Show simple item record

dc.contributor.authorSoylu, Erkan
dc.contributor.authorSoylu, Nusret
dc.contributor.authorPolat, Cahit
dc.contributor.authorSakallıoğlu, Öner
dc.contributor.authorUçur, Ömer
dc.contributor.authorBozdoğan, Gökçe
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:01Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:01Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationSoylu, E., Soylu, N., Polat, C., Sakallıoğlu, Ö., Uçur, Ö. ve Bozdoğan, G. (2016). Developmental delays in preschool children with adenotonsillar hypertrophy. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 26(3), 129-134. https://dx.doi.org/10.5606/kbbihtisas.2016.42724en_US
dc.identifier.issn1300-7475
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/580
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5606/kbbihtisas.2016.42724
dc.description.abstractObjectives: This study aims to investigate the effects of adenotonsillar hypertrophy on general development, as well as fine and gross motor capabilities, social communication, and language development in children with adenotonsillar hypertrophy by applying the Denver Developmental Screening Test-II.Patients and Methods: The study included 30 patients (12 boys, 18 girls; mean age 53.3±12.2 months; range 32 to 72 months) who were indicated for adenotonsillectomy due to adenotonsillar hypertrophy between February 2013 and July 2013. The control group comprised 30 children participants (12 boys, 18 girls; mean age 53.1±12.8 months; range 32 to 72 months) with no adenotonsillectomy indication. All participants included in the study were performed routine physical examination, flexible fiberoptic nasopharyngoscopy, and tympanometry. Brodsky scale and fiberendoscopic findings were used to categorize tonsil and adenoid sizes, respectively. Following ear, nose, and throat evaluation, a psychologist conducted Denver Developmental Screening Test-II in all participants blindly.Results: Adenotonsillar hypertrophy patients had higher abnormal levels of general development (c2=7.13, p=0.028). Although patients and controls had similar levels of fine motor, gross motor, and personal-social development levels, there was a statistically borderline difference between them in terms of language development (t=1.82, p=0.074).Conclusion: The possibility of adenotonsillar hypertrophy should definitely be considered in children with delayed general and language developments.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada adenotonsiller hipertrofili çocuklarda Denver Gelişimsel Tarama Testi-2 uygulanarak adenotonsiller hipertrofinin genel gelişimin yanı sıra ince ve kaba motor yetenekler, sosyal iletişim ve dil gelişimi üzerindeki etkileri araştırıldı.Hastalar ve Yöntemler: Şubat 2013 - Temmuz 2013 tarihleri arasında adenotonsiller hipertrofi nedeniyle adenotonsillektomi endikasyonu konulan 30 hasta (12 erkek, 18 kız; ort. yaş 53.3±12.2 ay; dağılım 32-72 ay) çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubuna adenotonsillektomi endikasyonu olmayan 30 çocuk katılımcı (12 erkek, 18 kız; ort. yaş 53.1±12.8 ay; dağılım 32-72 ay) dahil edildi. Çalışmaya alınan tüm katılımcılara rutin fizik muayene, fleksibl fiberoptik nazofarengoskopi ve timpanometri uygulandı. Tonsil ve adenoid boyutlarını sınıflandırmak için sırasıyla Brodsky skalası ve fiberendoskopik bulgular kullanıldı. Kulak, burun, boğaz değerlendirmesinin ardından tüm katılımcılara bir psikolog tarafından kör olarak Denver Gelişimsel Tarama Testi-2 uygulandı.Bulgular: Adenotonsiller hipertrofi hastalarının anormal genel gelişim seviyeleri daha yüksek idi (c2=7.13, p=0.028). Hastalar ve kontrollerin ince ve kaba motor ile kişisel-sosyal gelişim düzeyleri benzer olmasına karşın dil gelişimi açısından aralarında istatistiksel olarak sınır düzeyde farklılık vardı (t=1.82, p=0.074).Sonuç: Genel gelişim ve dil gelişimi geriliği olan çocuklarda adenotonsiller hipertrofi olasılığı mutlaka akla getirilmelidir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdenotonsillar Hypertrophyen_US
dc.subjectGeneral Developmenten_US
dc.subjectLanguage Developmenten_US
dc.subjectPreschool Childrenen_US
dc.subjectAdenotonsiller Hipertrofien_US
dc.subjectGenel Gelişimen_US
dc.subjectDil Gelişimien_US
dc.subjectOkul Öncesi Çocuklaren_US
dc.titleDevelopmental delays in preschool children with adenotonsillar hypertrophyen_US
dc.title.alternativeAdenotonsiller hipertrofisi olan okul öncesi çocuklarda gelişimsel gecikmeleren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKulak Burun Boğaz İhtisas Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage129en_US
dc.identifier.endpage134en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record