Show simple item record

dc.contributor.authorKoç, Hacı
dc.contributor.authorKoçak, İbrahim
dc.contributor.authorKaya, Faruk
dc.contributor.authorBaybora, Hakan
dc.contributor.authorAydın, Ali
dc.date.accessioned2020-07-20T09:24:25Z
dc.date.available2020-07-20T09:24:25Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKoç, H., Koçak, İ., Kaya, F., Baybora, H. ve Aydın, A. (2017). Psödoeksfolyasyonlu katarakt olgularında ön segment biyometrik değerlendirmesi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 19(1), 5-7.en_US
dc.identifier.issn1307-671X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/5571
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı katarakt olgularında psödoeksfolyatif sendromun (PXS), merkezi kornea kalınlığı (MKK), ortalamakeratometre (K), ön kamara derinliği (ÖKD) ve lens kalınlığı (LK) gibi biyometrik parametrelere etkisini araştırmaktır.Gereç ve Yöntemler: Kliniğe müracaat eden kataraktı ve PXS’u olan hastalar çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan hastalar PXS vekontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bütün hastalarda en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EDGK) tespiti, biyomikroskop ileön segment muayenesi, non-kontakt tonometre ile göz içi basıncı (GİB) ölçümü ve fundus muayenesi yapıldı. Ayrıca, bu hastalarınpakimetri, ÖKD ve LK ölçümleri, optik biyometri ve A-scan ultrasonografi cihazlarıyla alındı ve iki grubun verileri karşılaştırıldı.Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, en iyi düzeltilmiş görme keskinliği, katarakt evresi ve göz içi basıncı açısından anlamlı birfark bulunmadı. PXS grubunda MKK 530±35,22 µm, K 44,22±1,55 dioptri, ÖKD 3,21±0,34 mm, LK 4,63±0,25 mm, AU 23,42±0,74mm olarak bulunmuştur. Kontrol grubunda MKK 536±30,45 µm, K 44,01±1,49 dioptri, ÖKD 3,14±0,32 mm, LK 4,51±0,30 mm, AU23,36±0,61 mm olarak bulunmuştur. Bu parametreler açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.Sonuç: Bu çalışmada, MKK, K, ÖKD ve LK ile PXS arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Ancak özellikle MKK ve ÖKDparametreleri ile ilgili olarak literatürde farklı sonuçlar bildirilmiştir. Bu farklı sonuçlar; ırksal farklılıklar, farklı yaş dağılımları, metotfarklılıkları ve farklı örneklem büyüklükleri ile ilgili olabilir.en_US
dc.description.abstractAim: The aim of this study is to investigate the effect of pseudoexfoliation syndrome (PXS) in cataract cases on biometric parameters such as, central corneal thickness (CCT), mean keratometer (K), anterior chamber depth (ACD) and lens thickness (LT). Material and Methods: The patients who have cataracts and PXS were evaluated in this study. Patients in this study were divided into two groups as PXS and control group. All patients have been examined with best corrected visual acuity (BCVA), anterior segment examination with biomicroscope, intraocular pressure (IOP) measurement with non-contact tonometer, and fundus examination. In addition, pachymetry, CCT and LT measurements of these patients were taken with optical biometry and A-scan ultrasonography devices and the data of two groups were compared. Results: There were no significant differences between the groups in terms of age, gender, best corrected visual acuity, cataract stage, and intraocular pressure. In the PXS group, CCT was found as 530±35.22 µm, K as 44.22±1.55 diopter, ACD as 3.21±0.34 mm, LT as 4.63±0.25 mm and AA as 23.42±0.74 mm. In the control group, CCT was found as 536±30.45 µm, K as 44.01±1.49 diopter, ACD as 3.14±0.32 mm, LT as 4.51±0.30 mm and AA as 23.36±0.61 mm. No statistically significant differences were found between two groups in terms of these parameters. Conclusion: There is no significant relationship were seen between the parameters of CCT, K, ACD, LT and PXS in this study. However, different findings were reported about especially CCT and ACD parameters in literature. These different results may be related with differences of races, differences of age distribution, differences in methods and differences in sample size.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDüzce Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsödoeksfolyasyon Sendromuen_US
dc.subjectÖn Kamara Derinliğien_US
dc.subjectKatarakten_US
dc.subjectPseudoexfoliation Syndromeen_US
dc.subjectAnterior Chamber Depthen_US
dc.subjectCataracten_US
dc.titlePsödoeksfolyasyonlu katarakt olgularında ön segment biyometrik değerlendirmesien_US
dc.title.alternativeThe biometrical evaluation of anterior segment in cataract cases with pseudoexfoliationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalDüzce Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-9893-7904en_US
dc.authorid0000-0002-0972-3833en_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage5en_US
dc.identifier.endpage7en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record