Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Pınar Koç
dc.contributor.authorYıldırım, Erol
dc.contributor.authorOtrar, Mustafa
dc.contributor.authorŞirin, Ahmet
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:59Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationYıldırım, P. K., Yıldırım, E., Otrar, M. ve Şirin, A. (2015). Ergenlerde psikolojik dayanıklılık ile benlik kurgusu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42, 87-107. https://dx.doi.org/10.15285/ebd.58203en_US
dc.identifier.issn1300-8889
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/564
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.15285/ebd.58203
dc.description.abstractPsikolojik dayanıklılık ve benlik kurgusu iki psikolojik kavramdır ve literatürde ayrı ayrı ele alınmaktadır. Bu araştırmada ergenlerin psikolojik dayanıklılıkları ile benlik kurguları arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca benlik kurgusu ve psikolojik dayanıklılığın cinsiyet, annenin eğitim düzeyi ve babanın eğitim düzeyi faktörlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ele alınmıştır. Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İstanbul Anadolu yakasındaki liselerde eğitim gören 14-18 yaş arasındaki 945 ergen oluşturmaktadır. Araştırmada "Kişisel Bilgi Formu", "Ergen Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği" ve "Ailede Özerk-İlişkisel Benlik Ölçeği" kullanılmıştır. Veriler ilişkisel tarama modeline göre analiz edilmiştir. Örneklem içerisinde normal dağılım özelliği göstermeyen gruplar için non-parametrik teknikler, normal dağılım özelliği gösteren gruplar içinse parametrik teknikler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre psikolojik dayanıklılık ile özerk benlik kurgusu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olmasına karşın, ilişkisel ve özerk-ilişkisel benlik kurgusu ile psikolojik dayanıklılık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca kızların psikolojik dayanıklılıklarının daha yüksek olduğu, erkeklerin daha özerk, kızların ise daha ilişkisel ve özerk-ilişkisel olduğu görülmüştür. Alt testler bağlamında özerklik ile EPDÖAile desteği alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.en_US
dc.description.abstractPsychological resilience and self-construal are distinct psychological concepts and there are several research on them independently. In this study, it was aimed to research the relationship between psychological resilience and self-construal in adolescents. Furthermore, whether self-construal and psychological resilience differentiate depending on factors such as sex, levels of parents education were studied. The population of the research consists of 14-18 year old adolescents who study in different high schools in the Anatolian side of Istanbul during the 2012-2013 academic years. In line with the target of the study "Personnel Information Form", "Adolescent Psychological Resilience Scale (APRS)" and "Autonomous-Related Self in Family Scale (ARSF)" were used to collect data. The data were analysed according to the relational screening model. Within the sample, nonparametric techniques were used for groups which showed abnormal distribution, and parametric analysis techniques were used for groups displaying normal distribution. According to study, there was a negative correlation between psychological resilience and autonomy; however, there was a positive relationship between relatedness and autonomy relatedness with psychological resilience. Moreover, the results have shown that the girls' psychological resilience scores were higher than the boys; the boys were more independent; the girls were more dependent and autonomousrelated. The findings also have shown that there was a significantly negative relationship between Autonomy and APRS-family support sub-scale.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikolojik Dayanıklılıken_US
dc.subjectBenlik Kurgusuen_US
dc.subjectPsychological Resilienceen_US
dc.subjectSelf-Construalen_US
dc.titleErgenlerde psikolojik dayanıklılık ile benlik kurgusu arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigating relationship between psychological resilience and self- construal in adolescentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofMarmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0575-7278en_US
dc.identifier.issue42en_US
dc.identifier.startpage87en_US
dc.identifier.endpage107en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.15285/ebd.58203en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record