Show simple item record

dc.contributor.authorOkumuş, Filiz
dc.contributor.authorDemirci, Nurdan
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:58Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:58Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationOkumuş, F. ve Demirci, N. (2015). Kırsal bölgede yaşayan kadınların vajinal akıntı durumunda sağlık arama davranışları. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(3), 204-213.en_US
dc.identifier.issn1309-5471
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/556
dc.description.abstractAmaç:Bu araştırma, kırsal bölgelerde yaşayan kadınların vajinal akıntı durumunda sağlık arama davranışlarını ve sağlık arama davranışlarını engelleyen nedenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, kırsal bir bölgede bulunan bir sağlık ocağı bölgesinde yapılmıştır. Basit rastgele örnekleme yöntemine göre seçilen 438 kadın araştırmaya katılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan veri toplama formu ile toplanmıştır. Değerlendirmede yüzdelik, ortalama ve ki-kare testleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 32.1±8.2 olup çoğunluğu 25-29 yaş grubundadır. Sağlık kuruluşuna başvurma oranı oldukça yüksek olup başvuran kadınların bir kısmı hekimin verdiği tedaviyi ya hiç kullanmamış ya da yarıda bırakmıştır. Kadınların vajinal akıntı durumunda sağlık kuruluşuna başvurmama nedenleri akıntının kendiliğinden iyileşeceğini düşünmeleri, ekonomik nedenler, zamansızlık, ulaşım zorlukları, utanma, evdeki sorumluluklar, bilgisizlik ve sağlık çalışanlarının ilgisizliğidir. Sonuçlar: Yaş, eğitim ve çalışma durumu, gelir seviyesi, sağlık sigortası aile tipi, evlenme yaşı, ilk gebelik ve doğum yaşı, gebelik sayısı ile sağlık hizmeti arama davranışı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.Düşük/küretaj öyküsü açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractObjective: This research was conducted to determine the behavior of women living in rural areas in terms of seeking healthcare in the event of vaginal discharge and the reasons that hindered their seeking healthcare. Methods: The study was carried out in a rural area overseen by a community health center. Using the method of random sampling, 438 women participated in the study. Data were collected by the researchers using a data collection form inspired by a scan of the literature. Percentages, means and chi-square tests were used in the evaluation. Results: The mean age of the women recruited into the study was 32.1±8.2 and the majority was in the 25-29 age group. The percentage of women presenting at the health center was noticeably high but a portion of these women either never made use of or never completed the treatment recommended by the physician. The reasons the women did not apply to the health center in the event of vaginal discharge were their thinking that the discharge would disappear by itself, economic rationales, lack of time, transportation difficulties, feeling embarrassed, household responsibilities, ignorance and the indifference of health professionals. Conclusions: No significant relationship was found between the women's seeking health care and their ages, educational levels, working status, income levels, health insurance status, family type, age of marriage, age of first pregnancy and first delivery, or the number of pregnancies. There was a significant statistical difference observed between the groups in terms of their histories of miscarriage/abortion.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAtatürk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık Arama Davranışıen_US
dc.subjectVajinal Akıntıen_US
dc.subjectKırsal Nüfusen_US
dc.subjectHealth Care Seeking Behaviouren_US
dc.subjectVaginal Dischargeen_US
dc.subjectRural Populationen_US
dc.titleKırsal bölgede yaşayan kadınların vajinal akıntı durumunda sağlık arama davranışlarıen_US
dc.title.alternativeHealth-seeking behavior in the case of vaginal discharge in women living in rural areasen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-1855-9190en_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage204en_US
dc.identifier.endpage213en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record