Show simple item record

dc.contributor.authorKutlutürk Karagöz, Işıl
dc.contributor.authorAras Bayram, Gülay
dc.contributor.authorSezgin Akçay, Betül İlkay
dc.contributor.authorAlgun, Candan
dc.date.accessioned2020-09-17T05:55:27Z
dc.date.available2020-09-17T05:55:27Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationKutlutürk Karagöz, I., Aras Bayram, G., Sezgin Akçay, B. İ. ve Algun, C. (2019). İntermittan ekzotropyalı çocuklarda okülo-motor egzersizlerin etkisinin araştırılması. Kocaeli Tıp Dergisi, 8(2), 160-167.en_US
dc.identifier.issn2147-0758
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5833
dc.description.abstractÖZ GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağında sıklıkla görülen intermittan ekzotropya tedavisinde sıklıkla cerrahi dışı teknikler tercih edilmektedir. Mevcut çalışmayla okülo-motor egzersizlerin intermittan ekzotropya tedavisi ve hasta-ebeveyn memnuniyet düzeyleri ile yaşam kaliteleri üzerine etkisini değerlendirmek hedeflenmiştir. YÖNTEM ve GEREÇLER: İntermittan ekzotropya tanılı 51 hastanın demografik özellikleri, yaşları, doğum ayları, açık alanda geçirdiği süreler, sikloplejik refraksiyon ölçümleri,snellen eşeli ile elden düzeltilmiş ve düzeltilmemiş görme keskinlikleri, yakın ve uzak olmak üzere alternan prizma örtme testleri (PÖT), Titmus testleri ve konverjans ölçümleri yapıldı. Fizyoterapist tarafından 6 hafta süre ile her gün 2 seans olacak şekilde bakış stabilizasyonlu okülo-motor egzersizler hastalara ev programı olarak verildi. Egzersiz öncesi ve sonrası memnuniyet ve yaşam kalitesi testleri uygulandı. BULGULAR: Yapılan analizlerde sol göz görme keskinliği [p=0.076],sağ göz skiaskopi [p<0.001],sol göz skiaskopi [p=0.009], ve Prizma Örtme Testi uzak tahsisli ölçümleri [p=0.003], egzersiz eğitimi sonrası artış gösterirken, proksi anket [p=0.004] puanlamasında azalma izlendi. Sol göz görme keskinliği ile yaş [p<0.001], açık alan süre [p=0.024] ve egzersiz günlüğü [p=0.038] ilişkili bulunurken, Prizma Örtme Testi uzak tahsisli ile sadece yaş [p=0.039] arasında anlamlı bir ilişki bulundu. TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda egzersiz uygulamalarının uygulama miktarından bağımsız olarak, sol göz görme keskinliği hariç diğer ölçüm değerleri üzerine etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Daha güvenilir sonuçlar için mevcut limitasyonların giderildiği geniş ölçekli ve kontrol grubu olan çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractABSTRACT INTRODUCTION: In the treatment of intermittent exotropia, which is frequently seen in childhood, non-surgical techniques are often preferred. The present study aims to evaluate the effect of oculo-motor exercises on intermittent exotropia treatment and patient-parent satisfaction levels and quality of life. METHODS: 51 patients diagnosed with intermittent exotropia were performed demographic characteristics, age, months of birth, outdoor time, cycloplegic refraction measurements, corrected and uncorrected visual acuity with snellen chart, and close and distant alternan prism covering tests (PÖT), Titmus tests and convergence measurements. Oculo-motor exercises with gaze stability as home exercise protocols were given to all participitans for two sessions per day for six weeks by the physiotherapist. Satisfaction and quality of life tests were performed before and after exercise. RESULTS: In the analysis, left eye visual acuity [p=0.076], right eye sciascopy [p<0.001], left eye sciascopy [p=0.009], and Prism Covering Test with distant measurements [p=0.003], showed increas after exercises trainning, proxy questionnaire scores [p=0.004] is decreased. While the left eye was associated with visual acuity, age [p<0.001], outdoor activities duration [p=0.024] and exercise exercise diary [p=0.038], the Prism Covering Test [p=0.039] was found to be significantly associated with age only. DISCUSSION and CONCLUSION: In our study, regardless of the application amount of exercise, it was concluded that there was no effect on other measurement values except left eye visual acuity. For more reliable results, large scale and control group studies are needed to eliminate the existing limitations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİntermittan Ekzotropyaen_US
dc.subjectOkülo-Motor Egzersizleren_US
dc.subjectİntermittan Ekzotropya Anketien_US
dc.subjectIntermittent Exotropiaen_US
dc.subjectOculo-Motor Exercisesen_US
dc.subjectIntermittent Exotropia Questionnaireen_US
dc.titleİntermittan ekzotropyalı çocuklarda okülo-motor egzersizlerin etkisinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effect of oculo-motor exercises in children with intermittent exotropiaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocaeli Tıp Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-5592-7546en_US
dc.authorid0000-0002-2476-6567en_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage160en_US
dc.identifier.endpage167en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record