Show simple item record

dc.contributor.authorŞenlik, Muhammed Kurban
dc.contributor.authorAtılgan, Esra
dc.date.accessioned2020-09-16T12:01:05Z
dc.date.available2020-09-16T12:01:05Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationŞenlik, M. K. ve Atılgan, E. (2019). Hafif zihinsel engelli adölesanlarda düzenli egzersiz programının motor beceriler üzerine etkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 6(3), 140-148.en_US
dc.identifier.issn2148-8819
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5826
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı hafif derecedeki zihinsel engelli adölesanlarda uygulanan düzenli egzersiz programının bireyin motor becerilerine etkisini incelemektir. Yöntem: Çalışmaya bir özel eğitim merkezinde eğitim gören ve yaşları 10- 18 arasında değişen 40 hafif zihinsel engelli adölesan dahil edildi. Çalışmaya katılan bireyler randomize olarak düzenli egzersiz programının uygulandığı grup (Grup 1, n= 20) ve kontrol grubu (Grup 2, n= 20) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Grup 1’deki katılımcılara haftada 2 kez 20’şer dakikalık seanslar ile 12 hafta boyunca düzenli egzersiz programı uygulandı. Kontrol grubu sonra programa alınmak üzere bekletildi. Katılımcılar çalışmanın başında ve sonunda Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi Kısa Formu (BOMYT), Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu (UFAA), 6 Dakika Yürüme Testi (6DYT) ve Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri (PYKE) ile değerlendirildi. Bulgular: Gruplar arasında BOMYT, UFAA ve 6DYT skorları test skorlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). PYKE testi sonucunda ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Düzenli fiziksel aktivite hafif zihinsel engelli adölesanlarda motor becerileri geliştirmiştir. Bunun yanı sıra fiziksel aktivite seviyesinin ve fiziksel uygunluğun istatistiksel olarak anlamlı derecede arttığı gözlemlenmiştir. Katılımcıların yaşam kalitelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark meydana gelmemesinin egzersiz programının kısa olması ile ilgili olabileceğini düşünüyoruz. Zihinsel engelli bireylerde daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this study is to investigate the effect of regular exercise program applied on motor skills in adolescents with mild mental retardation. Methods: Forty mild mentally retarded adolescents aged between 10 and 18 years were involved in the study. The individuals were randomly divided into two groups (Group 1, n= 20) which is applied regular execise program and control group (Group 2, n= 20). Regular exercise program was applied on the individuals in Group 1 20-minute sessions twice a week over 12 weeks. The control group was awaited to be taken after the program. All individuals were evaluated with Bruininks-Oseretsky Motor Proficiency Test Short Form (BOTMP), International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF), 6 Minute Walk Test (6MWT) and Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) at the beginning and the end of the study. Results: Statistically significant difference were found on BOTMP, IPAQ-SF and 6MWT scores between the groups (p<0.05). No statistically significant difference was found on PedsQL between the groups (p>0.05). Conclusion: Regular physical activity developed motor skills in adolescents with mild mental retardation. In addition, it was observed that physical activity level and physical fitness increased statistically significantly. We think that no statistically significant difference on quality of life of individuals might be related to the short duration of exercise program. We suggest longer-term studies are needed in individuals with mental retardation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEgzersizen_US
dc.subjectMotor Becerileren_US
dc.subjectZihinsel Engellien_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectFiziksel Uygunluken_US
dc.subjectExerciseen_US
dc.subjectMotor Skillsen_US
dc.subjectMentally Handicappeden_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.subjectPhysical Fitnessen_US
dc.titleHafif zihinsel engelli adölesanlarda düzenli egzersiz programının motor beceriler üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of regular exercise program on motor skills in adolescents with mild mental retardationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Exercise Therapy and Rehabilitationen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-6467-5849en_US
dc.authorid0000-0002-6381-5982en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage140en_US
dc.identifier.endpage148en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record