergisi, 71, 181-196. https://dx.doi.org/10.26650/TurkJHist.2020.011en_US
dc.identifier.issn1015-1818
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.26650/TurkJHist.2020.011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5869
dc.description.abstractXVI. yüzyılın başarılı tarih teliflerinden biri olan Hoca Sadeddin Efendi’ninTâcüttevârîh’i ilk dokuz Osmanlı sultanının döneminin tarihidir. Müellif dahaönce yazılmış olan tarihî eserleri inceleyip bunların isimlerini zikrederek,önemli ölçüde tenkit süzgecinden geçirip kaynak olarak kullanmıştır. Bunlar arasında İdris-i Bitlisî’nin Heşt Bihişt’inin ayrı bir yeri bulunmakla birlikte Mehmed Neşrî’nin Cihannümâ’sından ve Türkçe Tevârih-i Âl-i Osman’lardan kaynak olarak özellikle yararlanmıştır. Tâcüttevârîh, Heşt Bihişt’i model alarak belâgatı ön plana çıkaran süslü ve ağdalı nesri benimsemiştir. İran tarihçiliğinin en önemli özelliği olan bu tarz daha önce Atâ Melik Cüveynî,Vassâf ve Şerefeddin Ali Yezdî’nin temsil ettiği bir ekol olup Osmanlı tarihçiliğinde Farsça olarak Bitlisî, Türkçe olarak ise Hoca Sâdeddin ile devam etmiştir. Eser yazıldığı tarihten itibaren büyük yankı uyandırıp çok sayıda istinsah edilmiş, oldukça erken tarihlerde batı dillerine çevirileri yapılmıştır. Bumakalede özellikle eserin kaynakları üzerinde durulup bazı değerlendirilmeler yapılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractTâcüttevârîh of Hoca Sadeddin Efendi, one of the most successful works ofthe 16th century, is the history of the period of the first nine Ottoman Sultans.Having studied the historical works on the same topic which had been writtenearlier, the author reviews and critiques these works. İdris-i Bitlisî’s Heşt Bihişthas a special place among them. However, Hoca Sadeddin Efendi particularlybenefited from Mehmed Neşrî's Cihannümâ and from the Turkish version ofTevârih-i Âl-i Osman as resources for his own work. Tâcüttevârîh adopted theIranian historiography with ornate rhyme by taking the model of Heşt Bihişt.This style, which is the most important feature of Iranian historiography,comes from a school previously represented by Atâ Melik Cüveynî, Vassâf andŞerefeddin Ali Yezdî. This school was represented in Ottoman historiographyby Bitlisî in Persian and by Hoca Sâdeddin in Turkish. Upon the completion ofHoca Sadeddin Efendi’s work, it gained a wide reputaion and many copies weremade. They were translated into Western languages quite early. The particularfocus of this article is to examine the sources of the work and to make some evaluations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.subjectTarih Yazıcılığıen_US
dc.subjectTâcüttevârihen_US
dc.subjectHoca Sadeddin Efendien_US
dc.subjectHeşt Bihişten_US
dc.subjectTârih-i Neşrîen_US
dc.subjectHistoriographyen_US
dc.subjectTâcüttevârihen_US
dc.subjectHoca Sadeddin Efendien_US
dc.subjectHeşt Bihişten_US
dc.subjectTârih-i Neşrîen_US
dc.titleTâcüttevârîh’in kaynakları üzerine bazı tespitleren_US
dc.title.alternativeSome analysis on the sources of tacuttevarihen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTarih Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-1665-1620en_US
dc.identifier.issue71en_US
dc.identifier.startpage181en_US
dc.identifier.endpage196en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.26650/TurkJHist.2020.011en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess